ผลงานนักเรียน ม.5/3

ผลงานนักเรียน
1. วิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. การสื่อสารข้อมูล

4. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. โพรโทคอล

7. อุปกรณ์การสื่อสาร

8. พรบ. คอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: