อินเทอร์เน็ต ม.5/2

ใบงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ด้วยความคิดเห็นของนักเรียนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

comment_m

 1. 1. นักเรียนคิดว่าอินเทอร์เน็ตในความคิดของนักเรียนคืออะไร และในอนาคตข้างหน้าจะมีลักษณะอย่างไร

  • นส. ณัฐวรรณ แก้วลังกา

   เป็นเครือข่ายที่คลอบคลุมไปทั่วโลก มีการประยุกต์ใช้ต่างๆในอินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมต่อกัน อย่างรวดเร็ว เป็นที่สาธารณะ ในอนาคตทุกคนจะสามารถจะใช้เครื่องตัวเองในอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อได้โดยอย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก

  • น.ส. ศรุตา สุปิน

   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก มีผู้ใช้งานหลายล้านคน และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมแหล่งใหม่ เนื่องจากคนใช้งานมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นก็ตาม จะส่งผลกระทบในวงกว้างและก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมทางอื่น

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   เป็นเครือข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อสะดวกสบายต่อการใช้งาน อินเตอร์เน็ตจะสามารถเข้ามาในชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วประเทศ

  • น.ส. พิกุล ปาเมืองมูล

   คือ แหล่งหาความรู้ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เราค้นหาความรู้ในสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้และสามารถเข้าไปค้นหาสิ่งต่างๆได้และในอนาคตคิดว่าอินเตอร์เน็ตคงจะมีความพ้ฒนาขึ้นและทันสมัยขึ้น

  • น.ส นันณิกา อินไผ่ เลขที่14 ม5/2

   อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก และมีคนใช้มาก ในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงมาก และสามารถใช้ได้ทุกสถานที่โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเครือข่ายหรือสัณญาณต่างๆ

  • นส. อรจิรา บัวชุม

   เครื่อข่ายที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก เชื่อมต่อได้ด้วยความเร็วสูงสะดวกสบาย ในอนาคตข้างสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจะมีความทันสมัยกว่านี้ พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆที่สะดวกสบายกว่าเดิม

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์ เลขที่ 39 ม.5/2

   เป็นกลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
   เดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กัน
   รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และภายในอนาคตข้างหน้าน่าจะมีอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วสามารถใช้ได้ในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่ใกล้หรือถิ่่นกันดารก็สามารถเข้าใช้อินเตอร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่านใดๆ

  • นส.สุธาทิพย์ สดสุภา

   อินเทอร์เน๊ต คือ การสื่่อสารบนเครือข่ายทั่วโลกสามารถสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
   ในอนาคตคิดว่าอินเทอร์เน๊ตสามารถพัฒนาให้ล้ำสมัยมากกว่าเดิมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าปัจจุบัน

  • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

   อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่กำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายจากการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั่วโลก

  • น.ส.กฤษณา จันต๊ะราช

   เป็นเครื่อข่ายที่คนนิยมใช้กันทั่วโลก ใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน และเป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวางอีกด้วย และคิดว่าในอนาคตอาจเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีความเร๋็ว และใช้งานได้ทุกที่ สะดวก สะบาย

  • นาย ณัฐชา อุดถา ม.5/2 เลขที่7

   เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย อนาคตของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จากเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โน๊ตบุ๊คไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่เรียกกันว่า Palmtop และโทรศัพท์มือถือ
   โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ได้ผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งข้อความสั้น (Short Message Service) รวมทั้งการท่องเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol ) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โทรศัพท์ สามารถเปิดเว็บที่ถูกเขียนมาเพื่อโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะได้

  • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

   อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น และจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

  • น.ส.วลัยพร สารอินทร์

   คือการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเปป็นแบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วไม่ว่าจะอยู่ที่ไไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้ และในอนาคตข้้างหน้าดิฉันคาดว่าน่าจะมีความทันสมัยและมีความพิเศาทางด้านอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าปัจจุบัน ในวันข้างหน้าอาจจะมีสิ่งที่ใช้ประโยน์ด้านทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าปัจจุบัน ด้วยความง่ายดายกว่าปัจจุบัน

  • น.ส รัตติกาล อินไผ่

   อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนานใหญ่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกโดยใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหรือ โพรโทคอล ผู้ที่ใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อกันได้ทาง อีเมล เป็นต้น และ อินเตอร์เน็ตยังสามารถที่ใช้ในการหาข้อมูลข่าวสารต่างได้ทั่วโลก เช่น การหาข้อมูลการเดินทาง ข่าวต่างประเทศ เป็นต้น

  • น.ส กัญลักษณ์ เชาวนวัฒนมัย 5/2

   อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่คนในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ทันสมัยง่ายต่อการใช้งานเช่นการค้นหางาน การส่งเมล์และอีกมายมากและในอนาคตอินเทอร์เน็ตอาจจะก้าวหน้ามีรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนต้องการเป็นต้น

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   เป็นการสื่อสารที่สะดวกสบายไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายเหมือนแต่ก่อนเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งในการสื่อสารในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความทันสมัยและรวดเร็วกว่าเดิม

  • น.ส. สุธิดา คำพา

   เป็นระบบเชื่อมต่อทางไกลด้วยความมเร็วสูง โดยผ่านสัญญาณภาพและเสียง และในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่า หลากหลายรุปแบบและคลอบคลุมทั่วโลก

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   เป็นการสื่อสารที่่มีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วกว่าการส่งจดหมายในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความทันสมัยมากขึ้น

  • น.ส. พิมศิริ เรือนวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18

   เป็นเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่กว้างขวาง ครอบคลุมและสื่อสารได้ทั่วโลก และสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้แทน การส่งจดหมาย และเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย

  • น.ส.ณัฐริกา ก๋าแก่น

   คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสามารถทำให้เราติดต่อกับคนรู้จักได้แม้จะอยู่ไกลกันก็ตามก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสะบายค่าบริการก็ถูกรวมถึงการบริการในด้านต่างๆเช่นการค้นหาข้อมูลรูปภาพและในอนาคตอาจจะมีการพัฒาให้มีความรวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าเดิม

  • นาย รังสิมันต์ พลเสนา

   อาจจะมีอินเตอร์เน็ตทั้วโลกไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สามารภใช้ได้ และยังจะส่งข้อมูลต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะไกล้หรือไกล ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้ใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  • กฤษดา คลังทอง

   อินเตอร์เน็ต คือ สื่อกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ เป็นสิ่งที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหากใช้ให้เกิดประโยชน์ ในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทในชีวิตมากขึ้น จะทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากกว่าเดิม

  • น.ส. ระพีพรรณ กิติศรี

   เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก เป็นเครือข่ายที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นที่นิยมใช้กัน ทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการทำสิ่งต่างๆได้ เช่น ใช้ในการค้นหาข้อมูล
   ใช้ในการศึกษาเรื่องต่างๆ ในอนาคตคิดว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะมีความเร็วมากกว่านี้ และสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก

  • น.ส.อรนภา อุยาน

   อินเทอร์เนตในความคิดของดิฉันค์อเคร์อข่ายที่มีขนาดใหญ่สามารถเช์่อมโยงหากันได้ทุกที่ทั่วโลกและเป็นแหล่งความรู้ที่ใครๆก็สามารถที่จะเข้าไปเพ์่อศึกษาหาความรู้และในอนาคตอินเทอร์เน็ตอาจมีรูปแบบหร์อลูกเล่นที่มากกว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอินเทอร์เน็ตก็จะครอบคลุมโลกได้ทั้งโลก

  • น.ส วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว เลขที่25

   เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งอินเตอร์เน็ตจะเป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ส่งข้อมูลที่เราต้องการได้ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุก ๆ ด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้า ได้สะดวก รวดเร็วกลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์
   จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องส่งและรับสารแทนอุปกรณ์อื่นๆ
   ในอนาคตข้างหน้าอินเตอร์เน็ตจะเป็นในรูปแบบของการสื่อสารจะเปลี่ยนไป (มาตราฐานการสื่อสารในอนาคต) เส้นแบ่งระหว่างความเป็นสื่อสาธารณะ กับสื่อส่วนตัวจะเปลี่ยนไปแหล่งธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดระบบการศึกษาจะเปลี่ยนไป
   ·จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน

  • น.ส. ศิสุดา นวลอ้าย

   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเดียว ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลก เข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลกและประกอบกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่ การพูดคุยสนทนา การสื่อสารข้อมูลการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ การค้าขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกล ฯลฯ ในอนาคตคิดว่าอินเทอร์เน็ตสามารถพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าปัจจุบัน

  • รุ่งทิวา เสาร์เทพ

   อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ กลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์
   จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (โพรโทคอล)
   เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์
   ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กัน
   เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
   บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

  • นาย ชูวิส ทิอ้าย

   อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  • น.ส วิภาวรรณ ศรีจันทร์

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั่วโลก

   ในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์อาจจะสามารถพัฒนาได้ทันสมัยและล้ำสมัยกว่าปัจจุบัน ในการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตอาจเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง ทุกเวลา และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ทุกคนต้องการได้อย่างแท้จริง

  • นาย ธีรวุฒิ เขียวติ๊บ

   เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เเละมีผู้ใช้ทั่วไปสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วแต่ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น

  • น.ส. พิมลวรรณ แก้วคำหน้อย

   อินเทอร์เน็ตคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นทั้งเครื่องมือการสื่อสารเครื่องอำนวยความสะดวกที่รอบด้านและกว้างไกล และเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีอันหลากหลาย มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเครือข่ายทั้งหมดประกอบด้วยอะไร อย่างไร แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนกล่าวถึง หรือ ออกแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราสามารถหาคำตอบให้ความรู้ ตั้งกะทู้ คุยกับเพื่อน หาข้อมูล ข่าวสาร สามารถเชื่อมต่อ โยงใย คนทุกมุมโลกให้รู้จักกันได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนเหมือนอยู่ใกล้กัน แม้จะไม่รู้จักหน้า นิสัยใจคอกันก่อตาม และคาดว่าในอนาคตในข้างหน้าอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนเราและเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ที่มนุษย์ต้องใช้

  • น.ส.กาญจนา กาวิโล

   เป็นเครือข่ายที่สามารถคลอบคลุมไปทั่วทุกมุมของโลก แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ และเข้าไปศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ได้ ในอนาคตอาจจะมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่านี้ มีลูกเล่นใหม่ๆที่ล้ำโลกกว่านี้

  • นาย ธีรพจน์ ก๋าแก่น ม.5/2 เลขที่ 11

   เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยง ข้อมูลกันของคนทั่วโลก และมีการสะดวกในการเข้าถึงเครือข่ายอย่างกว้างขว้าง และอินเตอร์เน็ตมีการให้บริการหลายๆอย่าง เช่น การหาข้อมูลต่างๆ การแชทบนอินเตอร์เน็ต การซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต ในอนาคตจะมีการพัฒนาอินเตอร์ได้ดีกว่านี้มากมาย อาจจะอยู่ตรงไหนก็เล่นอินเตอร์เน็ตได้

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   ในความคิดของผมอินเทอร์เน็ตคือเครื่อข่ายที่ใช้ร่วมกันและครอบคุมทั้วโลก และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสดวก และในอนาคตอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการพัฒนาให้ได้ความเร็วและความสดวกมากกว่าปัจจุบัน

  • นายคุณากร ยะอินทร์ เลขที่5

   เป็นเครือข่าย ที่เร็วสุดยอดแล้วและสามารถ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องยุ้งยาก มีความเสถียนในตัวและสือกันได้ด้วยคำพูดแทนการพิมพ์

  • นาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีจันสุข

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

  • น.ส.เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม

   อินเตอร์เน็ตในอนาคตต้องเป็นอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา และ รูปแบบการเชื่อมง่ายไม่ซับซ้อนยุ้งยาก

  • คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก
   และเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย อนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ และสะดวกสะบายในการสือสารการใช้งาน เราก็จะสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

  • นาย วรรณกร กิติศรี ม.5/2 เลขที่ 24

   คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก
   และเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย อนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ และสะดวกสะบายในการสือสารการใช้งาน ทำให้เราสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

  • นาย พิสิษฐ์ ม.5/2 เลขที่ 19

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ และในอนาคตช่วยให้คนซึ่งอยู่คนละซีกโลกสามารถแรกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่าย ๆ

  • น.ส.สุธิดา คำพา

   ระบบการเชื่อมต่อทางไกลความเร็วสูง ผ่านสัญญาณภาพและเสียง และในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งเร็วกว่าเดิมเป็นหลายเท่า หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทั่วโลก

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาก สามารถเป็นทั้งเพื่อนและหนังสือ พร้อมๆกัน ทำให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวทั่วโลกเหตุการณ์ข่าวสาร และในอนาคตจะต้องมีความก้าวหน้ามากกว่านี้ และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่บนโลก

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากสามารถเป็นทั้งเพื่อนและหนังสือพร้อมๆกัน ทำให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวทั่วโลก เหตุการณ์ข่าวสาร และในอนาคตจะต้องมีความก้าวหน้ามากกว่านี้ และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่บนโลก

  • น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

   คิดว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอย์ขององกรณ์ธุรกิจหน่ววยงานของรัฐบาลสถานที่ศึกษา

 2. 2. นักเรียนคิดว่าข้อมูลในวิกิเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  • น.ส. ศรุตา สุปิน

   ไม่ได้ เพราะ บางข้อมูลหลายๆอย่างของวิกิก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเสมอไป แต่เราจำเป็นที่จะต้องตรวจทานเทียบกับแหล่งอื่นด้วยก่อนที่จะยกมาอ้างอิง

  • น.ส นันณิกา อินไผ่ เลขที่14 ม5/2

   เป็นข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ แต่ก้ไม่ใช่ว่าเชื่อถือไม่ได้ทั้งหหมด เพราะข้อมูลวิกิ เป็นข้อมูลที่อาจจะจริงแต่ในบางครั้งที่มีคนเข้าไปดู กก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนทำให้ข้อมูลผิดเพี่ยนไป

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์

   เชื่อได้และก็เชื่อไม่ได้ เพาระว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลได้นำมารวมกันไว้ แต่บางครั้งก็จะมีสิ่งที่ผิดพลาดอยู่บ้างเพราะฉนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาแหล่งข้อมูลจากที่อื่นด้วยเช่นกัน

  • นส. อรจิรา บัวชุม

   ไม่ได้ เพราะ เป็นข้อมูลที่แต่คนสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเอง อาจมีความจริงอยู่บ้างไม่มีความจริงบ้าง เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเชื่อวิกิได้100% เราควรใช้จิจารณญาญก่อที่จะตัดสินใจเชื่อ

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   บ้างเรื่องก็สามารถเชื่อถือได้แต่บ้างเรื่องก็ไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะเนื้อหาบางตอนจะขาดหายไปบ้างและก็มีบางตอนกที่ไม่ตรงเหมือนในหนังสือที่เราคิดค้น

  • น.ส. พิกุล ปาเมืองมูล

   เชื่อถื่อไมได้เพราะข้อมูลในวิถิอาจจะไม่เป็นข้อความที่ไม่จริงและในบางครั้งก็ไม่เป็นความจริงและข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้

  • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

   ไม่ได้ เพราะ ข้อมูลอาจจะเป็นข้อความที่ไม่จริงและในบางครั้งก็ไม่เป็นความจริงและข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้

  • นาย ณัฐชา อุดถา ม.5/2 เลขที่7

   ความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
   หากมีการตรวจพบว่าข้อความนั้นไม่จริง หรือควรปรับแก้
   จะมีผู้มาปรับแก้ให้อย่างรวดเร็ว ถือว่ามีหลายหูหลายตาช่วยกันตรวจสอบ
   โดยเฉพาะเรื่องที่มีคนสนใจกันเยอะๆ
   ส่วนถ้าทำรายงานก็ต้องการความรู้หลายๆแง่ หลายๆมุม
   ทำให้ต้องหาจากหลายๆที่ ก็ถือว่าเป็นการกรองไปในตัวด้วยซ้ำ

  • น.ส.วลัยพร สารอินทร์

   ไม่ได้ เพราะข้อมูลต่างๆ ที่เราจะเข้าค้นหาในวิกิอาจจะไม่มีหรือมีแต่มีความหมายไม่ชัดเจนไม่ตรงความหมายและไม่เป็นไปตามความเป็นจริงก็ได้อาจจะมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่หามาเพิ่มเติมที่ไม่เป็นความจริง และอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นแทน ค่ะ

  • น.ส รัตติกาล อินไผ่

   เชื่อถือไม่ได้ เพราะ ข้อมูลข่าวสารบางอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนตามความเป็นจริงหรือได้ข้อมูลไม่ครบ เช่น การหาข้อมูลพันธุ์ข้าวทั้งหมดของไทยต้องเข้าไปในเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยตรงข้อมูลจึงจะแน่นอนที่สุด เป็นต้น

  • น.ส กัญลักษณ์ เชาวนวัฒนมัย 5/2

   อาจจะได้หรือไม่ได้เพราะบางข้อมูลอาจจะน่าเชื่อถือแต่บางข้อมูลก็ไม่น่าเชื่อถืออาจจะขึ้นอยู่กับวิจารญาณของผู้ที่ค้นหาข้อมูลนั้นๆ

  • นส. สุธาทิพย์ สดสุภา

   ไม่ได้ เพราะข้อมูลในวิกิพีเดียเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามาถรแสดงความคิดเห็นบางข้อมูลอาจมีความจริงแต่บางข้อมูลอาจเป็นเท็จไม่สามารถเชื่อถือได้100%

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บางบางข้อความเป็นเท็จบางข้อความก็เป็นจริงขัอมูลบางอย่างก็ได้มาจากการโพสต์ข้อผู่ที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้นเราควรมีวิจารณญาญในการอ่าน

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   เชื่อถือได้บางไม่ได้บางบ้างข้อความก็เป็นจริงบางข้อความก็เป็นเท็จและบางข้อมูลอาจไม่ตรงตามความหมายที่เราต้องการดังนั้นเราควรมีวิจารณญาญในการอ่าน

  • นส. สุธาทิพย์ สดสุภา

   เชื่อถือได้บางไม่ได้บ้าง เพราะบางข้อมูลก็มีความจริงอยู่บางแต่ไม่ถึงกับใช่100% ก่อนที่ราจะตัดสินที่จะเชื่อให้เราพิจารณาก่อนว่าข้อมูลนั้นตรงกับสิ่งเราสืบค้นหรือไม่

  • น.ส. พิมศิริ เรือนวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18

   เชื่อได้ในบางส่วน และมันก็แล้วแต่ แต่ละคนจะให้ความเชื่อถือมากแค่ไหน แต่เราจะต้องใช้วิจารณยาน ในการ ดู การชม และรวมไปถึงความเชื่อถือ ซึ้ง เราควรที่จะตรวจสอบความเป็นไปของข้อมูลนั้นๆ ด้วย

  • น.ส.ณัฐริกา ก๋าแก่น

   มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งหากมีการตรวจพบว่าข้อความนั้นไม่จริง หรือควรปรับแก้
   จะมีผู้มาปรับแก้ให้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่มีคนสนใจกันเยอะๆ
   ส่วนถ้าทำรายงานก็ต้องการความรู้หลายๆแง่ หลายๆมุมทำให้ต้องหาจากหลายๆที่ ก็ถือว่าเป็นการกรองไปในตัว

  • กฤษดา คลังทอง

   เชื่อได้ เพราะเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมกับเนื้อหา แต่เราควรหาข้อมูลจากหลายๆที่ก่อนที่จะเชื่อถือครับผม อิอิ

  • นาย รังสิมันต์ พลเสนา

   ไม่ได้ เพราะ อาจ จะมีข้อมูลไม่มากพอ หอาจจะไม่เป็นความจริงหรือโกหก ข้อมูลที่ไม่มีอยู่
   ต้องหาข้อมูลจากที่อื่นมาเปรียบเทียบว่าเป็นจริงหรืไม่จริง

  • น.ส. ระพีพรรณ กิติศรี

   ไม่ได้ เพราะว่าบางข้อมูลก็มีส่วนที่ผิดบ้าง บางข้อมูลก็ถูกบ้าง ก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่า ข้อมูลที่หามาได้นั้นถูกต้องจริงหรือเปล่า เพื่อไม่ให้เราเข้าใจข้อมูลนั้นอย่างผิดๆ

  • น.ส.อรนภา อุยาน

   มีความน่าเช์่อถ์ออยู่มาก เพราะในแต่ละข้อมุลที่นำเสนอนั้นล้วนมาจากผู้ที่่มีความชำนาญเฉพาะเร์่องที่จะคอยให้ข้อมูลใหม่ๆหร์อปรับปรุงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้ถูกต้องและมีความสมบรูณ์มากขึ้น

  • น.ส วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว เลขที่25

   เชื่อถือได้บางไม่ได้บาง เพราะมันอาจจะเป็นความจริงอยู่และอาจจะเป็นเอยู่เท็จบ้างข้อมูลนั้นอาจจะมีขอผิดพลาดอยู่

  • นาย ชูวิส ทิอ้าย

   เป็นข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ แต่ก้ไม่ใช่ว่าเชื่อถือไม่ได้ทั้งหหมด เพราะเป็นข้อมูลที่อาจจะจริงแต่ในบางครั้งที่มีคนเข้าไปดูก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปได้

  • น.ส. ศิสุดา นวลอ้าย

   เชื่อถือไม่ได้ เพราะเป็นระบบเปิดให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาสร้าง แก้ไข ตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ได้ ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้อง

  • น.ส วิภาวรรณ ศรีจันทร์

   ไม่ได้ เพราะบางทีข้อมูลหลายข้อมูลของวิกิอาจไม่เป็นความจริงและเป็นความจริงก็ได้ เพราะข้อมูลของวิกิสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เป็นอย่างอื่นได้จึงทำให้ข้อมูลอาจไม่น่าเชื่อถือ

  • เชื่่่่่่่่่่อถือได้ เพราะเป็นเครือข่ายสารสนเทศมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึงเนื้อหาจะถูกกำหนดโดยสารสนเทศที่ผ่านการตีพิมพ์แล้ว แต่เราก็ต้องพิสูจย์ว่าเนื้อหานั้นๆมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

  • น.ส. พิมลวรรณ แก้วคำหน้อย

   เชื่อถือได้บางกรณี เพราะบางเรื่องก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือทัศนคติของแต่ละบุคคล โดยที่บุคคลต่างๆก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จนบางครั้งคนมือบอนก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรจนข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากมาย หรือบางครั้งต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองตัดสินใจด้วยความที่มีคนเข้าไปปรับแต่งได้บ่อยๆ สำหรับเราแล้วทำให้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งหากมีการตรวจพบว่าข้อความนั้นไม่จริง หรือควรปรับแก้จะมีผู้มาปรับแก้ให้อย่างรวดเร็ว น่าจะช่วยกันตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องที่มีคนสนใจกันเยอะๆส่วนถ้าทำรายงานก็ต้องการความรู้หลายๆแง่ หลายๆมุม ทำให้ต้องหาจากหลายๆที่ ก็ถือว่าเป็นการกรองไปในตัวด้วยซ้ำ

  • น.ส.กาญจนา กาวิโล

   เป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่า บางข้อมูลอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ และไม่เป็นความจริงเสมอไป

  • นาย ธีรพจน์ ก๋าแก่น ม.5/2 เลขที่ 11

   เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง เพราะ ในบ้างข้อมูลก็เชื่อถือไม่ได้ บ้างครั้งก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนทำให้ข้อมูลนั้นผิดไปจากเดิม หรือ ผิดเพี่ยนจากผู้ส่งมา

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   จากที่ผมได้ยินจากหลายๆที่และในความคิดผม ข้อมูลวิกิไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่ เพื่อบางข้อมูลอาจจะถูกแต่บางข้อมูลก็ผิดทำให้ผมไม่สามารถเชื่อได้100%

  • นายคุณากร ยะอินทร์ เลขที่5

   เชือถือไม่ได้ เพราะวิกิหรือวิกี้ที่ให้ผุ้ใช้เปลือนแปลงข้อมุลได้ ด้วยไม่ต้องลงทะเบียนจึงอาจมีผิดเพี้ยน แต่ในบ้างส่วนก้อาจจะมีข้อเท้จจริง ยุบ้างดั้งนั้นควรใช้วิจารณญาณในความาเข้าใจ

  • นาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีจันสุข

   ไม่น่าเชื่อถือเลย เพราะเวลาไปค้นหาข้อมูลบางครั้งก็ผิดเพี้ยน ตรงบ้างไม่ตรงบ้างในเวลาเสิร์ชหาข้อมูล

  • น.ส.เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม

   ได้ เพราะ เรื่องที่เขานำมาแชร์ในเว็บไซท์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือเเละเป็นจริง

  • นาย วรรณกร กิติศรี ม.5/2 เลขที่ 24

   มันก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งคับ เพราะข้อมูลบางอย่างก็ถูกต้อง และอาจจะมีบ้างที่ไม่ถูกและผิดเพี้ยไป

  • นาย พิสิษฐ์ โห้วัฒนรัตน์ ม.5/2 เลขที่ 19

   ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลบางอย่างก็ถูกต้อง และบางอย่างก็ไม่ถูกต้อง และอาจจะเชื่อถือไม่ได้เลย

  • น.ส.สุธิดา คำพา

   เชื่อถือได้ เพราะ ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมา มาจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่มา ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไปได้

  • น.ส. รุ่งทิวา เสาร์เทพ

   เชื่อถือไม่ได้ เนื่องจากมีคนเข้าไปปรับแต่งข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่าง แน่ชัดว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริง แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่ง ก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง เพราะรูปแบบการเผยแพร่ของวิกิ เป็นข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ หรือเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องและสมบูรณ์

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้เพราะบางข้อมูลอาจมีข้อมูลอ้างถึง

  • นางสาว ณัฐวรรณ แก้วลังกา ม.5/2 เลขที่ 41

   มีความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเพราะบางข้อมูลอาจเป็นข้อมูลที่ถูกอ้างถึง

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   เชื่อได้ เพราะ ต้องรู้จริงถึงจะสามารถนำมาเผยแพร่ได้

  • นสกฤษณา จันต๊ะราช ม5/2 เลขที่ 2

   ไม่ได้ เพราะบางครั้งอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดได้

  • น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

   คิดว่าเชื่อถือได้เพราะ วิกิเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและขนาดใหญ่มีผู้คนรู้จักมากมาย

 3. 3. นักเรียนชอบบริการอะไรบ้างบนอินเทอร์เน็ต และจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

  • น.ส. ศรุตา สุปิน

   1.จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail)ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล (e-mail address) เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย
   2. เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social networking Web sites) เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น การทำความรู้จักกัน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการรวบรวมกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ หรือให้ข้อมูลทั่วไป เช่น facebook , hi5

   • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

    การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) คือ บริการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการสืบค้น เข้าไป โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ให้ภายในเวลาไม่กี่นาที โปรแกรมประเภทนี้เราเรียกว่าSearch Engines เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถจำชื่อเว็บไซด์ บางเว็บได้ ก็สามารถใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล ในลักษณะนี้ได้ เว็บไซด์ที่ทำหน้าที่เป็น Search Engines มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น google.com , yahoo.com , sanook.com ฯลฯ เป็นต้น

  • น.ส นันณิกา อินไผ่ เลขที่14 ม5/2

   การโอนถ่ายข้อมูล (FTP) ค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง
   การสื่อสารด้วยข้อความ (แชท, ไออาร์ซี) เช่น ใช้การแชทในเฟสบุ๊ค ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในการคุยธุรกิจหรืออื่นๆ

  • น.ส. พิกุล ปาเมืองมูล

   -การสื่อสารในเวลาจริง เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีผ่านเครือข่ายการสื่อสาร สามรถส่งเป็นข้อความภาพ ภาพเครื่อนไหว เสียงไปยังผู้รับ

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   บริการติดต่อสื่อสาร ควรใช้อย่างรอบคอบโดยที่ฟังหูไว้หูโดยที่เขาไม่สามารถหรอกเราได้

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   บริการติดต่อสื่อสาร ควรใช้อย่างรอบคอบโดยที่ฟังหูไว้หูโดยที่เขาไม่สามารถให้เขาหรอกเราได้

  • นาย ณัฐชา อุดถา ม.5/2 เลขที่7

   เว็บไซต์ทางสังคมควรจะ ปกปิดเรื่องส่วนตัว เช่น ญาติมิตร สิ่งที่รัก คนที่รักชอบ หรือกิจกรรมที่กระทำ ไว้บ้าง อย่าบอกทุกเรื่อง การเปิดโล่งบัญชี Facebook ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่ง
   อย่าเปิด/อนุญาติ แอปพิเคชั่นที่เราไม่แน่ใจ เพราะใน Social Network มักจะเชื่อมต่อในหลากหลายผลให้สามารถล่วงรู้กลุ่มบุคคลใดที่ติดต่อเรา รู้กิจกรรมทั้งหมดที่เราทำบน Social Network

  • น.ส.วลัยพร สารอินทร์

   1.จดหมายอิเลคทรอนิกส์ เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถ
   ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตามนอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก
   2.การโอนย้ายข้อมูล เช่นการดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การรับข้อมูลเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี เช่น http://www.download.com

  • น.ส รัตติกาล อินไผ่

   1. การโอนย้ายข้อมูล เราสามารถหาข้อมูลได้และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ในทางที่เหมาะสมและถูกต้องตามที่เราขาดหวังไว้
   2. จดหมายอิเลคทรอนิกส์ เป็นการสื่อสารได้กับคนทั่วโลก ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารต่างได้และยังสามารถส่งข้อความหรือเอกสารได้แต่เราต้องใช้ในทางที่ถูกต้อง

  • น.ส กัญลักษณ์ เชาวนวัฒนมัย 5/2

   googleและyoutubeจะใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่เราสนใจและทำให้เราได้ท่องเที่ยวในโลกของสื่ออิเล็กเทอนิคในโลกปัจจุบันของเราเป็นต้น

  • นส. อรจิรา บัวชุม

   เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง คือสามารถสื่อสารโต้ต อบกันได้ทันทีเหมือนการใช้โทรศัพท์ ในการสนทนาผ่านเครือข่ายนี้สามารถทำได้ทั้งแบบ Text-based และ Voice-based โดยในระยะแรกจะจำกัด
   เฉพาะ Text-based คือใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความในการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน โปรแกรมที่นิยมใช้คือ Talk และ IRC (Internet Relay Chat) ต่อมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Softwareทำให้ปัจจุบัน เราสามารถสทาอสารกันทาง Voice-based ได้ด้วย โปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารประเภทนี้ เช่น NetMeeting ของไมโครซอฟต์ หรือ Inter Phone ของ Vocaltec ฯลฯ

   ใช้งานให้เหมาะสมกับเราไม่ใช้ในทางที่ผิดใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์และการศึกษา

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   การแลกเปลี่ยนข่าวสาร (USENET)

   การสื่อสารประเภทนี้มาที่มาจากกระดานประกาศข่าว หรือ Bulletin Board กล่าวคือ ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จะรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มข่าวของแต่ละประเภท เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่จะเป็น
   ประโยชน์ต่อสมาชิกผู้อื่น หรือมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำตอบ ผู้นั้นก็จะส่งข้อมูลของตน
   เข้าไปติดประกาศไว้ในอินเตอร์เน็ต โดยเครื่องที่ทำหน้าที่ติดประกาศ คือ News Server เมื่อสมาชิกอื่นอ่านพบ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีบางอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ สมาชิกเหล่านั้นก็จะส่งข้อมูล
   ตอบกลับไปติดประกาศไว้เช่นกัน

  • นส. สุธาทิพย์ สดสุภา

   การโอนย้ายไฟล์สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ

   1. การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การรับข้อมูลเข้ามายังเครื่อง
   คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี เช่น http://www.download.com

   2. การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) การอัพโหลดไฟล์คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้
   ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้
   ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web server ) ที่เราขอใช้บริการพื้นที่ (web server) โปรแกรมที่ช่วยในการอัพโหลดไฟล์เช่น FTP Commander

  • กฤษดา คลังทอง

   ผมชอบ Youtube ครับ เพราะ ผมจะได้โหลดเพลงเพราะๆมาฟัง และได้ดู MV ที่สาวๆแสดง น่ารักอ่ะ!!! และเราควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงใช้ในทางที่ถูกต้องด้วย

  • นาย รังสิมันต์ พลเสนา

   สื่อสารระหว่างบุคคล(แชท) ส่งจดหมายทางemail และเครื่อข่ายทางสังคม เช่น facebook , hi5 twiter

  • น.ส.ณัฐริกา ก๋าแก่น

   .1 การสืบค้นข้อมูล (เวิลด์ไวด์เว็บ, Gopher, Archie) การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลกได้
   2 การสื่อสารด้วยข้อความ (แชท, ไออาร์ซี) เป็นการพูดคุย โดยพิมพ์ข้อความตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่านอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม

  • น.ส.อรนภา อุยาน

   ชอบเว็บไซต์เคร์อข่ายทางสังคม(social networking web sites) เช่น facebook และการใช้งานอย่างเหมาะสมเช่น เวลาที่มีการรวมกลุ่มก็จะเล์อกทำกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผุ้ที่เข้าชม

  • น.ส,ระพีพรรณ กิติศรี

   1.ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออิเมล (e-mail)เป็นบริการที่เราทุกคนสามารถใช้ได้ เราสามารถส่งทั้งจดหมาย ข้อมูล และไฟล์ต่างๆได้ แต่เราก็ต้องปฏิบัติตามมารยาทของการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เป็นผลเสียต่อเราและคนอื่นๆได้
   2.การสืบค้นข้อมูล เพราะ เป็นบริการที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆโปรแกรมที่เรานิยมใช้กันในการค้นหาข้อมูล เช่น Google, Ask ,yahoo ในการใช้งานเราควรใช้ในทางที่ถูกที่ควร ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุด

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์

   1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (e-mail) เป็นบริการส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความและไฟล์ต่างๆได้
   2.เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม(social networking Web sites) เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกในชุมชนมีประฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นการเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น facebook myspace Linkedin hi5และ GotoKnow

  • นาย ชูวิส ทิอ้าย

   การโอนย้ายข้อมูล เช่นการดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การรับข้อมูลเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ การดาวน์โหลดไฟล์นั้นต้องเป็นไฟล์ที่ไม่สื่อไปในทางที่ไม่ดีครับ

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์

   1.เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม(social networking Web sites) เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกในชุมชนมีประฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นการเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น facebook myspace Linkedin hi5และ GotoKnow

  • น.ส. ศิสุดา นวลอ้าย

   – เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social networking Web sites) เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น การทำความรู้จักกัน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการรวบรวมกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ หรือให้ข้อมูลทั่วไป เช่น facebook , twitter
   – การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) คือ บริการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการสืบค้น เข้าไป โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ให้ภายในเวลาไม่กี่นาที เช่น google.com , sanook.com ฯลฯ เป็นต้น

  • น.ส วิภาวรรณ ศรีจันทร์

   1.การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น (ยูสเน็ต) เป็นการบริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก แสดงความคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป(Newgroup)แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
   2.การสื่อสารด้วยข้อความ (แชท, ไออาร์ซี) เป็นการพูดคุย โดยพิมพ์ข้อความตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่านอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม

  • นาย ธีรวุฒิ เขียวติ๊บ

   ชอบ Google เพราะสามารถสืบค้นหาข้อมุลที่ต้องการและยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารมากมายอีกด้วยครับ

  • น.ส. พิมลวรรณ แก้วคำหน้อย

   ชอบบริการของเว็บไซด์ต่างๆที่มีในอินเทอร์เน็ตทุกอย่าง เพราะว่าในเว็บเราสามารถใช้เว็บในการหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการหา เราสามารถหาข้อมูลที่เราไม่รู้ได้จากเว็บต่างๆได้และบางเว็บก็มีประโยชน์ที่ต่างออกไปคือสามารถใช้พูดคุยกันได้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้แก้กันได้อีกด้วย

  • น.ส. พิมศิริ เรือนวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18

   Web board (บริการกระดานข่าวหรือ เวบบอร์ด ) WebBoard คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดานสนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

   เราควรต้องใช้วิจารญาณ ในการรับ ดู ฟัง และใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลต่างๆ ด้วยความเป็นจริง

  • น.ส.กาญจนา กาวิโล

   จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail)

   จดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า E-mailเป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตามนอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก

  • นาย ธีรพจน์ ก๋าแก่น ม.5/2 เลขที่ 11

   การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์ ใช้เฉพาะในการที่เราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากในหนังสือ และก็อย่าเชื่อมากเกินไป บ้างอย่างบ้างเรื่องมันก็ผิดเหมือนกัน เราก็ต้องฟังหูไว้หู เอาเฉพาะเรื่องที่ถูกต้อง

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   1.บริการดาวน์โหลดไฟล์ การใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์หรือการโอนข้อมูลควรใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ใช้ในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม
   2.บริการChatRoom เป็นการบริการที่ดีต่อใครหลายๆคน เพราะสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว

  • นายคุณากร ยะอินทร์ เลขที่5

   การสืบค้นข้อมุลเพราะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเราสามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน้ตในการติดต่อสือสารกับคนอืนอีกแต่ทั้งนี้และนั้น ก็อยู่ที่เราว่าจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางใด

  • นาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีจันสุข

   1.จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล พื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย
   2. การอัพโหลดไฟล์ การอัพโหลดไฟล์คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้

  • น.ส.เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม

   1.E-mail ใช้ในการส่งข้อความในเรื่องต่าง เช่น ส่งงานครู ส่งข้อความให้เพื่อนที่อยู่ห่างไกล
   2.ห้องคุย ใช้ในการคุยกับเพื่อนในการถามงานบ้าง ถามเรื่องต่างๆ บ้าง

  • นาย วรรณกร กิติศรี ม.5/2 เลขที่ 24

   การสนทนาผ่านเครือข่าย (Talk หรือ Chat)
   เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง คือสามารถสื่อสารโต้ต อบกันได้ทันทีเหมือนการใช้โทรศัพท์ ในการสนทนาผ่านเครือข่ายนี้สามารถทำได้ทั้งแบบ Text-based และ Voice-based โดยในระยะแรกจะจำกัดเฉพาะ Text-based คือใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความในการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน โปรแกรมที่นิยมใช้คือ Talk และ IRC (Internet Relay Chat) ต่อมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Softwareทำให้ปัจจุบัน เราสามารถสทาอสารกันทาง Voice-based ได้ด้วย โปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารประเภทนี้ เช่น NetMeeting ของไมโครซอฟต์ หรือ Inter Phone ของ Vocaltec ฯลฯ

  • นาย พิสิษฐ์ โห้วัฒนรัตน์ ม.5/2 เลขที่ 19

   1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ส่งจะต้องส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ และแนบไฟล์ไปได้
   2. เทลเน็ต (Telnet) การใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น สามารถเรียกข้อมูลจากโรงเรียนมาทำที่บ้านได้

  • น.ส.สุธิดา คำพา

   ชอบบริการบนอินเทอร์เน็ต เพราะ สามาารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เช่น Google Facebook เป็นต้น และควรใช้ในเกิดประโยชน์ ฟังหูไว้หูไม่เชื่อหรือไว้ใจมากเกินไป

  • น.ส. รุ่งทิวา เสาร์เทพ

   1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail)ผู้ใช้มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยพึงระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านเพื่อใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองโดยมิชอบ ผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์ที่จะถามหรือร้องขอให้ผู้ใช้เปิดเผยรหัสผ่านประจำตัว ผู้ใช้ต้องไม่เข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาต
   2. ห้องแชท (chat room) ไม่ออกไปพบกับบุคคลที่พบ รู้จักสื่อสารผ่านทางออนไลน์
   ถ้ารู้สึกถูกกดดัน จากการสื่อสารออนไลน์กับใคร ให้ปรึกษากับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ
   ให้ชื่ออีเมลกับเพื่อนที่รู้จักดี ไม่ควรให้กับคนแปลกหน้า
   ปรึกษา หารือกับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเสมอ อย่าให้ถูกหลอกล่อ หรือถูกกดดันเพื่อไปพบเจอกับคนที่รู้จักออนไลน์
   หากถูกใครหรือสิ่งใดรบกวนในห้องแชท ให้รีบออกจากการสนทนา และอย่าติดต่อ สนทนาอีก

  • นางสาว ณัฐวรรณ แก้วลังกา ม.5/2 เลขที่ 41

   1 การให้ความบันเทิง บนอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงหลายรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   2 การซื้อขายสินค้าและบริการ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เป็นการซื้อ – สินค้าและบริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   Google เพราะชอบใช้ในการหาข้อมูลในการทำรายงาน เรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  • น.ส วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว เลขที่ 25

   ไมโครบล็อก เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เก็บข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร บทความรูปภาพหรือบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในรูปแบบไดอารี่ออนไลน์ ควรใช้อย่างรอบคอบ และเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม ไม่ควรระบุข้อความที่เป็นข้อความที่ระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของตนเองไว้ด้วยแล้ว ก็จะทำให้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้ปะติดปะต่อจนเกิดเป็นเรื่องเอาได้

  • น.ส.กฤษณา จันต๊ะราช ม5/2 เลขที่ 2

   ชอบบริการแบบติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ และอาจจะเป็นเว็บที่ให้ความบันเทิงต่างๆด้วย

  • น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

   โปแกรมที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตเช่นFacebook hi5 Google เป็นต้นและจะมีวิธีการใช้งานให้เหมาะสมเช่นๅม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตและไม่ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่่่่ผิดหรือรามกอนาจาร

 4. 4. นักเรียนมีวิธีการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์กับคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง

  • น.ส. ศรุตา สุปิน

   ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต มักมีโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่า มัลแวร์( malware ) เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลาย หรือ รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ควรมีการตรวจจับไวรัสในข้อมูลหรือโปรแกรมทุกๆ อย่างที่นำมาจากอินเทอร์เน็ตโดยติดตั้งโปรแกรมตรวจจับไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และควรให้โปรแกรมตรวจจับไวรัสทำงานอยู่เสมอๆ สำหรับการใช้งาน โปรแกรมตรวจจับไวรัสนั้นควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับไวรัสใหม่ๆ ได้ด้วย

  • น.ส นันณิกา อินไผ่ เลขที่14 ม5/2

   อย่าเปิดอ่านอีเมลแปลก ๆ ใช้โปรแกรมตรวจจับและกำจัดไวรัส (Anti-virus)ต้องอัพเดตโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและกำจัดไวรัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบ คลุมถึงไวรัสชนิดใหม่ ๆอย่าโหลดเกมมากเกินไป เกมคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจมีไวรัสซ่อนอยู่ ไม่ควรโหลดมาเล่นมากเกินไป และควรโหลดจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น สแกนไฟล์ต่าง ๆ ทุกครั้งก่อนดาวน์โหลดไฟล์ทุกประเภท ควรทำการสแกนไฟล์ รวมทั้งข้อมูลจากภายนอกก่อนเข้ามาใช้ในเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น CD, Diskette หรือ Handydrive ต้องใช้โปรแกรมค้นหาไวรัสเสียก่อน หมั่นตรวจสอบระบบต่าง ๆ ควรตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เช่น หน่วยความจำ, การติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ ลงไป, อาการแฮงค์ (Hang) ของเครื่องเกิดจากสาเหตุใด บ่อยครั้งหรือไม่ ซึ่งคุณอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมพวกบริการ (Utilities) ต่าง ๆ เพิ่มเติมในเครื่องด้วย

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนวัยรัส ลบโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ออก

  • น.ส. พิกุล ปาเมืองมูล

   ไม่เปิดอ่านจดหมายแปลๆที่ส่งมาไม่ควรรับแฟ้มข้อมูลที่ส่งมา โดยไม่มีการยืนยันจากผู้ส่ง เพราะอาจเป็นแฟ้มที่ส่งโดยไวรัสคอมพิวเตอร์

  • นาย ณัฐชา อุดถา ม.5/2 เลขที่7

   ทุกครั้งที่นำซอฟแวร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่ผลิต หรือได้รับแจกฟรีต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนำไปใช้
   ควรตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
   เตรียมแผ่นที่สะอาดไว้สำหรับบูตเครื่องเมื่อคราวจำเป็น
   ควรสำรองข้อมูลไว้เสมอ
   พยายามสังเกตุสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำงานที่ช้าลง ขนาดไฟล์ หน้าจอแสดงผลแปลก ๆ ไดรฟ์มีเสียงผิดปกติ
   ไม่นำแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ถ้ายังไม่ได้ปิดแถบป้องกันการบันทึก (Write Protect )
   ควรแยกแผ่นโปรแกรม และแผ่นข้อมูลออกจากกันโดยเด็ดขาด
   ไม่อนุญาตให้คนอื่นมาเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยปราศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด
   ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ใช้ตรวจสอบและป้องกัน

  • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

   โปรแกรมไม่พึงประสงค์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานโดยอาศัยการเจะ

  • น.ส รัตติกาล อินไผ่

   ป้องกันได้โดยไม่โอนย้ายข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมากเกินไปลงคอมพิวเตอร์ของตนเช่น เกมส์ต่างๆเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมที่ไม่พึงประสงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราและอาจมาทำลายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้

  • น.ส.วลัยพร สารอินทร์

   เมื่่อเห็นข้อความหรือข้อมูลแปลกๆ ก็ลบเลยไม่ต้องเปิดอ่านเพราะบางทีอาจจะมีไวรัสหรือสิิ่งที่ทำลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเราดังนั้นเราควรป้องกันโปรแกรมต่างๆไว้ก่อนเพื่อคอมพิวเตอร์ของเราเอง

  • น.ส กัญลักษณ์ เชาวนวัฒนมัย 5/2

   1.เปิดใช้ไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
   3.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์
   4.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์

  • นส. อรจิรา บัวชุม

   การป้องกันข้อมูลไม่พึงประสงค์
   เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ที่สนใจ สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ ทำให้ข้อมูลบนเครือข่าย มีหลากหลาย ทั้งคุณ และโทษ การกลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับเยาวชน เป็นเรื่องที่กระทำได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามก็พอจะมีเทคนิคหรือวิธีการกลั่นกรองเนื้อหา

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ที่สนใจ สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ ทำให้ข้อมูลบนเครือข่าย มีหลากหลาย ทั้งคุณ และโทษ การกลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับเยาวชน เป็นเรื่องที่กระทำได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามก็พอจะมีเทคนิคหรือวิธีการกลั่นกรองเนื้อหา ได้ดังนี้
   การกลั่นกรองที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
   การกลั่นกรองในส่วนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
   การกลั่นกรองที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
   การกลั่นกรองที่เครื่องของผู้ใช้มีจุดเด่นที่กระทำได้ง่าย รวดเร็ว แต่อาจจะกลั่นกลองได้ไม่ครบทั้งหมด และข้อมูลที่กลั่นกรองอาจจะครอบคลุมถึงเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ได้ด้วย เช่นต้องการป้องกันเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Sex ก็อาจจะล็อกเว็บไซต์การแพทย์ที่ให้คำแนะนำด้านเพศศึกษาไปด้วยก็ได้

  • นส. สุธาทิพย์ สดสุภา

   การป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์
   ใครก็ตามที่ใช้อีเมลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจะคุ้นเคยกับอีเมลจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นจดหมายขยะ Outlook จะช่วยบรรเทาปัญหาอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวกรองอีเมลขยะซึ่งจะประเมินข้อความรับเข้าโดยอัตโนมัติแล้วส่งข้อความที่พิจารณาว่าเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ

   นอกจากนี้ Outlook ยังมีคุณลักษณะป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม ข้อความในรูปแบบ HTML มักจะรวมรูปภาพหรือเสียงจากแหล่งภายนอกบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่ผู้ส่งที่ถูกต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกราฟิกขนาดใหญ่ในตัวข้อความ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งอีเมลขยะได้ใช้ความสามารถนี้เป็น “ตัวติดตามเว็บ” ซึ่งจะรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณไว้ เมื่อคุณเปิดข้อความและมีการดาวน์โหลดเนื้อหาโดยอัตโนมัติ เท่ากับคุณกำลังพิสูจน์โดยไม่รู้ตัวให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ส่งทราบว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้อง จากนั้นที่อยู่อีเมลจะถูกขายให้กับผู้ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ โดยมากมักส่งผลให้มีข้อความขยะส่งถึงคุณมากขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook จะบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณคิดว่าข้อความมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณก็สามารถยกเลิกการบล็อกรูปภาพหรือเนื้อหาจากภายนอกอื่นๆ ได้

  • กฤษดา คลังทอง

   ดาวน์โหลดโปรแกรม”ป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์”มาใช้ และไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

  • นาย รังสิมันต์ พลเสนา

   เมื่่่อเราใช้งานอินเตอร์เน็ตอาจจะมีไวรัสเข้ามาที่เครื่่อง ควรจะไปลงดปรแกรมสแกนไวรัส
   และอย่าโหลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

  • น.ส.ณัฐริกา ก๋าแก่น

   ป้องกันโดยการก่อนที่จะนำข้อมูลมาลงคอมพิวเตอร์เราก็ควรจะสแกนก่อนโดยการติดตั้งโปรแแกรมสแกนข้อมูลโปรแกรมนั้นก็จะสแกนข้อมูลขี่อาจทำอันตรายอันอาจเป็นผลที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราพังได้และไม่ควรดาวโหลดโปรแกรมที่เราไม่คุ้นเคยมาติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์

  • น.ส.อรนภา อุยาน

   ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเพ์่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบเคร์อข่าย เช่น 1.ตั้งรหัสผ่านที่ยากแก่การเดา 2.เปล์่ยนหัสผ่านเสมอ 3.ติดตั้ง,ใช้งาน;ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์สม่ำเสมอ 4.ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความปลอหภัยในการรับและดาวน์โหลดไฟล์

  • น.ส,ระพีพรรณ กิติศรี

   วิธีการป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เราสามารถทำได้โดยการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ และอีกวิธีหนึ่งเราก็สามารถทำได้ คือเราไม่ควรเปิดอ่าน ข้อความหรืออิเมลแปลกๆเพราะข้อมูลหรือโปรมแกรมนั้นอาจ เป็นตัวที่นำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้

  • นาย ชูวิส ทิอ้าย

   ป้องกันได้โดยไม่โอนย้ายข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมากเกินไปลงคอมพิวเตอร์ของตนเช่น เกมส์ วีดีโอ โปรแกรมต่างๆ เป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมที่ไม่พึงประสงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราและอาจมาทำลายข้อมูลบางอย่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับ

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์

   นื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ที่สนใจ สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ ทำให้ข้อมูลบนเครือข่าย มีหลากหลาย ทั้งคุณ และโทษ การกลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับเยาวชน เป็นเรื่องที่กระทำได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามก็พอจะมีเทคนิคหรือวิธีการกลั่นกรองเนื้อหา ได้ดังนี้

   การกลั่นกรองที่เครื่องของผู้ใช้มีจุดเด่นที่กระทำได้ง่าย รวดเร็ว แต่อาจจะกลั่นกลองได้ไม่ครบทั้งหมด และข้อมูลที่กลั่นกรองอาจจะครอบคลุมถึงเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ได้ด้วย เช่นต้องการป้องกันเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์การแพทย์ที่ให้คำแนะนำด้านเพศศึกษาไปด้วยก็ได้
   วิธีการนี้กระทำได้โดย
   วิธีที่ 1. กำหนดค่า Security และระดับของเนื้อหา ผ่านเบราเซอร์ IE ด้วยคำสั่ง Tools, Internet Options แล้วกำหนดค่าจากบัตรรายการ Security หรือ Content
   วิธีที่ 2. ติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่สกัดกั้นการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรายการเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ โดยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่

  • น.ส. ศิสุดา นวลอ้าย

   1. ทุกครั้งที่นำซอฟแวร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่ผลิต หรือได้รับแจกฟรีต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนำไปใช้
   2. เตรียมแผ่นที่สะอาดไว้สำหรับบูตเครื่องเมื่อคราวจำเป็น
   3. ควรสำรองข้อมูลไว้เสมอ
   4. พยายามสังเกตุสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำงานที่ช้าลง ขนาดไฟล์ หน้าจอแสดงผลแปลก ๆ ไดรฟ์มีเสียงผิดปกติ
   5. ไม่นำแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ถ้ายังไม่ได้ปิดแถบป้องกันการบันทึก
   6. ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ใช้ตรวจสอบและป้องกัน

  • คอมพิวเตอร์ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สามารถค้นหาและกำจัดไวรัสที่ไพล์โดยตรงแต่ควรมีการอัพเดตโปรแกรมตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัย

  • น.ส วิภาวรรณ ศรีจันทร์

   ใช้โปรแกรมตรวจจับและกำจัดไวรัส (anti-virus) อย่างไรก็ตามไม่มีโปรแกรมตรวจจับและกำจัดไวรัส โปรแกรมใดสมบูรณ์แบบการเตือนที่ผิดพลาดว่ามีไวรัสก่อให้เกิดความรำคาญพอๆกับตัวไวรัสเอง

  • น.ส. พิมลวรรณ แก้วคำหน้อย

   เราควรที่จะใช้เว็บอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราให้ได้มากที่หัดแยกแยะและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เปิดอ่านข้อความแปลกๆหรือสิ่งที่เราคิว่ามันไม่ดี
   เพราะมีบางคนที่นำเว็บไปใช้ในทางที่ผิดใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินเข้าตัวเอง โดยไม่คิดว่าจะมีผู้อื่นที่เดือดร้อนกับการกระทำของตนบ้าง และไม่สนใจว่าการกระทำของตนจะเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย

  • น.ส. พิมศิริ เรือนวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18

   Outlook จะช่วยบรรเทาปัญหาอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวกรองอีเมลขยะซึ่งจะประเมินข้อความรับเข้าโดยอัตโนมัติแล้วส่งข้อความที่พิจารณาว่าเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ

   นอกจากนี้ Outlook ยังมีคุณลักษณะป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม ข้อความในรูปแบบ HTML มักจะรวมรูปภาพหรือเสียงจากแหล่งภายนอกบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่ผู้ส่งที่ถูกต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกราฟิกขนาดใหญ่ในตัวข้อความ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งอีเมลขยะได้ใช้ความสามารถนี้เป็น “ตัวติดตามเว็บ” ซึ่งจะรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณไว้ เมื่อคุณเปิดข้อความและมีการดาวน์โหลดเนื้อหาโดยอัตโนมัติ เท่ากับคุณกำลังพิสูจน์โดยไม่รู้ตัวให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ส่งทราบว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้อง จากนั้นที่อยู่อีเมลจะถูกขายให้กับผู้ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ โดยมากมักส่งผลให้มีข้อความขยะส่งถึงคุณมากขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook จะบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณคิดว่าข้อความมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณก็สามารถยกเลิกการบล็อกรูปภาพหรือเนื้อหาจากภายนอกอื่นๆ ได้

   นอกจากนี้ Outlook ยังใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Outlook E-mail Postmarking เพื่อลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณให้ได้มากขึ้นด้วย

  • น.ส.กาญจนา กาวิโล

   1.ไวรัส (virus) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2.เวิร์ม (worm) หรือหนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือ หยุดทำงาน

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   ควรป้องกันโดยการสแกนไวรัสทุกครั้งหลังโหลดไฟล์หรือนำไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์ และทุกๆเดือนควรตรวจคอมพิวเตอร์ของเราเสมอโดยการสแกนไวรัสทุกเดือน

  • นาย ธีรพจน์ ก๋าแก่น ม.5/2 เลขที่ 11

   ป้องกัน โดยการสแกรนไวรัสทุกครั้งเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ และก็นำโปรแกรมสแกรนไวรัสไปอัปเดตทุกอาทิตย์

  • นายคุณากร ยะอินทร์ เลขที่5

   ใช้อินเทอรืเน้ตในทางที่ถูก ต้อง และหมั่นสแกนไวรัส ทุกเดือน หรืไม่ก้อัพเดทคอมพิวเตอร์ ทุกๆเดือน

  • นาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีจันสุข

   โปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและกำจัดไวรัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบ คลุมถึงไวรัสชนิดใหม่ ๆอย่าโหลดเกมมากเกินไป เกมคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจมีไวรัสซ่อนอยู่ ไม่ควรโหลดมาเล่นมากเกินไป

  • น.ส.เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม

   ค้นหาโปรแกรมป้องกัน และ เวลามีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ปรากฎในคอมพิวเตอร์ก็ปิดโปรแกรมทิ้ง

  • นาย วรรณกร กิติศรี ม.5/2 เลขที่ 24

   1.เปิดใช้ไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
   3.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์
   4.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์

  • นาย พิสิษฐ์ โห้วัฒนรัตน์ ม.5/2 เลขที่ 19

   ไม่ควรเปิดดูโปรแกรมแปลกปลอมและนำมาไว้ในเครื่อง และควรอัพเดทโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยตลอดเวลา

  • น.ส.สุธิดา คำพา

   -ตั้งโปรแกรมสะแกนไวรัส และลบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ออก
   -ตั้งรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเสมอ
   -ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับและดาวน์โหลดไฟล์

  • น.ส. รุ่งทิวา เสาร์เทพ

   1.เปิดใช้ไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
   3.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์
   4.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์
   5.ไม่ควรโอนข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือมาลงในคอมพิวเตอร์
   6.ไม่ติดตั้งโปรแกรมปลอม

  • นางสาว ณัฐวรรณ แก้วลังกา ม.5/2 เลขที่ 41

   ก่อนจะนำงานมาลงคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเราก็ควรจะสแกนไวรัสก่อนและไม่ควรโหลดโปรแกรมหรือนำโปรแกรมมาลงโดยที่เราไม่รู้จักโปรแกรมนั้นมาก่อน

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   ตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส

  • น.ส วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว เลขที่ 25

   ปฎิบัติตามข้อความที่ปรากฎบนจอเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์ไม่ติดตั้งโปรแกรมปลอม

  • น.ส.กฤษณา จันต๊ะราช ม5/2 เลขที่ 2

   อาจใช้งานช้าบ้างบางครั้งก็ดับไปเลยโดยไม่ได้ทำอะไร และที่สำคัญก็คือโดนไวรัสคอมพิวเตอร์ ต้องได้ซ่อมอยู่บ่อยๆ

  • น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

   เราควรมีโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นก่อนจะนำแฟลซไดร์ฟมาเสียบกับคอมพิวเตอร์ต้องสแกนก่อนฝช้งาน

 5. 5. ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะใดบ้าง และมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์

  • น.ส. พิกุล ปาเมืองมูล

   1.ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้ช่องทางการสื่จะใช่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจหรือหลงเชื่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยรู้เทาไม่ถึงการ
   2.เผยแพร่ภาพอานาจารโดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น ผ่านเกมออนไลน์โดยการตั้งคำหลักที่หลากหลายให้กับภาพอนาจาร
   วิธีที่จะใช้คือ ต้องใส่รหัสล็อกไว้

  • น.ส จิตนภา ปาทุม

   ใช้ในการดูสิ่งที่ลามก ใช้ในการหรอกลวงผู้อื่น ควรให้ความรู้เกี่บวกับการใช้อินเทอรืที่ถูกต้องลบสื่อที่ไม่ดีให้ออกไป

  • นาย ณัฐชา อุดถา ม.5/2 เลขที่7

   คือ การแชร์วีดีโอและสิ่งลามกลงบนsocial networkโดยการ ออกกฏหมายการใช้อินเตอร์เน็ตให้เข้มงวดและลบสิ่งลามกทุกอย่างออกจากอินเตอร์เน็ต

  • น.ส. ปริตา ศรีโยธา

   การเผยแพร่ภาพอานาจารหรือสื่อลามกที่ใช้ในการหลอกหลวงผู้อื่น และควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสม

  • น.ส รัตติกาล อินไผ่

   ในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสม เช่น การปล่อยคลิปลามกต่างๆบนอินเตอร์เน็ต
   การโฆษณาสินค้าต่างๆเกินความเป็นจริง เป็นต้น เราต้องใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมกับอายุของตนเองและเราจะต้องไม่สนับสนุนเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเป็นการสร้างภูมิกันให้กับตนเองด้วย

  • น.ส.วลัยพร สารอินทร์

   ในด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเช่น facebook chat และโปรแกรมสื่อลามกต่างๆ และวิธีรณรงค์ของดิฉันคือใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวังและควรศึกษาการใช้ก่ิอนเพราะจะทำให้เรารู้ถึงการที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตทางด้านนั้นว่ามีประโยชน์ต่อเราไหม ค่ะ

  • น.ส นันณิกา อินไผ่ เลขที่14 ม5/2

   การแฮคข้อมูลส่วนตัวต่างๆของบุคคลอื่่นๆที่เขาไม่รู้เรื่อง ว่าตัวเองถูกแฮคข้อมูล สมมุติว่าไปรู้ความลับของคนอื่น ฉะนั้นโปรแกรมทุกโปรแกรมต้องมีการควบคุมการถูกแฮคข้อมูลหรือการตั่งค่าความปลอดภัยเป็นอย่างดี

  • น.ส กัญลักษณ์ เชาวนวัฒนมัย 5/2

   แคร็คเกอร์ (Cracker) คือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์พยายามที่จะเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาศัยช่องโหว่หรือจุดอ่อนเพื่อทำลายระบบ
   เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยา หลอกหล่อให้เหยื่อติดกับโดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามข้อมูล
   หลอกลวงให้หลงเชื่อสิ่งที่ต้องเองอาจ
   วิธีช่วยรณรงค์ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ถือว่ามีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไร หากเล่นหรือใช้งานเพื่อศึกษาหาความรู้ เราก็ได้ความรู้ได้สาระ แต่หากเล่นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวก็จะได้แค่ความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่หากเล่นด้วยความไม่ระวังระวังแล้ว ภัยก็อาจมาถึงตัวได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว

  • นส. อรจิรา บัวชุม

   -การใช้ “ชื่อ” และ “นามแฝง” ในโลกสังคมออนไลน์
   -การพนันออนไลน์
   -ลิงก์-ไฮเปอร์ลิงก์” ละเมิดลิขสิทธิ์
   -สื่อลามก อนาจาร เป็นต้น
   ใช้ในทางที่ถูกใช้เพื่อหาข้อมูลสิ่งที่อย่างรู้ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลอย่าหลงไหลใช้ในทางที่ผิด

  • นส. วารุณี เขียวคำ

   ในการดูสืื่ออนาจารและโพสต์ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม เช่น การด่าพ่อ ล้อแม่ การโพสต์รูปที่ไม่เหกมาะสมในเฟสบุ๊ค

  • นส. สุธาทิพย์ สดสุภา

   การใช้เพทื่อดูสื่อลามกอนาจาร แปลงปลอมข้อมูล เป็นต้น ใช้ในทางที่ถูกใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล

  • กฤษดา คลังทอง

   เยาวชน ใช้อินเตอร์เน็ตผิดประเด็น ใช้ในการแสวงหาสิ่งผิดๆเป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายแก่ตนเอง ก็ควรแก้ที่ต้นเหตุคือ อบรมตัวเยาวชนเองจากครอบครัวหรือผู้ปกครอง

  • นาย รังสิมันต์ พลเสนา

   ไม่เหมาะสมคือ หาสิ่งที่ไม่ให้ความรู้ วิภาควิจารผู้อื่นในอินเตอร์เน็ต

   การรณรงค์ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
   ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
   ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
   ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
   ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
   ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
   ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน
   ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

  • น.ส.ณัฐริกา ก๋าแก่น

   มีการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูกต้องโดยการใช้เพื่อเข้าดูสื่อลามก บางทีก็มีการเข้าใช้เพื่อการเล่นการพนันการป้องกันคือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ที่ถูกต้องและควรมีบทลงโทษให้กับผู้กระที่ทำความผิดเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับผู้ที่คิดที่จะทำความผิดต่อไป

  • น.ส,ระพีพรรณ กิติศรี

   ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมก็มีมากมายในหลายๆด้าน เช่น ใช้ในการหลอกลวงผู้อื่น
   ใช้ในการเผยแพร่รูปภาพลามก อนาจาร การเล่นการพนัน ซึ่งเป็นวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตให้สร้างสรรค์ทำได้โดยการเพิ่มกฎหมาย เพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้น

  • นาย ชูวิส ทิอ้าย

   ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจหรือหลงเชื่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวออกมา
   การเผยแพร่ภาพอานาจาร
   ต้องปลุกจิตสำนึกให้กับคนในสังคมในเรื่องนี้โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนครับ

  • น.ส. รัตนาภรณ์ โภคทรัพย์

   ผู้ใช้ครวเลือกแสวงหาความรู้และใช้อินเตอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ รู้จักแยกสิ่งถูกและผิด มีความหนักแน่นในศีลธรรมไม่ลุ่มหลงกับสิ่งยั่วยวนใจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเกี่ยวกับภัยอันตรายหรือผลเสียที่ได้รับเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกิดเหตุและใช้อิเตอร์เน็ตโดยเคารพเกียรติซึ่งกันและกันทำให้สังคมใช้งานอิเตอร์เน็ตอย่างมีความสุข

  • น.ส. ศิสุดา นวลอ้าย

   – การเจาะระบบ – การให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และในบางกรณีอาจหมายถึงการใช้สิทธิการเข้าถึงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้การเจาะระบบยังอาจรองรับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การปลอมแปลง การก่อการร้าย ฯลฯ)
   – -การเผยแพร่ภาพอานาจารหรือสื่อลามกที่ใช้ในการหลอกหลวงผู้อื่น
   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

  • นาย ธีรวุฒิ เขียวติ๊บ

   ผุ้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสมเช่น การเผยแพร่สือที่ไม่เหมาะสมบนอินเตอร์เน็ตการโพสด่ากันทาง Facebook การรณรงค์ควรช่วยกันรณรงผ่านสื่อและมีการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง

  • น.ส วิภาวรรณ ศรีจันทร์

   ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันสูงมาก จนทำให้วิถีการทำงาน ในสังคมอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเช่นเดียวกับสังคมทั่วไปผู้ที่ไม่ระมัดระวังจึงอาจถูกสื่อใดๆบนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะหยาบคายหรือไม่เหมาะสม หรือมีสื่อลามกอานาจารต่างๆเต็มอินเทอร์เน็ต
   ควรรณรงค์เกี่ยวกับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ให้แก่ประชาชนได้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด

  • น.ส. พิมลวรรณ แก้วคำหน้อย

   ส่วนมากจะเป็นในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ใช้ในการหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่คิดว่าจะมีผู้อื่นเดือดร้อนกับการกระทำของตน ใช้ในการเผยแพร่คลิปที่ไม่ดีใช้เป็นช่องทางในการขายบริการทางเพศใช้ในการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายใช้ในการหลอกล่อผู้หญิงไปขายบริการทางเพศ เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ไม่ดีทำให้เด็กบางคนเอาไปเป็นตัวอย่างและเกิดเป็นปัญหาสังคมที่ประสบคนในขณะนี้ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยพบเจออยู่ในขณะนี้และยังไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยพบเจออยู่ในขณะนี้และยังไม่สามารถแก้ไขได้
   และวิธีแก้ไขคือเราในถานะที่เป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งควรช่วยกันสอดส่องดูแลการกระทำที่ไม่ดีของพวกที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น และควรรวมกลุ่มกับเพื่อนๆจัดกิจกรรมเพื่อรณรงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และบอกวิธีการใช้ที่ถูกวิธีและใช้อย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • น.ส. พิมศิริ เรือนวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18

   หลอกลวกผู้คน แล้วนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์

   เราควรที่จะ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เรื่อมจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรที่จะดูแลบุตรหลาน ให้ใกล้ชิด

  • น.ส.กาญจนา กาวิโล

   สังคมไทยปัจจุบันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลของผู้อื่นได้ และยังล่อลวงผู้อื่นในทางที่ผิดได้อีกด้วย เราควรใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง ใช้เพื่อการศึกษาค้นหาข้อมูลในการเรียน เพื่อการใช้งานของอินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์ และมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

  • นายเด่นภูมิ ทาคำวัง ม.5/2 เลขที่ 9

   ปัจจุบันมีการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ไม่ดีมากมายเช่น การก่ออาชญากรรม ทำผิดกฏหมาย ฯลฯ ส่วนวิธีป้องกันและรณรงค์ ให้เราช่วยกันดูแลรักษาและตรวจสอบว่ามีใครก่อเหตุอะไรบ้าง และทำแต่สิ่งดีๆในโลกออนไลน์

  • นาย ธีรพจน์ ก๋าแก่น ม.5/2 เลขที่ 11

   1.แฮกข้อมูลส่วนตัว โดยการใช้ช่องทางในการแชทบนเอินเตอร์เน็ต โดยการพูดหลอกลวงต่างๆ
   2.การดูเว็บลามกอนาจารย์ ในอินเตอร์เน็ตย่างมากๆ
   อยากหัยรณรงค์การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ในแต่ละสาขา บริษัทการให้บริการอินเตอร์เน็ต

  • นายคุณากร ยะอินทร์ เลขที่5

   เข้าชมเว็ปรามกอนาจารย์และเล่นการพนันออนไลนื
   วิธีรณรงคืคือให้ความรุ้หรือไม่ก็บล๊อกเว็ปเหล่านี้ชะ

  • น.ส.เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม

   มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสมคือ ในการเผยแพร่สือที่ลามกและสื่อที่ชักนำไปในทางที่ผิด และวิธีแก้ไขคือ การที่เราฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต

  • นาย วรรณกร กิติศรี ม.5/2 เลขที่ 24

   หลอกลวงกันทางอินเทอร์เน็ต สื่อลามกอานาจาร และการโฆษณาสินค้าต่างๆเกินความจริง เราควรศึกษาความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต และใช้อินเทอร์เน็ตอยากถูกต้องถูกวิธิและมีประโยชน์

  • นาย พิสิษฐ์ โห้วัฒนรัตน์ ม.5/2 เลขที่ 19

   1.ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการแห็กข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
   2.การหลอกลวงทางเว็ปต่างๆ เช่น การยุยงให้โอนเงิน เป็นต้น

   เราครศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตให้ดีและใช้ในทางที่ถุกต้อง

  • น.ส.สุธิดา คำพา

   -การเข้าดูเว็บลามกอนาจาร โดยการการให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์
   -การพูดล่อล่วงทางอินเทอร์เน็ต ต้องไม่เชื่อคนง่าย ไม่สนทนากับคนแปลกหน้า ไม่เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อให้กับคนที่ไม่รู้จัก

  • นางสาว ณัฐวรรณ แก้วลังกา ม.5/2 เลขที่ 41

   ดูในสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์เช่นการดูสื่อลามก การหาคู่ผ่านบริการต่างๆ การซื้อสิ้นค้าที่ผิดกฏหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ตข้อแก้ไขคือตั้งข้อกฏหมายและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่คิดจะทำความผิด

  • รุ่งทิวา เสาร์เทพ

   การใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมปัจจุบันที่ไม่เหมาะสม เช่น
   การติดเกมส์ การติดแชท เวลาเล่นแชท มักบอกประวัติส่วนตัวให้กับผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน มักเข้าไปชมหรือดาวโหลดห์คริป วิดิโอที่ไม่เหมาะสม มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง
   วีธีการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ เช่น
   จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยบอกถึงประโยชน์ โทษ ข้อปฏิบัติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย

  • น.ส.รัตติยา มูลอ้าย

   -เข้าดูสื่อลามกอนาจาร
   -สามารถแอบดูความลับของคนอื่น
   การแก้ไข
   -จัดโครงการอบรมน้องๆ ในโรงเรียน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
   -เดินรณรงค์ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้าสรรค์

  • น.ส วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว เลขที่ 25

   ข้อมูลที่เป็นจริงของผู้อื่น เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียนของตนให้แก่บุคคลอื่นที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตหากพบข้อความหรือรูปภาพใดๆบนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะหยาบคายหรือไม่เหมาะสมไม่ควรไปพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน และหากผู้ปกครองอนุญาตก็ควรไปพร้อมกับผู้ปกครอง และควรไปพบกันในที่สาธารณะ
   ไม่ส่งรูปหรือสิ่งใดๆ ให้บุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
   ไม่ตอบคำถามหรือต่อความกับผู้ที่สื่อข้อความหยาบคาย และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที่ . ควรคารพต่อข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้กับผู้ปกครอง เช่น กำหนดระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

  • น.ส.กฤษณา จันต๊ะราช ม5/2 เลขที่ 2

   ส่วนใหญ่คนในปัจจุบันนี้มักใช้งานอินเทอร์เน็ต แบบไม่มีสาระ แต่มักจะเอาไปเล่นเกมส์แบบไม่พอเพียง และนำไปล่อลวง ฉ้อโดง ลักลอบข้อมูล และก่อให้เกิดคดีอาจญากรรมตามมาได้ และอยากให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเหมาะสมกับวัย

  • น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

   ในสังคมมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมเช่นใช้อินเทอร์เน็ตหลอกลวงผู้อื่นหรือใช้เป็นสื่อรามกอนาจารและมีวิธีรณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้อย่างสร้างสรรค์เช่นสร้างเว็บไซต์แนวการสร้างสรรค์โดยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแข่งขันรับของรางวัลเป็นต้น

 6. น.ส. ศรุตา สุปิน

  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันสูงมาก จนทำให้วิถีการทำงาน และการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้คนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาในโลกของการออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พอ ๆ กับที่ใช้เวลาทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกจริง หรือหลายคนอาจจะมากกว่า อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดที่ใครๆก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมการใช้งานของผู้ที่จะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้ อาจมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในด้านนี้มากเกินไปการใช้เทคโนโลยีด้านนี้ เราควรรู้จักวิธีใช้ และความเหมาะสม เพื่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. น.ส.อรนภา อุยาน

  ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม เช่น การเข้าดูเว็บไซต์อนาจาร เป็นต้น วิธีการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 8. น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

  1.คิดว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอย์ขององกรณ์ธุรกิจหน่ววยงานของรัฐบาลสถานที่ศึกษา

 9. น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

  2.คิดว่าเชื่อถือได้เพราะ วิกิเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและขนาดใหญ่มีผู้คนรู้จักมากมาย

 10. น.ส วิชญาพร ฟูเทพ 5/2 เลขที่28

  คิดว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอย์ขององกรณ์ธุรกิจหน่ววยงานของรัฐบาลสถานที่ศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: