ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

img_1930

  กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายพันธกานต์    ตุ่นวิชัย
 2. นายพัฒนา    ใจใหม่

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เด็กชายนพณรงค์  ปวงคำ
 2. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมากาศ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
 2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66  ณ จังหวัดลำปาง

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เด็กชายวันชนก  ดีติ๊บ
 2. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  คนอยู่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66  ณ จังหวัดลำปาง

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายธนากร  แสนใหม่
 2. นางสาววนาภรณ์  ยะอินทร์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาวพิมพ์ลดา  ยาวเป็ง
 2. นายธนากร  สุนันต๊ะ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66  ณ จังหวัดลำปาง

0002

งาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์  ราชภัฏลำปาง’59”
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

img_1823

img_1825

  การแข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายทัศน์ไท  เขียนใจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนเถินวิทยา

IMG_6921

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เด็กหญิงวนาภรณ์    ยะอินทร์
 2. เด็กหญิงเจนียา  เหล่มนำชัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65  ณ จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาวเมรียา  ลาดปาละ
 2. นายธนากร  แสนใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65  ณ จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาวเกวลิน  ฟูกัน
 2. นางสาวศุภานิช  อิ่นคำ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65  ณ จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายรอชิรพรรษ  ใจยะทิ
 2. นางสางอรญา  หน่อใหม่

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

IMG_2643

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. เด็กหญิงวนาภรณ์    ยะอินทร์
 2. เด็กหญิงสุภัทฑริกา    ยะหัวฝาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธัันวาคม 2557

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายธนากร    สุนันต๊ะ
 2. นางสาวสุธิลักษณ์    เขื่อนปิง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายนภัสดล    อินต๊ะวงค์
 2. นายวรวุฒิ    จันต๊ะตื้อ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธัันวาคม 2557


  กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน


นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายรเณศ    ศิริน้อย
 2. นายภูมินทร์    ต๊ะนางงอย

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

0002

การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ด.ช. ภูมิรินทร์   ตันทา
 2. ด.ญ. สตรีวิทย์   ทิพย์กุลกานต์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธัันวาคม 2556

 

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาววนิดา  ดวงสุภา
 2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินต๊ะสม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธัันวาคม 2556


  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน


นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาวนันชิตา   แก้วมา
 2. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธัันวาคม 2556


  กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน


นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายภานุวัฒน์    เทพเสาร์
 2. นางสาวนุชรัตน์    แก้วมา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

0002

การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
วันที่ 21 – 22  สิงหาคม  2555

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ด.ช. ภูมิรินทร์   ตันทา
 2. ด.ญ. สตรีวิทย์   ทิพย์กุลกานต์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555

  กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 ค

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. น.ส.นันชิตา   แก้วมา
 2. น.ส.กมลวรรณ   พะกะจาง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555

  กิจกรรมการแข่งขัน การตัดต่อสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 2 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. น.ส.อรทัย เขื่อนใจ
 2. น.ส.สุภารัตน์ ศรีจันทร์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

0002

การแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
งาน “เบิกฟ้าการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 7 ปี 2554”
ระหว่างวันที่ 19 – 20  พฤศจิกายน 2554
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

  กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายสันติ  กิตติภิรมย์
 2. นายสุทธิพงษ์  มโหฬาร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดพิจิตร


กิจกรรมการแข่งขัน  การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-6  

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายปองพล  อรุณภู่
 2. นายพันธกานต์  กังสนานนท์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E -Book) ระดับชั้น ม.1-3 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นางสาวชิดชนก  สุขสงวน
 2. นางสาวจารุวรรณ  ตลับนาค

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.1-6

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. นายปฐมพงษ์  เป็นบุญ
 2. นางสาวชมพูนุท  กสิชีวิน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดพิจิตร

0002

การแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์  ราชภัฏลำปาง’54
ฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี
ระหว่างวันที่ 4 – 6  สิงหาคม  2554
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • นางสาวจารุวรรณ  ตลับนาค

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง

0002


การแข่งขันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเยาวชนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลำปาง เขต 3
วันที่
29  กรกฎาคม  2554
ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง

กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เด็กชายวันจีระ  จรจบ

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

0002


การแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์

งานมหกรรมวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ไทย
และพื้นบ้าน เทิดไท้อัจฉริยะองค์ราชัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
2
วันที่
24 – 27  พฤศจิกายน  2553
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และ โรงเรียนพบพระวิทยาคม

กิจกรรมการแข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ระดับประถมศึกษาปีที 4 – 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

%d bloggers like this: