แนะนำบทเรียน

 intro

           บทเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร จะเป็นเนื้่อหาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสาร  ซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร้สายก็ได้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้ ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้ เช่นสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน สามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน แบ่งปันการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีราคาแพงหรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ แม้กระทั่งสามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้ เป็นการลดต้นทุนขององค์กร

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายบทบาทการสื่อสารข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
 3. อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามพื้นที่ให้บริการ  บทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์  และรูปร่างเครือข่าย
 4. อธิบายความหมายของโพรโทคอล  และยกตัวอย่างโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่าย
 5. อธิบายอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ในเครือข่าย


เนื้อหาบทเรียน

 1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. การสื่อสารข้อมูล
 3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
 4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. โพรโทคอล
 6. อุปกรณ์การสื่อสาร
 7. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน


ขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน

 1. อ่านขั้นตอนการศึกษาบทเรียน
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ
 4. ทำใบงานตามที่กำหนด
 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 6. เมื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนเสร็จแล้ว จะแสดงผลคะแนนของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผู้เรียน
 7. หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจะมีการแก้ไขเพื่อให้ผ่านบทเรียนนี้ต่อไป

0011

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: