ผลงานนักเรียน ม.5/3

ผลงานนักเรียน

งานนำเสนอ เรื่อง ตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

งานนำเสนอ เรื่อง WWW

งานนำเสนอ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์

งานนำเสนอ เรื่อง โปรแกรมไม่พึงประสงค์

งานนำเสนอ เรื่อง ประโยชน์และผลกระทบของอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอ เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: