ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ้างอิง

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพประกอบเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

%d bloggers like this: