ผลงานนักเรียน ม.5/2

ผลงานนักเรียน

งานนำเสนอ เรื่อง อินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง

งานนำเสนอ เรื่อง WWW

งานนำเสนอ เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง การติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูล

งานนำเสนอ เรื่อง โปรแกรมไม่พึงประสงค์

งานนำเสนอ เรื่อง ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอ เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โฆษณา
%d bloggers like this: