เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)

       หมายถึง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่

เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะ หมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ministry of Information and Communication Technology” หรือกระทรวงไอซีที ICT


kob1

รูปลูกศร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)

  1. แนะนำบทเรียน
  2. แบบทดสอบก่อนเรียน
  3. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  5. ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  8. ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  9. ใบงาน
  10. แบบทดสอบหลังเรียน
%d bloggers like this: