แผนผังความคิด เรื่อง ระบบเครือข่าย

1_นางสาว เกวลิน ปงกาวงศ์

2_น.ส. คนึงนิตย์ หมื่นอ้าย

3_นางสาว ชนัดฎา ยาปัญยะ

7_น.ส.ณัฏฐณิชา มานะจิตร

10_นางสาวณัฐริกา กันธิยะ

12_นางสาว ธนพร เทพเสาร์

13_น.ส. ธัญญลักษณ์ เหล่มนำชัย

18_น.ส. เบญญา ยะเปียง

20_นายปิยะวัฒน์  วัฒนะ

23_นางสาว พิมพิศา แก้วลังกา

24_น.ส. พีรดา มูลอ้าย

29_นาย วรวุฒิ จันต๊ะตื้อ

32_น.ส วิยะดา ยะหัวฝาย

33_น.ส วิสุธนา หน่อใหม่

37_น.ส. สุภัค วันเปี้ย

37_น.ส. สุภัค วันเปี้ย

40_นายอนุชา ทาอาสา

46_นางสาว ปิยรัตน์ สมศักดิ์

2_น.ส กัญญารัตน์ ทาอาสา

6_น.ส ชลธิชา เพ็ชรตา

10_น.ส.ณัฐวิกา สารคำ

12_นาย ทศพล เขื่อนแก้ว

16_น.ส. ปณัฐตา ภูเขียว

20_นางสาว ลักขณา อุดถา

21_น.ส วรัญญา เขื่อนสอน

32_นาย สุธิไกร ไชยเมืองชื่น

33_นางสาวสุวนันท์ จิติ

34_น.ส.พิชญธิดา เทพแก้ว

38_นาย จักรกฤษณ์ เหลี่ยมแหลม

1_น.ส.ศุภาวรรณ ใหม่ทำ6_นาย ณัฐชัย หมีบุรุษ

15_น.ส.พรทิวา ตันทา

29_น.ส.โศภิตา เขื่อนปัญญา

31_นายสถิตพงษ์ มุ่งภู่กลาง

35_น.ส สุวนันท์ ใหม่กันทะ

43_น.ส.ทิพรัตน์ สุภาสอน

44_น.ส.วราภรณ์ อินวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: