แนะนำบทเรียน

intro

           บทเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา่ร จะเป็นเนื้อหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล  และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง  การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล  การรับและการส่งข้อมูล  การจัดเก็บ  และการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. อธิบายแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหาบทเรียน

 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
 3. ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน
 1. อ่านขั้นตอนการศึกษาบทเรียน
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ
 4. ทำใบงานตามที่กำหนด
 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 6. เมื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนแล้ว จะแสดงผลคะแนนของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผู้เรียน
 7. หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจะมีการแก้ไขเพื่อให้ผ่านบทเรียนนี้ต่อไป

0011

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: