ใบงาน เรื่อง บทบาทของการสื่อสารข้อมูลฯ

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของนักเรียน จากนั้นเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ให้เรียบร้อย

 1. 1. นักเรียนคิดว่าการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อตัวเราและชีวิตประจำวันอย่างไร

  • นาก้องแก้ง โก้งเก้ง

   ดีมาก

   • นาย ภาณุพงษ์ ใจใหม่ เลขที่25 ชั้น 5/3

    สะดวกสบาย มีความง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน ทางด้านการสื่อสารและพุดคุยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • น.ส. อังคณา คำเผือ ม. 503 เลขที่43

   สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วเเละถูกต้องเเละชัดเจนประหยัดค่าใช่จ่ายมีความสะดวกสบาย

  • น.ส.กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ ม.5/3 เลขที่2

   มีบทบาทต่อตัวเราคือสามารถติดต่อสื่อสารแบบไม่ต้องเสียเงินและสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย

  • น.ส. สุธิดา เทพเสาร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 40

   มีความสะดวกสบายในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลได้ง่ายถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

  • นาย วรวุธ แสงบุญเรือง ม.4/3 เลขที่ 35

   ทำให้ชีวิตของเรามีความทันสมัยขึ้นและทำให้มีการหาข้อมูลต่างๆทำงานได้ง่าย

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   ความสะดวกสบายในการแบ่งปันข้อมูล การรับส่งข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ ความเร็วของการรับส่งข้อมูล สะดวกสบายในการประสานงาน และ ประหยัดค่าใช่จ่ายในการสื่อสาร

  • น.ส.จิราภรณ์ เดินเมือง เลขที่6 5/3

   เพื่อให้สะดวกในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องง่ายต่อการประสานงานและประหยัดค่าใช้จ่าย บางคนอาจจะทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตก็ทำให้ผู้ที่สนใจสินค้าเข้าถึงได้ง่ายและใช้บริการได้ทุกเวลา

  • นาย เอกสิทธิ์ สุปิน เลขที่ 44 ม.5/3

   ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น และสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร และมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่างๆ และเอกสาร

  • นาย ภูมินทร์ ป๋าเมืองมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3

   มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่าง รวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม สิ่งแวดล้อมไปจนถึงด้านการศึกษา และในขณะที่สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา และ ง่ายต่อการศึกษาในสมัยใหม่นี้

  • น.ส. ณัฐริกา อุดถา

   การสื่อสารมีความจำเป็นมากต่อชีวิตประจำวันเพราะตอนนี้ผู้คนนิยมใช้เครื่ิงมือสื่อสารที่ทันสมัย และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น สื่อสารกับผู้อื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหางานต่างๆ

  • น.ส. จริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ

   ช่วยในการสื่อสารกับคนที่อยู่ทางไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

  • น.ส. วฤนพร เขื่อนแก้ว เลขที่ 36 ม 5/3

   เพื่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ง่ายขึ้น ถึงแม้จะอยู่ไกลกัน ก้สามารถสื่อสารกันได้มากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการคุยโทรศัพท์

  • น.ส.นิสาชน ปงกาวงค์ เลขที่ 20 ม.5/3

   สะดวกสบายและสามารถติดต่อได้รวดเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและทันสมัยมากขึ้้น

  • นาย เมธี แพร่หลวง เลขที่29 ชั้น 5/3

   สามารถติดต่อกันระยะไกลได้ และสะดวกรวดเร็ว ในการทำงานต่างๆสามารถพูดคุยหรือเห็นหน้ากันแม้จะอยู่พื้นที่ที่ีห่างไกลกัน ยังพูดคุยแทนโทรศัพท์ได้

  • น.ส. กรกนก วงค์เรือง เลขที่ 1 ม.5/3

   ่้่้ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกและยังสามารถติดต่ิอสื่อสารกันได้ทุกเวลาและบางครั้งอาจจะไม่เสียเงินและติดต่อกันได้เร็วขึ้น

  • น.ส รมณีย์ พันธ์กิติ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   ทำให้เรามีการติดต่อกันได้ง่ายขึ้นและทำให้สื่อสารได้ในระยะไกลและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่เราตื่น เราจะทำการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและการสื่อสารมวลชนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำประจำวันนั้น มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาเรานอนหลับอยู่ หากเราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารภายในตัวบุคค

  • นางสาว จูฑาทิพย์ กองอิ่น

   ทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หากเราใช้ให้ดีให้ถูกต้องก้ดี หากใช้ไม่ถูกต้องก้อาจเกิดผลเสียได้

  • ณัฐพงษ์ วารีวิโรจน์ เลขที่ 11 ชั้น 5/3

   มีบทบาทมากถ้าไม่มีการสื่อสารผมก็ไม่ได้คุยกับเเฟนผมคับ ดังนันการสื่อสารสำคัญมาก

  • น.ส สุจิตรา ภูมลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 38

   ทำให้เราสามาสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายและยังช่วยประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  • นายปริญญา นั้นหม่อง ม.5/3 เลขที่23

   มีความจำเป็นเกือบมากในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การดูทีวีเราก็ต้องใช้ระบบดาวเทียมในการดูดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงสำคัญมากในชีวิตประจำวัน และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ บางทีเราก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ ที่อยู่คนละที่ และจำเป็นในการค้นหางานต่างๆ และสามารถหาธุรกิจต่างๆได้อีกด้วย และสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ

  • นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล เลขที่ 45 ม.5/3

   การติดต่อสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่นี้ มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์ ซึ้งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และอาจจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การสื่อสารในชีวิตประจำวัน จะมีรูปแบบแตกต่างออกไป

  • น.ส ปาริฉัตย์ ยอดปนันท์

   สะดวกสบาย มากขึ้นสามมารถพูดคุยได้เร็วไม่เสียเวลามาเขียนจดหมาย เมื่อเมื่อก่อน 555

  • นาย ณัฐพล ยะหัวฝาย เลขที่ 12 ม.5/3

   สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องได้ และสามารถส่งผ่านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สะดวกสบาย

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19

   การติดต่อสื่อสารเป็นการพูดคุยส่งข่าวสารของคนเป็นการแสดงด้วยการพูดการสื่อสารในวิธีต่างๆในระยะไกลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยต่างๆมากมาย

  • นาย ณัฐกานต์ ก๋าแก่น เลขที่10 ม.5/3

   เป็นการสื่อสารที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร สารมารถสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนสามารถคุยกันแบบเห็นหน้าได้ มีความสะดวกมากกว่าการโทรศัพท์มีความรวดเร็วของข้อมูล และมีความสมารถในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยและยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วมากการการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

  • น.ส.สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เลขที่39 ม.5/3

   ให้ความสะดวกสะบายต่อตัวเราและสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารในราคาถูกและประหยัดค่าใช่จ่ายและทำให้เรารู้จักผู้คนอีกมายมายในโลกออนไลน์

  • น.ส.จันทกานต์ จอมใจ เลขที่5 ม.5/3

   มึความจำเป็นมาก เพราะการสื่่อสารสมัยนี้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว แะการสื่อสารยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การศึกษา การทำธุรกิจ การค้าขาย แต่เราก้อควรที่จะใช้การสื่อสารหรือเทคโนโลยีใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

  • นางสาว ปริฉัตร จิโนปง ชั้น ม.5/3 เลขที่22

   ระบบเครือข่ายคอมพวเตอร์การสื่อสารทางอินเตอร์มีความจำเป็นและมีความทันสมัยและเราสามารถติดต่อดับคนทางไกลได้และไม้ต้องเสียเงินเพื่อโทรทางไกลมากเราสามารถเห็น่ากันได้และได้ยินเสียงกันได้และเราสามารถพิมพ์ในการส่งงานทางระบบเครือข่ายได้ดวย

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   การสื่่อสาร เป็นสิ่งที่ทำให้เราติดต่อและทำอะไรได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันโดยตรง แต่แล้วการสื่อสารก็อาจมีผลเสียต่อผู้ใช้อยู่บ้างถ้าผู้ใช้นำไปใช้ในทางที่ผิด แต่เราก็ควรนำไปใช้ให้ถูกต้องตามการใช้งาน เช่น การค้นคว้าหางาน หาข้อมูลการท่องเเละ ข้อมูลที่เราไม่เคยรู้ ในทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ipad หรือ สิ่งสื่อสารบางชนิดที่รับรอง ก็ทำให้เราหาข้อมูล เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19

   นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยและทำงานได้สะดวกสบายระหว่างการติต่อสื่อสาร

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   ระบบเครือข่ายการสื่่อสาร เป็นสิ่งที่ทำให้เราติดต่อและทำอะไรได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันโดยตรง แต่แล้วการสื่อสารก็อาจมีผลเสียต่อผู้ใช้อยู่บ้างถ้าผู้ใช้นำไปใช้ในทางที่ผิด แต่เราก็ควรนำไปใช้ให้ถูกต้องตามการใช้งาน เช่น การค้นคว้าหางาน หาข้อมูลการท่องเเละ ข้อมูลที่เราไม่เคยรู้ ในทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ipad หรือ สิ่งสื่อสารบางชนิดที่รับรอง ก็ทำให้เราหาข้อมูล เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก สะดวกต่อการทำงานและแบ่งปันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นด้วย

  • น.ส. วณิชยนต์ เปียงใจ เลขที่ื 34 ม.5/3

   เป็นการสื่อสารที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจนและความสะดวกสบายในการแบ่งปันข้อมูล การรับส่งข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์.

  • น.ส รัชนี เขื่อนปัญญา ม.5/3 เลขที่ 32

   มีความสะดวกสบายในการทำงานทางอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เอง

  • น.ส.สุภารัตน์ ภูสด เลขที่ 41 ม.5/3

   ให้ความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   การติดต่อสื่อสารเป็นการพูดคุยหรือส่งข่าวของมนุษย์ และการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อเรามากและในชีวิตประจำวันอีกด้วยเพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นอินเตอร์เน็ตย่อมมีอิทธิพลต่อตัวเรามาก ยกตัวอย่างเช่น http://www.google.com ทำให้เราได้รู้ข่าวสารทุกอย่าง อยากรู้อะไรทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถามพี่เกิลสิ รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นทุกๆวันหรือชีวิตประจำวันของเรานั้นย่อมอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องอยู่เเล้ว การสื่อสารก็สำคัญเช่น สมัยก่อนเราสื่อสารโดยใช้ท่าทางเป็นการสื่อสาร แต่สมัยนี้ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่น มีโทรสาร โทรเลข โทรศัพท์ และสมัยนี้เป็นยุคโลกาพิวัฒน์ ย่อมมีการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ Iphone
   เว็ปต่างๆเช่น facebook ที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วได้โดยการพูดคุย อยากเห็นหน้ากันก็โทรผ่าน iphone จะอยู่ประเทศไหนๆก็สามารถสื่อสารเห็นหน้าพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ได้ั เพราะฉะนั้นการสื่อสารนั้นมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากค่ะ 🙂

  • น.ส. อนุสรา ต๊ะสุทา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42

   สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญได้และทำงานได้รวดเร็ว แม้นยำและทำงานได้ตลอดและประหยัดเวลาในการทำงานและสะดวกต่อการใช้งาน

  • น.ส. ศิริภา การิยา ม.5/3 เลขที่37

   มีความสะดวกสะบายในการสื่อสารกันในแต่ละครั้ง รวดเร็ว มีความทันสมัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ถาแก้ว เลขที่17 ม.5/3

   มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้งาย

  • น.ส จุฬารัตน์ ไชยชะนะ เลขที่8 ม5/3

   มีประโยชน์ ในการทำงานได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นเครื่องมือสือสาร กันระหว่างประเทศได้ง่าย

  • นส.ลินญา ปงผาบ เลขที่33 ม.5/3

   คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว งานบางอย่างคอมพิวเตอร์จะทำได้ในพริบตาในขณะที่ถ้าให้คนทำอาจจะต้องใช้เวลานาน และคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คือทำงานได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังต้องมีไฟฟ้าอยู่

  • น.ส.เมธิณี นินนาทโยธิน ม.5/3 เลขที่ 28

   ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

  • น.ส เบญจลักษณ์ ฟูกัน เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   เป็นสิ่งที่จำเป็นแก่เราในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกท่าทาง การพูด และต่างๆในช๊วิทประจำวัน และมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่นี้ มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่นโทรศัพท์ ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลจึงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดจึงคิดว่ามีความสำคัญแก่ตัวเรา

  • น.ส. ธนัญญา พรมมาลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15

   ถูกต้องเเละชัดเจนามีความทันสมัยขึ้นและการหาข้อมูลต่างๆทำงานได้ง่ายสะดวกสบายในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลได้ง่าย

  • น.ส ธํญญามาศ ปันติ เลขที่ 16 ม.5/3

   ทำให้ชีวิตคนเรา สะดวกสบายมากยิ่่งขึ้น และไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็วาสามารถติดต่อกันได้แบบสบายๆๆๆ

 2. 2. ระบบสำนักงานอัตโนมัตินำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

  • น.ส.กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ ม.5/3 เลขที่2

   สำนักงานมาเชื่อมโยงด้วยกันด้วยระบบสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสำงานสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก สบาย ทั้งในด้านการผลิต และการเรียกค้นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานทังภายในและภายนอกสำนักงาน การจัดงานนัดหมาย การประชุมและการตัดสินใจ

   • นาย ภาณุพงษ์ ใจใหม่ เลขที่25 ชั้น 5/3

    ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ (ลดจำนวนกำลังคน)
    ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ดังนั้นการประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลได้ด้วย
    ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย

   • นางสาว ปริฉัตร จิโนปง ชั้น ม.5/3 เลขที่22

    ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ดังนั้นการประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลได้ด้วย

  • น.ส. อังคณา คำเผือ ม. 503 เลขที่43

   ประหยัดค่าใช่จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความน่าเชื่อถือ

  • นางสาว จุฑาทิพย์ กองอิ่น

   นำมาใช้ในการค้นหา สืบค้น ข้อมูล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถเล่นได้นานเท่าไหร่ก้ได้

  • นาย ภูมินทร์ ป๋าเมืองมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย และช่วยลดต้นทุนในการบริหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แล้วยังดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น

  • น.ส. สุธิดา เทพเสาร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 40

   รนำเครื่องมือจักรกล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในสำนักงาน เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล ดึงออกมาใช้ และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ และความเร็วของงานในสำนักงานให้ดีขึ้น

  • น.ส รมณีย์ พันธ์กิติ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
   ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ (ลดจำนวนกำลังคน)
   ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย
   เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  • นาย วรวุธ แสงบุญเรือง ม.5/3 เลขที่ 35

   ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานไม่ต้องเสียเวลาเพราะระบบสำนักงานอัตโนมัติจะรวบรวมข้อมูลต่างๆมารวมไว้

  • น.ส. วฤนพร เขื่อนแก้ว เลขที่ 36 ม 5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่าย การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น ลดประมาณการใช้กระดาษลง ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น

  • น.ส.นิสาชน ปงกาวงค์ เลขที่ 20 ม.5/3

   มีการเชื่่อมโยงการสื่อสารต่างๆ มีการส่งข้อมูลข่าวสารต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภทที่เชื่อมต่อกัน

  • นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล เลขที่ 45 ม.5/3

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย และช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ และประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย

  • นาย เอกสิทธิ์ สุปิน เลขที่ 44 ม.5/3

   ใช้ค้นหา ข้อมูล รายงาน หรือโหลดอะไรต่างๆ จะใช้นานเท่าไหร่ก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประหยัดเงิน มากๆ

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   สดวกสบายในการแบ่งปันทรัพยากร สามารถใช้อุปกรสารสนเทศร่วมกันได้และใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้ และความสะดวกในการประสานงาน ให้บริการต่างๆผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เข้าใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่

  • น.ส.จิราภรณ์ เดินเมือง เลขที่6 5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น สามารถใช้เวลาน้อยลงและสะดวกขึ้นในการพิมพ์เอกสาร

  • นนทนีย์ นาคำ ม.5/3 เลขที่ 18

   สะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง และสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมากนำไปประยุกต์ใช้กับงานสำนักงานได้ในหลายลักษณะ เช่น งานจัดเตรียมเอกสาร งานกระจายเอกสาร งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ งานสื่อสารสนเทศด้วยเสียง งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียง

  • น.ส สุจิตรา ภูมลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 38

   เพิ่่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดพิมพ์เอกสาร สามารถใช้เวลาน้อยลงและสะดวกขึ้น

  • นาย ณัฐพล ยะหัวฝาย เลขที่ 12 ม.5/3

   สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค้นหา ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้ง

  • น.ส.จันทกานต์ จอมใจ เลขที่5 ม.5/3

   นำมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
   ความถูกต้องของข้อมูล
   เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล

  • น.ส. จริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ เลขที่4 ม.5/3

   ค่าใช้จ่ายที่ประหยัด การรับส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

  • น.ส ปาริฉัตย์ ยอดปนันท์ เลขที่ 24 ม.5/3

   1. ได้ข้อมูลรวดเร็วทันทีกับความต้องการ
   2. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องมากขึ้น
   3. ประหยัดเวลาและค่าใช่จ่ายในด้านแรงงาน
   4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสาร
   5. ลดงานในการควบคุมที่ไม่จำเป็น
   6. เกิดการควบคุมงานในภาพรวมดีขึ้น เพราะคุณภาพงานสูงขึ้น
   7. ช่วยปรับปรุงขวัญและกำลังใจในการทำงานและเพิ่มความพึงพอใจในงาน
   5555555+++

  • น.ส รัชนี เขื่อนปัญญา ม.5/3 เลขที่ 32

   มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบสื่อสารมีการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

  • น.ส. วณิชยนต์ เปียงใจ เลขที่ื 34 ม.5/3

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่น ๆ

  • นายปริญญา นั้นหม่อง ม.5/3 เลขที่23

   นำมาใช้โดยการสามารถดูข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันได้ เช่น สามารถประชุมทางไกลและสามรถทำงานประสานงานกันได้ และแก้ไขเอกสารร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันได้

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   ระบบเครือข่ายช่วยในการเกี่ยวกับเอกสาร การโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ การควบคุมเอกสารและส่งอีเมลล์

  • น.ส.สุภารัตน์ ภูสด เลขที่ 41 ม.5/3

   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ดังนั้นการประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลได้ด้วย

  • ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดพิมพ์เอกสาร สามารถใช้เวลาน้อยลงและสะดวกขึ้น การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้นผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว คือ การทำงานมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถุกต้อง

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19 ม 5/3

   ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดพิมพ์เอกสาร สามารถใช้เวลาน้อยลงและสะดวกขึ้น การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้นผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว คือ การทำงานมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถุกต้อง

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ (ลดจำนวนกำลังคน)
   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ดังนั้นการประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลได้ด้วย
   ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย 🙂

  • น.ส. อนุสรา ต๊ะสุทา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42

   ช่วยในการหาข้อมูลได้รวดเร็วไม่สลับซับซ้อนและให้ความสะดวกสะบาย ประหยัดเวลา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและลดปริมาณกระดาษ

  • น.ส. ศิริภา การิยา ม.5/3 เลขที่37

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆๆของการทำงานที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆๆ เช่น บริษัท สำนักงาน ในการใช้ประชุมทางไกล ทำให้คนที่อยู่คนละสถานที่สามารถจะประชุมงาน ทำให้เกิดความสะดวกลดต้นทุนในการสื่อสารประชุมกันได้อย่างดีที่เดียว

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ถาแก้ว เลขที่17 ม.5/3

   1.ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
   2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   3.ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในสำนักงานและหน่วยงานมากขึ้น
   4.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร
   5.การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น

  • น.ส จุฬารัตน์ ไชยชะนะ เลขที่8 ม5/3

   มีประดยชน์ ในการสือสารและนัดหมาย ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  • น.ส. ณัฐริกา อุดถา ม.5/3 เลขที่13

   ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วและทำให้รู้สึกว่าตนได้สังกัดหรือทำงานกับหน่วยงานที่มีความทันสมัย

  • นส.ลินญา ปงผาบ เลขที่33 ม.5/3

   ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว คือ การทำงานมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถุกต้อง และประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย

  • น.ส.เมธิณี นินนาทโยธิน ม.5/3 เลขที่ 28

   ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น การประมวลผลข้อมูล การประชุมทางไกล การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

  • นายณัฐกานต์ ก๋าแก่น ม. 5/3 เลขที่ 10

   มีประโยชน์ในการประชุมโทรทางไกล และยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เล้กน้อย และช่วยลดปริมาณกระดาษ และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ แล้วยังสร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานนนั้นๆ

  • น.ส เบญจลักษณ์ ฟูกัน เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   ใช้เป็นแนวคิดในการนำเอาระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ และผนวกด้วยซอฟต์แวร์สำหรับช่วยงานในสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นสำนักงานไร้กระดาษโดย สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์การออกแบบส่งพิมพ์และเอกสาร

  • นาย ณัฐพงษ์ วารีวิโรจน์ เลขที่ 11 ม. 5/3

   การสื่อสารข้อขูลอย่างสะดวกสะบายและรวดเร็ว

  • น.ส. ธนัญญา พรมมาลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15

   ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
   ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในสำนักงานอัตโนมัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและช่วยเหลือการทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำ (ลดจำนวนกำลังคน)
   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ดังนั้นการประชุมจึงสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลได้ด้วย
   ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติทำให้สามารถเก้บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย
   เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   การจัดพิมพ์เอกสาร สามารถใช้เวลาน้อยลงและสะดวกขึ้น
   การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น
   ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว คือ การทำงานมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในสำนักงานอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและถุกต้อง
   ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในสำนักงานและหน่วยงานมากขึ้น ดังนี้
   ทำให้รู้สึกว่าตนได้สังกัดหรือทำงานกับหน่วยงานที่มีความทันสมัย
   ทำให้ไม่คิดจะทิ้งหน่วยงานไปทำงานที่อื่น
   หน่วยงานและสำนักงานมีภาพลักษณะดี
   สำนักงานอัตโนมัติช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อบุคคลภายนอก
   สร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่น ๆ

  • น.ส ธํญญามาศ ปันติ เลขที่ 16 ม.5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มความสะดวกสบาย มากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านองค์การ สำนักงาน มากขึ้นด้วย

  • น.ส กรกนก วงค์เรือง เลขที่ 1 ม.5/3

   สามารถส่งข้อมูลของสำนักงานได้สะดวกและเร็วขึ้น

  • น.ส สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เลขที่39 ม.5/3

   มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดปริมาณคนงาน และปริมาณงานด้านเอกสารและเพื่อที่จะสามารถขยายงานต่อไปได้ในอนาคต การจัดเก็บเอกสาร สามารถนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเก็บมาช่วยให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นค้นหาได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

 3. 3.นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านใดที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างมา 3 ประโยชน์ พร้อมอธิบายพอสังเขป

  • น.ส.กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ ม.5/3 เลขที่2

   ประโยชน์ที่มีความสำคัญชีวิตประจำวันคือ ความสะดวกรวดเร็ว
   1.จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว
   2. ความถูกต้องของข้อมูล
   3.ความเร็วของการทำงาน

  • น.ส รัชนี เขื่อนปัญญา ม.5/3 เลขที่ 32

   1.มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน 2. ใช้ชีวิตประจำวัน 3. มีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

  • น.ส รมณีย์ พันธ์กิติ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   1.ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูลหากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง
   2.ต้นทุนประหยัด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้าหากันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูลทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลไม่แพง เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่น นักคอมพิวเตอร์บางคนสามารถส่งโปรแกรมให้กันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์ได้
   3. การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง

  • น.ส. สุธิดา เทพเสาร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 40

   สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ (Telecommunication) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) การสืบค้นข้อมูล (Serach Engine) เป็นต้น
   สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ (ฺBusiness Applicability) องค์กรธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เครือข่ายของธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจหลักทรัพย์ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Internet เพื่อทำธุรกิจกันแล้ว เช่นการสั่งซื้อสินค้า การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น
   ความประหยัด
   นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างเช่นในสำนักงานหนึ่งมีเครื่องอยู่ 30 เครื่อง หรือมากกว่านี้ ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ จะเห็นว่าต้องใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 – 10 เครื่อง มาใช้งาน แต่ถ้ามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วละก้อ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องพิมพ์ประมาณ 2-3 เครื่องก็พอต่อการใช้งานแล้ว เพราะว่าทุกเครื่องสามารถเข้าใช้เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ ผ่านเครื่องอื่น ๆ ที่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน

  • นาย ภาณุพงษ์ ใจใหม่ เลขที่25 ชั้น 5/3

   1จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว
   2 ต้นทุนประหยัด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้าหากันเป็นเครือข่าย
   3 มีความเร็วในการทำงานและ ระบบ ไฟฟ้า

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   1. ความสดวกในการแบ่งปัน
   2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล
   3. ความเร็วของการรับส่งข้อมูล

  • น.ส. อังคณา คำเผือ ม. 503 เลขที่43

   1จัดเก็บข้อมูลได้เร็วเเละถูกต้อง
   2มีความถูกต้องเเละชัดเจน
   3ประหยัดเวลาในการทำงาน

  • น.ส. วฤนพร เขื่อนแก้ว เลขที่ 36 ม 5/3

   1. มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
   2. ประหยัดค่าใช้จ่าย จากที่จะใช้โทรศัพท์โทร ก็เปลี่ยนเป็นคุยกันแบบเห็นหน้า ผ่าน facebook หรือ skyp
   3. ทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้น และสามารถทำให้เรา ก้าวทันเทคโนโลยี ได้อย่างสบาย

  • น.ส. จริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ เลขที่4 ม.5/3

   1.รวดเร็วทันใจ
   2.สื่อสารได้งายสุดๆ
   3.ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  • นางสาว จุฑาทิพย์ กองอิ่น เลขที่ 7 ม.4/3

   1.การใช้ social media ให้เป็นประโยชน์ เช่น Facebook ใช้ติดต่อสื่อสาร กับคนรู้จัก และยังสามารถเห็นข้อความนั้นได้หลายๆคน
   2.การค้นหาข้อมูล ที่เราต้องการอยากรู้ เช่น Google Safari เป็นต้น
   3. ใช้ในการติดต่อคนรู้จัก แม้อยู่ไกลกันแค่ไหน ก็สามรถเห็นหน้ากันได้ ผ่าน Tango Skyp Facetime เป็นต้น

  • น.ส.จิราภรณ์ เดินเมือง เลขที่6 5/3

   1.ความรวดเร็วของการรับส่งข้อมูล เนื่องจากสัญญาณไฟ้ฟ้าเดินทางเร็วสามารถทำได้ทันที
   2.ปรัหยัดค่าใช้จ่าย เช่นการใช้โทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและรวดเร็ว
   3.ความสะดวกในการประสานงาน เช่นในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่ิอยหลายแห่งที่อยู่ไกลกันสามารถประสานงานกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  • นางสาว ปริฉัตร จิโนปง ชั้น ม.5/3 เลขที่22

   1. เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น
   2. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   3. เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น
   4. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้น

  • น.ส สุจิตรา ภูมลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 38

   1.ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
   2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
   3.สามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย

  • นาย ณัฐพล ยะหัวฝาย เลขที่ 12 ม.5/3

   1 สามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
   2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต
   3 ถูกต้องในการส่งข้อมูลหรือข้อความต่างๆๆๆ

  • นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล เลขที่ 45 ม.5/3

   1.ช่วยในการเก็บไฟล์ หรือข้อมูลต่างๆ
   2.เป็นสิ่ง ที่ใช้การง่าย และรวดเร็ว
   3.ช่วยในการรับและส่งไฟล์ ข้อมูลต่างๆ ได้อย่ารวดเร็ว

  • น.ส.สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เลขที่39 ม.5/3

   1. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากถูกส่งผ่านเครือข่ายสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

   2. ความถูกต้องของข้อมูล การส่งข้อมูลระหว่างคอมผิวเตอร์ผ่านเครือข่ายสื่อสาร

   3. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสือสารสามารถทำได้ในราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ

  • น.ส.จันทกานต์ จอมใจ เลขที่5 ม.5/3

   1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก (Diskette) ที่มีความหนาแน่นสูงได้ แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษร สำหรับการสื่อสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ด้วยอัตรา 120 ตัวอักษรต่อวินาทีแล้ว จะสามารถส่งข้อมูล 200 หน้า ได้ในเวลา 40 นาที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีก
   2. ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทำการส่งใหม่หรือกรณีผิดพลาดไม่มาก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
   3. ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างยิ่ง เช่น บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจอง ที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันที

  • น.ส. วณิชยนต์ เปียงใจ เลขที่ื 34 ม.5/3

   1.จัดเก็บข้อมูลได้เร็วเเละถูกต้อง
   2.มีความถูกต้องเเละชัดเจน
   3.ประหยัดเวลาในการทำงาน

  • นนทนีย์ นาคำ ม.5/3 เลขที่ 18

   1. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
   2. ความถูกต้องของข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารเป็นการส่งแบบดิจิทัล ซึ่งระบบการสื่อสารจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่ง
   3. ความเร็วในการรับส่งข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูล หรือ ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้รวดเร็ว

  • นายปริญญา นั้นหม่อง ม.5/3 เลขที่23

   1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกันและติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้น
   2.สามารถสื่อสารทางไกลได้
   3.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่เสียเงิน

  • น.ส.สุภารัตน์ ภูสด เลขที่ 41 ม.5/3

   1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
   2. ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์
   3. ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง

  • นาย ภูมินทร์ ป๋าเมืองมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3

   ในปัจจุบันความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่คำนึงถึงอย่างมาก
   ด้วยเหตุว่าการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลายประการด้วยกัน
   1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก (Diskette) ที่มีความหนาแน่นสูงได้
   2. มีความถูกต้องของข้อมูล การรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาด ก็การแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องโดยอาจทำการส่งใหม่ หรือกรณีผิดพลาดไม่มาก ผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
   3. มีความรวดเร็วในการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง หรือการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19 ม 5/3

   เทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานทางธุรกิจต่างๆ
   1. เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น
   2. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   3. เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น
   4. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้น

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   1. ความถูกต้องของข้อมูล เพราะโดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบ ดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทำการส่งใหม่หรือกรณีผิดพลาดไม่มาก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

   2. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก (Diskette) ที่มีความหนาแน่นสูงได้

   3.ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างยิ่ง เช่น บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจอง ที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันที 🙂

  • นาย เอกสิทธิ์ สุปิน เลขที่ 44 ม. 5/3

   1. มีความรวดเร็วในการใช้งาน
   2. ประหยัดค่าใช้จ่ายสื่อสารกัน เช่น ค่าโทรศัพท์
   3. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันได้อย่างรวดเร็ว

  • น.ส. อนุสรา ต๊ะสุทา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42

   ด้านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
   1. ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร และสื่อประสมต่างๆ รวมทั้งรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายภายในหน่วยงาน จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายในการซิ้อกระดาษ
   2.ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารถึงกันได้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ซอฟต์แวร์สนทนา และ สืบค้นข้อมูลต่างๆ จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก
   3. เกิดการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเครือข่าย เพราะเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะสามารถฝากความคิดเห็นหรือคำถาม คำตอบ ไวบนกระดานสนทนาส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงกัน สนทนาผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ ประชุมทางไกล เรียนทางไกล โอนย้ายข้อมูล โอนเงิน ติดต่อธุรกิจ และสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้

  • 1.ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
   2. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้นและกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น
   3.สามารถติดต่อสื่อสารกันได้และสามารถติดต่อทางธุรกิจ

  • น.ส.นิสาชน ปงกาวงศ์ เลขที่ 20 ม.5/3

   1.ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
   2. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้นและกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น
   3.สามารถติดต่อสื่อสารกันได้และสามารถติดต่อทางธุรกิจ

  • น.ส. ศิริภา การิยา ม.5/3 เลขที่37

   1. ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก
   2. ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่ง
   3. ประหยัดต้นทุนในการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กันเป็นเครือข่าย เพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูล ทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่น เช่น การใช้อีเมล์ส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • นาย วรวุธ แสงบุญเรือง ม.5/3 เลขที่35

   มีประโยชน์ คือ
   1.มีความสะดวกสบาย
   2.มีคาวมรวดเร็ว
   3.มีข้อมูลที่ถูกต้อง

  • น.ส ปาริฉัตย์ ยอดปนันท์ เลขที่ 24 ม.5/3

   1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก (Diskette) ที่มีความหนาแน่นสูงได้ แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษร สำหรับการสื่อสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ด้วยอัตรา 120 ตัวอักษรต่อวินาทีแล้ว จะสามารถส่งข้อมูล 200 หน้า ได้ในเวลา 40 นาที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีก
   2. ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นด้วยระบบดิจิทัล วิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทำการส่งใหม่หรือกรณีผิดพลาดไม่มาก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
   3. ความเร็วของการทำงาน สัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างยิ่ง เช่น บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจอง ที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันที

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   1. เพื่อการสื่อสารทางการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องงานต่างๆๆทางธุระกิจมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น
   2. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้งานที่เราทำขึ้นมามีความพอพึ่งใจต่อผลงานที่ทำขึ้นมาเอง
   3. เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น และ การบอกข่าวสารแก่คนอื่่นที่เราต้องการสื่อสารกับเขาโดยที่เราอาจไม่รู้จักเขามาก่อน แต่เขาต้องการข้อมูลตรงกับเรา
   4. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้น อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องขั้นตอน

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ถาแก้ว เลขที่17 ม.5/3

   ประโยชน์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน คือ สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้
   เพราะคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล

  • น.ส จุฬารัตน์ ไชยชะนะ เลขที่8 ม5/3

   1 ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเรามากกว่าการส่งจดหมาย
   2 การส่งมีประสิทธภาพมากกว่า
   3 ประสานงานได้สะดวก และแก้ไขงานได้ง่าย

  • น.ส. ณัฐริกา อุดถา ม.5/3 เลขที่13

   1.สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร
   2.การใช้อุปกรณ์ที่ร่วมกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.การใช้โปรแกรมข้อมูลร่วมกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง

  • นส.ลินญา ปงผาบ เลขที่33 ม.5/3

   1.ความถูกต้องของการเก็บข้อมูล
   2.มีความสะดวกและรวดเร็ว
   3.มีการเก็บข้อมูลหลังฐาน ไว้ได้อย่างเรียบร้อง และสามารถเปิดดูได้อย่างง่าย

  • น.ส.เมธิณี นินนาทโยธิน ม.5/3 เลขที่ 28

   1. ความถูกต้องของข้อมูล เช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆต้องถูกต้องไม่ผิดจากเดิมไปมากนัก
   เพราะจะทำให้ข้อมูลกลายเป็นเท็จ
   2. ความรวดเร็ว เช่น เวลาใช้งานต้องรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพของงานนั้นๆ หากช้าจะทำให้งานมีคุณภาพไม่ดีพอ
   3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย

  • นายณัฐกานต์ ก๋าแก่น ม. 5/3 เลขที่ 10

   1. การส่งข้อมูลที่รวดเร็ว การส่งข้อมูลเร่งด่วนที่มีความเร่งรีบอย่างมากเราสามารถส่งผ่านทาง E -mail ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้ส่งไปได้อย่างรวดเร็ว
   2. การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เราสนใจได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาไปค้นหาผ่านทางหนังสือหรือบทความต่างๆ
   3. ช่วยลดปริมาณทรัพยากรโลก การส่งผ่านข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ยังช่วยลดปริมาณกระดาษที่นำมาใช้ในการตีพิมพ์ได้เป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถดูข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้เลยทันที่ เช่น การ พรีเซ้นงานคอมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสะดวกกว่าการพรีเซ้นผ่านทางการทำรายงาน

  • น.ส เบญจลักษณ์ ฟูกัน เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   ด้านที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การที่ีมีความสะดวกสบายในด้านต่างๆ และความรวดเร็วในการรับข้อมูล

  • นาย ณัฐพงษ์ วารีวิโรจน์ เลขที่ 11 ม. 5/3

   1. ไว้เล่น facebook ได้เร็ว
   2. ส่งข้อความหาแฟนได้ง่ายและรวดเร็ว
   3. ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น เกมส์ที่กราฟฟิกเยอะ และงานต่างๆ

  • น.ส. ธนัญญา พรมมาลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15

   ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   1. ความเร็วของการรับส่งข้อมูล
   2.ประหยัดเวลาในการทำงาน
   3.ถูกต้องชัดเจน

  • น.ส ธํญญามาศ ปันติ เลขที่ 16 ม.5/3

   มีความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
   มีความสะดวกสบายมาก
   และมีความเร็วในการทำงาน

  • น.ส กรกนก วงค์เรือง เลขที่ 1 ม.5/3

   สะดวก
   รวดเร็ว
   ประหยัดค่าใช้จ่าย

 4. 4. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกอย่างไรบ้าง

  • น.ส. จริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ เลขที่4 ม.5/3

   ใช้เวลาสั้นๆในการส่งข้อมูลต่างๆ และไม่เสียค่าใช้จายในการส่ง ถ้าเสียเงินก็จะเสียในราคาที่ถูก

  • น.ส. อังคณา คำเผือ ม. 503 เลขที่43

   ประหยัดค่าโทรศัพท์เร็วและยังสามารถเห็นหน้ากันได้ไม่ต้องไปหากันก็สามารถคุยกันได้ถึงแม้จะอยู่ไกลกัน

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร สะดวกในการประสานงาน

  • นาย ภาณุพงษ์ ใจใหม่ เลขที่25 ชั้น 5/3

   ไม่ต้องใช้รถไปจ่ายที่ธนาคาร แค่เรามีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เราอาจจะซื้อของผ่านเว็บได้เลย

  • น.ส รมณีย์ พันธ์กิติ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   ไม่ทำให้เราเสียเงินเยอะ และยังไม่ทำให้เราต้องได้เดินไปหาเวลาอยู่ไกลๆกัน

  • น.ส. สุธิดา เทพเสาร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 40

   ความประหยัด
   นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างเช่นในสำนักงานหนึ่งมีเครื่องอยู่ 30 เครื่อง หรือมากกว่านี้ ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ จะเห็นว่าต้องใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 – 10 เครื่อง มาใช้งาน แต่ถ้ามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วละก้อ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องพิมพ์ประมาณ 2-3 เครื่องก็พอต่อการใช้งานแล้ว เพราะว่าทุกเครื่องสามารถเข้าใช้เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ ผ่านเครื่องอื่น ๆ ที่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน

  • น.ส.กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ ม.5/3 เลขที่2

   ไม่เสียเงินมากและสะดวกคือมีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนง่ายต่อการเก็บข้อมูล

  • น.ส จุฬารัตน์ ไชยชะนะ เลขที่8 ม5/3

   ในการประสานงานกัน และสะดวกในการแบ่งปันข้อมุล

  • น.ส. วณิชยนต์ เปียงใจ เลขที่ื 34 ม.5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูลและสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว.

  • น.ส.จิราภรณ์ เดินเมือง เลขที่6 5/3

   การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่้านระบบโทรศัพท์พื้นฐานจะมีค่าใช้จ่ายต่ำและรวดเร็วกว่าส่งเอกสารส่วนความสะดวกในองค์กรสามารถใช้อุปกรณ์สารสนเทศร่วมกันโดยนอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้

  • นางสาว ปริฉัตร จิโนปง ชั้น ม.5/3 เลขที่22

   ประหยัดค่าโทรศัพท์เร็วและยังสามารถเห็นหน้ากันได้ไม่ต้องไปหากันก็สามารถคุยกันได้ถึงแม้จะอยู่ไกลกันไม่ต้องใช้รถไปจ่ายที่ธนาคาร แค่เรามีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เราอาจจะซื้อของผ่านเว็บได้เลยไม่เสียเงินมากและสะดวกคือมีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนง่ายต่อการเก็บข้อมูล

  • น.ส สุจิตรา ภูมลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 38

   การติดต่อที่รวดเร็วและสะดวกในการพูดคุยและการทำงานในด้านต่างๆและยังช่วยประหยัดเวลาประหยัดเงินในการติดต่อสื่อสาร

  • นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล เลขที่ 45 ม.5/3

   ช่วยในการประหยัด ในหลายๆด้าน เช่น การส่งจดหมาย เราก็เปลี่ยนมาใช้ E-mail แทน

  • นายปริญญา นั้นหม่อง ม.5/3 เลขที่23

   ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคือ ไม่ต้องเสียเวลาในการเติมเงินโทรศัพท์ และมีความสะดวก เช่นอยู่กันละที่ยังสามารถเห็นหน้ากันได้ และให้ความรู้สึกเป็นกันเอง สังเกตความจริงใจได้ และได้ข้อมูลย้อนกลับทันที

  • น.ส.สุภารัตน์ ภูสด เลขที่ 41 ม.5/3

   ประหยัดค่าโทรศัพท์มากขึ้น และสามารถปรึกษากันได้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

  • นาย ภูมินทร์ ป๋าเมืองมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3

   ประหยัดค่าโทรศัพท์มืถือและยังสามารถได้คุยกันแบบนานเท่าไหร่ก้อได้ อีอย่างก็สามารถเปิดกล้องคุยกันแบบเหนหน้ากันได้โดยไม่ต้องไปหากันถึงแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19 ม 5/3

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆมากมายและสะดวกมากมายยิ่งขึ้น

  • น.ส. วฤนพร เขื่อนแก้ว ม.5/3 เลขที่ 36

   ช่วยให้เราลดค่าโทรศัพท์ได้มากขึ้น จากที่จะใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารก็เปลื่ยนเป็นคุยกันผ่าน facebook ก็ได้ ทำให้ชีวิตในประจำวันของเราสะดวกและรวดเร็วขึ้น

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคือ ไม่ต้องเสียเวลาในการเติมเงินโทรศัพท์ แล้วก็มีความรู้สึกแบบเป็นกันเอง สามารถพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตได้แถมยังสามารถได้คุยกันแบบนานเท่าไหร่ก้อได้ อีกอย่างก็สามารถเปิดกล้องคุยกันแบบเห็นหน้ากันได้โดยไม่ต้องไปหากันถึงแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม สะดวกอีกด้วย หรือจะเล่นผ่าน facebook ก็ได้ ทำให้ชีวิตในประจำวันของเราสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น :”D

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคือ ไม่ต้องเสียเวลาในการเติมเงินโทรศัพท์ แล้วก็มีความรู้สึกแบบเป็นกันเอง สามารถพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตได้แถมยังสามารถได้คุยกันแบบนานเท่าไหร่ก้อได้ อีกอย่างก็สามารถเปิดกล้องคุยกันแบบเห็นหน้ากันได้โดยไม่ต้องไปหากันถึงแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม สะดวกอีกด้วย หรือจะเล่นผ่าน facebook ก็ได้ ทำให้ชีวิตในประจำวันของเราสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 🙂

  • นาย เอกสิทธิ์ สุปิน เลขที่ 44 ม. 5/3

   ใช้เวลาได้ในการส่งไม่นาน และสะดวกรวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

  • น.ส. อนุสรา ต๊ะสุทา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42

   ใช้เวลาอันรวดเร็วในการส่งข้อมูลและรู้จักกันได้อย่างรวดเร็วโดยทางอินเตอร์เน็ตและเสียเงินซื้อกระดาษประหยัดกระดาษช่วยลดโลกร้อน

  • น.ส.นิสาชน ปงกาวงศ์ เลขที่ 20 ม.5/3

   ใช้เวลาสั้นในการหาข้อมูลต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลาเติมเงินค่าโทรศัพท์และประหยัดเวลา

  • น.ส. ศิริภา การิยา ม.5/3 เลขที่37

   ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ และสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  • นาย วรวุธ แสงบุญเรือง ม.5/3 เลขที่35

   มีความรวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกอย่างคือมีความเป็นส่วนตัว

  • น.ส ปาริฉัตย์ ยอดปนันท์ เลขที่ 24 ม.5/3

   นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างเช่นในสำนักงานหนึ่งมีเครื่องอยู่ 30 เครื่อง หรือมากกว่านี้ ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ จะเห็นว่าต้องใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 – 10 เครื่อง มาใช้งาน แต่ถ้ามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วละก้อ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องพิมพ์ประมาณ 2-3 เครื่องก็พอต่อการใช้งานแล้ว เพราะว่าทุกเครื่องสามารถเข้าใช้เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ ผ่านเครื่องอื่น ๆ ที่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   ลดค่าใช้จ่ายทางการติดต่อสื่อสารกัน การเดินทางหากันและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารงานและทำให้ประเวลาอีกอย่างหนึ่งทำให้งานหรือข้อมูล มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ผู้รับข่าวสารได้รับข่าวอย่างตามกำหนดและรวดเร็วตามต้องการ

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ถาแก้ว เลขที่17 ม.5/3

   ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้นและสามารถส่งงานอาจาร์ได้เร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  • น.ส. ณัฐริกา อุดถา ม.5/3 เลขที่13

   ทำให้เราสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องไปหากันประหยัดทั้งเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย เช่น คุยกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบต่างๆ โทรศัพท์หากัน

  • นส.ลินญา ปงผาบ เลขที่33 ม.5/3

   ช่วยในการเก็บเอกสาร ที่เยอะแยะมากมายได้ ในไฟล์เดียว และสามารถค้นหาได้ง่าย และส่งไฟล์ที่เราทำเสร็จส่ง ได้ง่าย หรือคิดต่อสื่อสาร ได้ง่ายกว่าการใช้โทรศัพท์

  • น.ส.เมธิณี นินนาทโยธิน ม.5/3 เลขที่ 28

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลก็สะดวกไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลาเดินทางกับการส่งเอกสารทางไกล เช่น ไปรษณีย์ เพราะสามมารถแนบไฟล์ส่งผ่านอีเมล์ได้อย่างสะดวกและประหยัดอีกด้วย

  • นายณัฐกานต์ ก๋าแก่น ม. 5/3 เลขที่ 10

   การส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นเพราะข้อมูลที่เราส่งไป จะไปถึงยังผู้รับโดยทันทีและยังสามารถนำข้อมูลกลับมาแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เช่นการส่ง E -mail ผ่านทางคอมพิวเตอร์จะมีความความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การคุยผ่านกล้องในคอมพิวเตอร์ก็จะมีความสะดวกและประหยัดกว่าการโทรผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งคิดค่าบริการเป็นนาที

  • น.ส เบญจลักษณ์ ฟูกัน เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   การประหยัดคือ การรับและการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารสามารถทำได้ในราคาถูกกว่าการสื่อสารแบบอื่น

  • นาย ณัฐพล ยะหัวฝาย เลขที่12 ม.5/3

   ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน สำหรับการค้นหาข้อมูลสำหรับการเรียน สะดวกสบายในการเข้าอินเทอร์ดน็ตได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  • นาย ณัฐพงษ์ วารีวิโรจน์ เลขที่ 11 ม. 5/3

   ประหยัดเงินในการส่ง sms ในมือถือและค่าใช้จ่ายในการเติมเงินโทรศัทพ์

  • น.ส. ธนัญญา พรมมาลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15

   ใช่เวลาสั้นๆ และไม่เปลืองค่าโทรศัพท์รวดเร็วชับไว

  • น.ส ธํญญามาศ ปันติ เลขที่ 16 ม.5/3

   ทำให่เราใช้เวลาสั้นๆๆในการส่งข้อมูล หรือการติดต่อ ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายไม่มากกเกินตัว

  • น.ส รัชนี เขื่อนปัญญา เลขที่ 32 ม.5/3

   มีการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและมีการใช้จ่ายมีความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่าย

  • น.ส กรกนก วงค์เรือง เลขที่ 1 ม.5/3

   ติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายและสะดวกม่กขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการพูดคุย

  • น.ส สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เลขที่39 ม.5/3

   ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว สะดวกสบายมากขึ้น ไม่เสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้การดำเนินชีวิตปัจจุบันสามารถดำเนินไปในทางที่สะดวกสบายเเละเหมาะกับวัยเเละยุคของเราในปัจจุบันเเทบทุกด้าน

 5. 5.นักเรียนคิดว่าอนาคตข้างหน้าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไร

  • น.ส จุฬารัตน์ ไชยชะนะ เลขที่8 ม5/3

   จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ไกล ได้แบบคุยแบบคล้ายๆอยุ่ด้วยกัน

  • น.ส. อังคณา คำเผือ ม. 503 เลขที่43

   ดีเเละมีความเร็วสูงสามารถคุยเเละเห็นในสิ่งที่อยู่ไกลจากที่อยู่เเละการส่งงานก็จะรวดเร็วมากขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้หลายที่

  • นาย ภาณุพงษ์ ใจใหม่ เลขที่25 ชั้น 5/3

   การสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้เมาส์ ใช่แต่มือสัมผัส อย่างเดียว

  • นาย ตะวัน ชุ่มธิ เลขที่14 ม.5/3

   สดวกเร็วขึ้นมากกว่านี้ คงมี 4-5G และสบายในการสื่อสารเพราะการสื่อสารเร็วกว่าเดิม อินเตอร์เน็ตสามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกบริการ

  • นนทนีย์ นาคำ ม.5/3 เลขที่ 18

   สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง

  • น.ส รัชนี เขื่อนปัญญา ม.5/3 เลขที่ 32

   จะมีความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลและติดต่อข้อมูลอย่างง่ายขึ้น

  • น.ส. จริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ เลขที่4 ม.5/3

   จะมีการพัฒนามากขึ้นยิ่งกว่าเดิม และสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นสุดๆ

  • น.ส.กรรณิการ์ อุ่นนันกาศ ม.5/3 เลขที่2

   จะทันสมัยกว่านี้และทุกคนต้องได้ใช้งานกันอย่างทั่่ัวถึงและรวดเร็ว

  • น.ส. สุธิดา เทพเสาร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 40

   จะต้องมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ

  • น.ส. วณิชยนต์ เปียงใจ เลขที่ื 34 ม.5/3

   มีความรวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้นและมีความทันสมัยในการใช้งาน และอินเตอร์เน็ตสามารถเล่นได้ทุกที่ในประเทศหรือทั่วโลก.

  • นายปริญญา นั้นหม่อง ม.5/3 เลขที่23

   จะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาไปเอางานที่บ้าน เพราะสามารถส่งมาทาง E-mail ได้อย่างรวดเร็ว

  • น.ส รมณีย์ พันธ์กิติ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   ่่มีการที่พัฒนาขึ้น และอนาคตข้างหน้าคงจะไม่ลำบากในการพิมพ์และแรมที่ไว้ในการเก็บงานคงจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า

  • น.ส.จิราภรณ์ เดินเมือง เลขที่6 5/3

   การสื่อสารจะทันสมัยมากขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม

  • นางสาว ปริฉัตร จิโนปง ชั้น ม.5/3 เลขที่22

   ดีเเละมีความเร็วสูงสามารถคุยเเละเห็นในสิ่งที่อยู่ไกลจากที่อยู่เเละการส่งงานก็จะรวดเร็วมากขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้หลายที่การสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้เมาส์ ใช่แต่มือสัมผัส อย่างเดียวสามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง

  • น.ส.สุดารัตน์ ปงกาวงค์ เลขที่39 ม.5/3

   ผู้คนจะสามารถสื่อสารกันแบบเห็นหน้าได้ั่ทั่วโลก และเกิดความสะดวกสะบายและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

  • นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล เลขที่ 45 ม.5/3

   คงจะดีขึั้น และอาจจะมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มากขึ้นกว่าปัจจุบันอีก เพราะความก้าวหน้าขอมนุษย์เอง ก็ดีมากขึ้นเลื่อยๆ และอาจจะ ไม่จำเป็นต้องไปหากัน หรือนัทเจอกันที่ไหนๆ เพราะตอนนี้ก็ริเริ่มมี สิ่งที่คุยกันเห็นหน้า และรวดเร็วอยู่แล้ว ถ้าอนาคต มันต้องมี อะไรเจ๋งๆ มาให้เราเล่นอีกเยอะ อาจจะมี 10-20G ก็ได้ เพราะตอนนี้ ไทยก็ได้เริ่มเข้า 3G แล้ว แต่ต่างประเทศเรา ก็มี 6G ใช้กันแล้ว ผมคิดว่าเป็นแบบนี้แน่นอนครับ

  • น.ส.สุภารัตน์ ภูสด เลขที่ 41 ม.5/3

   อินเตอร์เน็ตจะรวดเร็วมากขึ้นและสามารถติดต่อกันคนที่อยู่ไกลได้ และจะประหยัดค่าให้จ่ายต่าง

  • นาย ภูมินทร์ ป๋าเมืองมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3

   จะมีความพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปอีกเรื่อยๆ จนถึงสิ่งที่เราคิง เราอยากมีและจะสดวกมากขึ้น คงจะมี 4G,5G สะดวกสะบายต่อการสื่อสาร เพราะว่าการสื่อสารมีความรวดเร็วกว่าเดิมเปนเท่าๆ เลย

  • น.ส นิศารัตน์ รินอุด เลขที่ 19 ม 5/3

   มีความเจริญมากขึันทำให้มีเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

  • น.ส. วฤนพร เขื่อนแก้ว ม.5/3 เลขที่ 36

   อาจจะไม่ต่้องมีการเติมเงินออนไลน์ เพราะว่า ผู้คนจะใช้อินเตอรืเน้ตในการสื่อสารกัน และอาจจะไม่ต้องไปซื้อของด้วยตัวเอง อาจจะสั่งของผ่านอินเตอร์เน้ต ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น

  • น.ส.ณัฎฐธิดา ศรีธิ ม.5/3 เลขที่ 9

   ดีขึ้นเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายไม่อยากเกินความสามารถปัจจุบันผู้คนจะใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมากเพราะความก้าวหน้าของมนุษย์เอง ก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจจะ ไม่จำเป็นต้องไปหากันบ่อยๆ เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการสื่อสารที่ดี และสะดวกรวดเร็วอยู่แล้ว และในอนาคต อาจจะมี 5G 6G ก็เป็นไปได้ เพราะตอนนี้ ประเทศไทยก็ได้เริ่มนำเข้า 4G แล้ว และในอนาคตอาจจะไม่ต้องไปซื้อของด้วยตัวเอง อาจจะสั่งของผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ การขนส่งสิ่งของก็จะรวดเร็วมากขึ้น 🙂

  • นาย เอกสิทธิ์ สุปิน เลขที่ 44 ม. 5/3

   เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และก็สามารถส่งข้อมูลหรือข้อความต่างได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่วินาที และอาจจะมีเครื่องมือการใช้งานที่ทันสมัยมากกว่าเดิม

  • น.ส. อนุสรา ต๊ะสุทา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42

   มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้้นกว่าเดิมและ๔ึงแม้จะอยู่กันคนละซีกโลกก็คุยโทรศัพย์เหมือนนั่งข้างกันและจะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เกิดการแย่งชิงกันมากขึ้น

  • น.ส.นิสาชน ปงกาวงศ์ เลขที่ 20 ม.5/3

   จะมีความรวดเร็วมากขึ้นและติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและสามารถค้นหาสิ่งต่างๆและยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก

  • น.ส. ศิริภา การิยา ม.5/3 เลขที่37

   สะดวกสะบายมากขึ้น และประหยัดเวลา และติดต่อพูดคุยกันเหมือนอยู่ด้วยกัน

  • นาย วรวุธ แสงบุญเรือง ม.5/3 เลขที่35

   จะมีความทันสมัยของเทคโนโลยีและทำให้มีการพัฒนาในการสื่อสารมากขึ้น

  • น.ส ปาริฉัตย์ ยอดปนันท์ เลขที่ 24 ม.5/3

   การสื่อสารข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีพื้นฐานของการบริการด้วยสื่อสารโทรคมนาคมอย่างดี เป็นที่น่ายินดีที่ความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยกำลังจะก้าวไปข้างหน้า ถึงแม้ว่าการให้บริการด้านนี้ยังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับพื้นฐานของธุรกิจด้านอื่น ๆ
   ปัจจุบันมีการเพิ่มเครือข่ายบริการสาธารณะเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ดาต้าเนตเป็นเรื่องของการนำข้อมูลผสมเข้ากับช่องสัญญาณเสียง (data over voice) ทำให้การสื่อสารข้อมูลผ่านไปในชุมสายขณะใช้โทรศัพท์ได้ มีเครือข่ายผ่านดาวเทียมของบริษัทสามารถวิศวกรรม และประเทศไทยก็จะมีการส่งดาวเทียมของตนเองที่เรียกว่า Thaisat ขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบริการของการสื่อสารข้อมูลได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้มีความต้องการช่องสื่อสารทั้งเสียงและข้อมูลอีกมาก และเชื่อแน่ว่าสองล้านเลขหมายที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่พอเพียงต่อการใช้งาน
   การจัดการให้เป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติจึงต้องเริ่มทั้งเครือข่ายภายในและเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก จากการที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีราคาถูกลงการขยายตัวของการใช้งานจะเป็นแรงผลักดันให้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเกิดขึ้นเองได้อย่างแน่นอน เพราะธุรกิจจะต้องแข่งขันกัน ผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารพร้อม และรวดเร็วจะเป็นผู้อยู่รอดในสังคมยุคข่าวสารข้อมูลต่อไป

  • น.ส ภาวิณี ยะลื้อ เลขที่ 26 ม.5/3

   มีประสิทธิภาพในการใช้งานประสานงานที่ดีมากขึ้น และในการศึกษา การทำธุระกิจ การคมนาคม ให้กว้างไกล และ ไรพหรมแดน และจะต้องมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแแบบไม่ว่า จะเป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาระบบ3G 4G ไปจนถึงหลายG

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ถาแก้ว เลขที่17 ม.5/3

   มีความรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารได้เร็วมากกว่าเดิม และมีประสิธิภาพสูงมีคุญภาพมากยิ่งขึ้น

  • น.ส. ณัฐริกา อุดถา ม.5/3 เลขที่13

   การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คงมีความทันสมัยมากขึ้น อินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงที่สุด และผู้คนสามารถคุยกันเหมือนกับว่าอยู่ที่ๆเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเป็นเหมือนตอนนี้ -_-

  • นส.ลินญา ปงผาบ เลขที่33 ม.5/3

   สะดวก สบายแน่นอน เพราะตอนนี้ เทคโนโลยี ของเราก็ได้ก้าวหน้าไป หลากหลายแล้ว บางครั้งอาจจะสร้าง สิ่งของที่ใช้ด้วย เสียง ไม่ต้องสำผัส หรือ คลิก

  • น.ส.เมธิณี นินนาทโยธิน ม.5/3 เลขที่ 28

   ดิฉันคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราอาจจะสามารถเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ จะติดต่อกันก็ง่ายยิ่งขึ้นและการเดินทางไปยังที่ต่างๆก็จะง่ายขึ้นเพราะมีเครือข่ายตอมพิวเตอร์ที่พัฒนาอยู่เสมอทำให้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ

  • นายณัฐกานต์ ก๋าแก่น ม. 5/3 เลขที่ 10

   การสื่อสารข้อมูลมีความล้ำหน้าอาจมีความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วกว่าปัจจจุบันหลายเท่าตัว มีระบบสั่งการที่มีความทันสมัย เช่นมีการพูดคุยผ่านกล้องในรูปแบบระบบ 3 มิติ มีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระะบบเสียง และท่าทาง มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น

  • น.ส เบญจลักษณ์ ฟูกัน เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
   คงจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น และมีความสะดากสบายมากและน่าจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วและมีใช้ได้ทั่วประเทศ

  • นาย ณัฐพล ยะหัวฝาย เลขที่12 ม.5/3

   จะมีความรวดเร็วในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต และรวดเร็วในการทำงาน ในการสื่อสารทางไกล และมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น

  • นาย ณัฐพงษ์ วารีวิโรจน์ เลขที่ 11 ม. 5/3

   รวดเร็วทันใจ เน็ตแรงและมี 5G ทั่วประเทศ ทั่วจังหวัดลำปางและบ้านเหล่ายาวให้ทั่วถึง

  • น.ส. ธนัญญา พรมมาลา ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15

   ทันสมัยมากกว่านี้ เจรืญก้าวหน้ามากๆๆๆๆ

  • น.ส ธัญญามาศ ปันติ เลขที่ 16 ม.5/3

   มีความรวดเร็วมากยิ่่งขึ้น และ คนที่อยู่ห่างไกลกันก็น่าจะคุยกันแบบเห็นหน้ากันได้

  • น.ส กรกนก วงค์เรือง เลขที่ 1 ม.5/3

   สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น

 6. น.ส อรญา หมอกชัย เลขที่ 33

  ประวัติส่วนตัว

  ***”ประวัติส่วนตัว***
  ชื่อ:นางสาวอรญาหมอกชัย
  ชื่อเล่น:นิน
  สถานะเหงาๆๆ
  สัตว์ที่ชอบสุนัข
  กีฬาที่ชอบ: วอลล์เล่บอล
  ชื่อ:นายปฏิวัติจันทร์โน
  ชื่อเล่น:เข้ม
  สถานะ:เหงาๆๆ
  สีที่ชอบ:สีเขียวอ่อน
  กีฬาที่ชอบ: ฟุตบอล

 1. Pingback: บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: