งานนำเสนอ เรื่อง อินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปึการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาและอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  2. เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำงานนำเสนอเนื้อหา เรื่อง อินเทอร์เน็ต
  3. เพื่อประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ
  4. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  5. เพื่อฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพบางส่วนมาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ใช้เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการศึกษา

%d bloggers like this: