ผลงานนักเรียน ม.5/1

ผลงานนักเรียน

งานนำเสนอ เรื่อง การสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอ เรื่อง อินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

งานนำเสนอ เรื่อง WWW

งานนำเสนอ เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง โปรแกรมไม่พึงประสงค์

งานนำเสนอ เรื่อง ประโยชน์และผลกระทบของอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการใช้งงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอ เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: