วีดิทัศน์และภาพยนตร์

ผลงานของนักเรียนในการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดทำวีดิทัศน์  ภาพยนตร์ และสื่อประสมรูปแบบต่าง

%d bloggers like this: