แผนผังความคิด เรื่อง อุปกรณ์การสื่อสาร

2_นางสาว กรรณิการ์ อุดแตน

 

3_นาย กฤษฎา ก๋องแก่น

 

5_น.ส. จาริกา ดวงสุภา

 

7_น.ส ชรัญดา เขื่อนขวา

9_น.ส.ณัฏฐณิชา ลาดปาละ

11_น.ส.ณัฐชาลิกา ทาอาสา

14_น.ส.นฤมล มะโนเปี้ย

15_น.ส. นันทิวา ลาดปาละ

16_น.ส.นิภาพร ก๋าแก่น

17_น.ส.นิรชา ใจคำฟู

21_น.ส เพ็ญนภา มโนปิง

22_นาย ภานุวัฒน์ เทพเสาร์

23_นาย ปริพัฒน์ สุปินตา

24_นางสาว มนัชยา ดวงฟู

26_นางสาว รัตนา ไชยเมืองชื่น

27_น.ส ลัชชา ใหม่กันทะ

29_น.ส.วราภรณ์ ยะหัวฝาย

37_นางสาว สุนัดดา เขื่อนแก้ว

42_น.ส.ภาวิณี พรหมสอน

1_น.ส.กนกวรรณ ตาละกา

9_น.ส. ณัฐธิดา ดวงแก้ว

17_น.ส. ประกายดาว ชุ่มธิ

19_น.ส.พรพรรณ ทาธะวงค์

31_นาย เอนก เสาเทพ

31_นาย เอนก เสาเทพ

37_นางสาว จุฑามาศ เทพก๋อง

38_น.ส.กฤษณา แก้วมา

41_น.ส.นันชิตา แก้วมา

42_น.ส ยุวดี ปินตาสาร

2_น.ส กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ

9_นายณัฐกานต์ ก๋าแก่น

25_น.ส ภาวิณี ยะลื้อ

38_น.ส.สุดารัตน์ ปงกาวงค์

39_น.ส สุธิดา เทพเสาร์

18_น.ส.มณฑากานต์ ต๊ะสุภา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: