อินเทอร์เน็ต ม.5/1

ใบงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ด้วยความคิดเห็นของนักเรียนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

comment_m

 1. 1. นักเรียนคิดว่าอินเทอร์เน็ตในความคิดของนักเรียนคืออะไร และในอนาคตข้างหน้าจะมีลักษณะอย่างไร

  • กฤษณะ ปันสุพฤษ์

   อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ในอนาคตอินเตอร์เน็ตอาจจะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ตองใช้สายเชื่อมต่อและมีความเร็วสูงมากๆและอัจฉริยะสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้ภายใน 1 วินาที

  • วีรพงศ์ ฟูตุ้ย

   อินเตอร์เน็ต คือ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีการกลั่นกรองข้อมูลที่ดีกว่าปัจจุบัน

  • วนิดา ดวงสุภา

   อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตในอนาคตสามารถที่จะหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แล้วจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแน่ชัด

  • ฐิติวัฒน์ ก๋าแก่น

   อินเตอร์เน็ตในความคิดของผมคือ สิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถพัฒนาเชื่อมโยงเข้าไปสู่ในระบบต่างๆได้อย่างดีและในอนาคตอินเตอร์เน็ตอาจมีความเร็วที่มากขึ้นซึ่งจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย

  • ไชยวัฒน์ ใหม่ธรรม

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของผมคือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่งโลกที่มีทั้งการแบ่งปันข้อมูล และอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกขี้น และในอนาคตข้างหน้าคิดว่าอินเทอร์เน็ตคงจะต้องมีความเร็วสูงมากและแพร่กระจายไปทั่วทุกที่ ทำให้ความสะดวกสบายมีมากขึ้นด้วย 🙂

  • น.ส. เรณุมาศ ใหม่โปธิ เลขที่ 22 ม.5/1

   อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน และอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากในโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน ทั้งบันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ และแน่นอนว่าในอนาคต อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น และจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการดูวีดิโอผ่านเว็บไซต์จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือนานเกินรออีกต่อไป

  • นางสาว ชนากานต์ ก้อนแหวน เลขที่ 5

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากมายทั่วโลกที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันซึ่งกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตในอนาคตต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมาก ซึ่งส่งผลดีต่องานในหลายๆด้าน เช่น การประชุม ถ้าหากไม่สะดวกเดินทางมาเข้าประชุม ก็สามารถประชุมแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้งานบ้างแล้ว แต่ใช่ว่าอินเทอร์เน็ตจะให้แต่ประโยชน์และความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เท่านั้น ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายเช่นกัน อยู่ที่ว่าผู้ใช้จะใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากน้อยเพียงใด
   บางทีคนเราอาจจะอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีเพียงแค่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แต่เราก็สามารถรู้ข่าวสารได้ทั่วโลก ไม่ต้องดูทีวีเพราะสามารถดูออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่บางทีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแคบๆ ก็กลายเป็น โลกแคบๆ เหมือน “กบในกะลา” ได้เช่นกัน

  • น.ส. ศิริพร ฟูเขียว

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยอาศัยระบบสือสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว ในอนาคตอิเทอร์เน็ตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นและอิเทอร์เน็ตจะมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน เช่น การค้นหาข้อมูล การดูภาพยนต์ผ่านเว็บไชต์ จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งาน และเกิดบริการต่างบนอิเทอร์เน็ตอีกมากมาย

  • สุทธิดา เขื่อนแก้ว

   คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จากที่ต่างๆทั่วโลก และคิดว่าในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับนอกโลกได้ และจะมีไมโครชีฟอินเตอร์เน็ตที่สามารถฝังไว้ในหัว แล้วเวลาจะใช้อินเตอร์เน็ตก็เพียงแค่คิดหรือไม่ก็สั่งการด้วยระบบเสียง

  • โสภณวัฒน์ ใจกล้า

   ในความคิดของผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็น การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

  • จุฑามาศ สารอินทร์

   อินเตอร์เน็ตคือ เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือยข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์ธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา และเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ในอนาคตอินเตอร์เน็ต อาจจะมีความเจริญก้าวหน้าล้ำสมัย เพียงแค่คลิกข้อมูลทุกอย่างอาจปรากกฏอยู่ข้างหน้าแทบไม่ต้องรอเลยก็ได้

  • น.ส.ณัฐชา สิบแก้ว เลขที่ 10

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก และในอนาคตอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น และ
   จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • สุรพันธ์ นันตาดี

   คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและในอนาคตข้างหน้าจะเจริญก้าวหน้าไปอีกทั้งความสะดวกสบาย ประหนัดเวลา บทบาทของอินเตอร์ก็จะมีมากขึ้นๆๆไปอีก

  • ปรียาภรณ์ อุดถา

   อินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากทั่วโลก ในอนาคตจะมีลักษณะที่มีความเร็วสูง ใช้ได้โดยไม่ต้องมีการเข้าระบบเพื่อเชื่อมต่อ และทำให้สามารถหาข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น

  • ภูมินทร์ พรมสอน

   เครือข่ายที่มีความกว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตอินเตอร์เน็ตอาจมาความสามารถในการส่งข้อมูลต่างๆได้เร็วกว่าจรวด

  • พงศ์ศิลป์ อินบุญส่ง เลขที่19

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย
   รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก และในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ทุกที่ โดยความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเร็วมาก เร็วแบบเล่น TCG ไม่กระตุกเลยครับ

  • ศรัญญา ชุ่มธิ

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลและบริการต่างๆที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ ในอนาคตข้างหน้าอาจมีอินเทอร์เน็ตที่สะดวกและล้ำสมัยกว่านี้ บางที่แค่เราคลิกก็แทบไม่ต้องรอเลยก็เป็นได้

  • น.ส.นุชจรินทร์ อุดถา เลขที่ 14

   อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆหลายๆองค์กรไว้ด้วยกัน ซึ่งการเชื่อมต่อนั้นจะสามารถทำให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆสามารถค้นหาข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ และในอนาคตอินเตอร์เน็ตอาจจะใช้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ก็จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และมีความเร็วมากขึ้นข้อมูลที่ได้ก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นตลอดจนการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  • สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

   อินเตอร์เน็ตคือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานด้านต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตอย่างสะดวกสะบาย ในอนาคตข้างหน้าดิฉันคิดว่าอินเตอร์ในอนาคตจะมีความเจรฺิญก้าวหน้าและอาจมีการบริการที่มีความสะดวกสะบายต่อผู้ใช้มากกว่าเท่าเดิม

  • เบญจมาศ แรดตุ้ย

   อินเทอร์เน็ตในความคิด คือ ตัวที่เชื่อมต่อหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาที่รวดเร็ว และในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะที่เวลาพิมพ์อะไรเข้าไป จะประมวลผลทันที ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ

  • มินตรา ปิมปา

   อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือทางเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆที่ลงผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถกระจายไปในที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึง ในอนาคตข้างหน้าอินเตอร์เน็ตน่าจะมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีรูปแบบที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิมก็ได้

  • พชรพล เลิศนิรันดร์สกุล

   คือสังคม สังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย ที่จะได้รับรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ได้จากที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่งต่างคนต่างมา นำความรู้มาแบ่งปันกัน แต่ใช่ว่าจะเป็นผลดีอย่างเดียว ผลเสียก็มีอีกมาก ในอนาคตผมคิดว่า ควรพัฒนา ควบคุม ดูแล ในการเข้าถึงให้รัดกุมมากกว่าเดียว เพื่อมิให้เป็นผลเสียแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ

  • นางสาว บุษบา ยะวัน เลขที่ 42

   อินเตอร์เน็ต คือ การเชื่่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จากเครือข่ายเล็กๆ สู่เครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ และกว้างขึ้น มีการใช้ที่แพร่หลายไปทุกที่ทั่วโลก และมีการนำไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่อินเตอร์เน็ตจะคลอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความรวดเร็วกว่าเดิม สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลต่างๆ

  • น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจคำวัง

   อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตราฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ
   TCP/IP
   ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องส่งและรับสารแทนอุปกรณ์อื่นๆและมีการปรับปรุงให้มีความเร็วสูงขึ้น

  • อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยๆเข้าไว้ด้วยกัน เเละในอนาคตนั้นจะทำให้ได้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เร็วขึ้นทำให้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วเเละสะดวกขึ้น

  • ธวัชชัย ไชยเมืองชื่น

   อินเตอร์เน็ต ในความคิดของผม คือ เครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ ครอบคุมไปทั่วโลก เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราทำการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว และในอนาคตคิดว่าอินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากัน

  • เบญจพล แก้วยา

   อินเตอร์เน็ตคือ การเชื่อมเครือยข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครืองเข้าด้วยกันโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมเข้าด้วยกัน ในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะแร็วและแรงอย่างยิ่งยวด สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตทีละหลายๆเครื่อง ในที่ที่ใกล้ๆกันได้โดยไม่กระตุก ใช้โหลดหนัง การ์ตูน เพลง เกมส์ได้ในเวลาอันน่าทึ้งไม่ถึง 1 วินาที อินเตอร์เน็ตจะอยู่ในทุกๆที่ ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นในป่าในเขาก็มีอินเตอร์เน็ตใช้ ทุกคนสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างอิสระ เสรี ไม่มีข้อยกเว้นไดๆ

  • น.ส.สุภาณี ชุ่มธิ

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่่อมโยงองค์กรต่างๆเข้าด้วยกัน ใช้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆที่อยากรู้อยากทราบ หากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตในรูปของเว็บไซต์ หากพื้นที่ใดไม่มีสายเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะใช้เป็น ไวไฟ หรือ ไวเลท ก็ได้

  • น.ส. จินดารัตน์ อุ่นปิง

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก และมีทั้งประโยชน์และโทษสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ สามารถสื่อสารทางไกลได้อย่างรวดเร็ว
   และในอนาคต อินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วเป็นเท่าตัว และจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก.

  • อิศรา ก๋าแก่น

   ในความคิดของผมนั้น คือเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก และเป็นข้อมูลที่ทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ในอนาคตข้างหน้านั้นคงจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายในทุกๆที่ และทีการกลั่นกรองข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่านี้

  • ปาริฉัตร เรือนชมภู

   อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ กลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์
   จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol)
   เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์
   ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กัน
   เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
   บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

  • นาย อภิสิทธ์ ใจยา

   คือแหล่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ และเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่่ือมโยงเข้าด้วยกัน
   และในอนาคตก็จะมีความทันสมัยมากกว่าเก่า รวดเร็ว ประหยัดเวลา

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่อข่ายขนาดใหญ่่ที่สามารถติดต่อสืื่่อสารกันได้ทั่วโลก ผ่านได้หลายระบบ เช่น การส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ต เล่นเกมออนไลน์ ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด

  • ธันวากานต์ แก้วลังกา

   ในความคิดของดิฉัน อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์
   จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์
   ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กันได้และเราสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคตดิฉันคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความรวดเร็วและสะดวกมากกว่าปัจจุบัน

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่อข่ายขนาดใหญ่่ที่สามารถติดต่อสืื่่อสารกันได้ทั่วโลก ผ่านได้หลายระบบ เช่น การส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ต เล่นเกมออนไลน์ ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด

  • น.ส.อภิญญา อุตถา

   อินเทอร์เน็ต คือ สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งมีการบริการต่างๆมากมาย มีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับในอนาคตนั้นอินเทอร์เน็ตอาจมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากปัจจุบันมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยเนื่องจากในการใช้อินเทอร์เน็ต ย่อมมีการใช้ที่แตกต่างกัน อาจจะมีแบบจอสัมผัส พกพาได้สะดวกขึ้น…

  • วุฒิพร ดวงสุภา

   อินเตอร์เน็ตคือเครื่อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เเละเครื่องมือสื่อสารทั่วโลก
   เเละในอนาคตจะมีความเร็วเพื่อขึ้นทำให้ดูเเละโหลดหนังโป๊ได้เร็ว

  • ชลิดา หล้าภู

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของดิฉันคือ เครือข่ายการสื่่อสารที่มีความรวดเร็วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะได้มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ในอนาคตอินเทอร์เน็ตอาจมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยอาจจะสามารถจำลองเนื้อหาข้อมูลออกมาในรูป3มิติทั้งพูดได้ และได้ยินในสิ่งที่เราพูดอาจเป็นไปได้

  • ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์

   อินเตอร์เน็ต คือ จักวาลของสารสนเทศ เป็นตัวที่ทำให้สิ่งต่างๆในโลกเชื่อมโยงกันได้ อีกทั้งยังทำให้ชีวิตของมนุษย์เรามีความสะดวกสบาย เราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้หลายด้าน
   ทั้งการแพทย์ การศึกษา เป็นต้น และฉันคิดว่าในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นจนเราอาจจะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวนำ อย่างไรก็ตามอินเตอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่เราจะใช้มันแหละนะคะ อิอิ

  • น.ส.ขวัญประภา ยอดปนันท์

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของดิฉันก็คือ กลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง และสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และในอนาคตดิฉันคิดว่า อินเทอร์เน็ตจะมีในทุกที่ และอินเตอร์เน็ตจะมีความเร็วสูง สะดวกสบายในการใช้งาน และอาจจะติดต่อกับคนนอกโลกได้

  • น.ส. นริศรา อุ่นเมืองใจ

   เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการหาข้อมูล สื่อต่างๆได้รวดเร็วช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นและเป็นเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่ายและในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีทุกพื้นทีอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเชื่อมด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่สามารถส่งข้อมูลได้ภายใน1วินาที

  • วิเชียรชนะ แก้วลังกา

   Internet คือ การให้บริการชนิดหนึ่ง ซึ่งมีให้บริการได้ทั่วทั้งโลก เป็นเครือข่ายที่มีประโยชน์อย่างมาก และเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายซื้อเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป และในอนาคต Internet จะสามารถใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลา มีประสิทธิภาพสูง และอาจจะสามารถเล่น Internet โดยไม่ต้องต่อสาย แลน เลยก็เป็นได้!!!

  • นางสาว ชลธิชา อิไผ่

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของดิฉัน คือ เป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่กำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวายจากการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั่วโลก และในอนาคตอินเทอร์เน็ตในอนาคตจะมีทั้งดีและเสียซึ่งก่อไห้เกิดปัญหาอาชญากรขึนได้

  • น.ส ประกายเพชร ชุ่มธิ

   อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ของดลกซึ่งมีความทันสมัยเป็นอย่างมากและมีการพัฒนาให้ไฮเทคล้ำสมัยมากขึ้นทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้น ทำให้ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องราวเกือบทุกอย่างทั่วโลก และในอนาคตก็อาจจะพัฒนาให็ล้ำยุคง่ายต่อการใช้งาน บางทีอยากไปเที่ยวแค่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับไปยังสถานที่นั้นเลย

 2. 2. นักเรียนคิดว่าข้อมูลในวิกิเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  • กฤษณะ ปันสุพฤษ์

   เชื่อถือได้ เพราะ ผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาทำให้เชื่อถือได้

   • สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

    ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะ ข้อมูลในวิกิพีเดียเป็นข้อมูลของผู้มีความรู้ทางด้านต่างๆ แต่เราควรที่จะควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมุลได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

  • วีรพงศ์ ฟูตุ้ย

   ค่อนข้างเชื่่อถือได้ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาเผยแพร่ข้อมูล แต่ในการนำมาใช้เราควรสืบค้นจากหลายๆที่เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

  • วนิดา ดวงสุภา

   ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะ วิกิเป็นสารานุกรมเสรีที่ใครๆ ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จนบางครั้งคนมือบอนก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรจนข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากมาย

  • ฐิติวัฒน์ ก๋าแก่น

   น่าจะเชื่อถือได้เพราะ จากการที่เราได้เรียนมานั้นก่อนที่จะมีข้อมูลในวิกิก็จะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องก่อนนำข้อมูลมาโพสลงวิกิก่อนเสมอ

  • ไชยวัฒน์ ใหม่ธรรม

   เชื่อถือได้บ้าง เพราะข้อมูลในวิกิ มาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วย ทำให้ข้อมูลที่ได้ตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการ แต่วิกิ เป็นเว็บที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นเราควรหาข้อมูลจากที่อื่นมาประกอบด้วยเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด 😀

  • น.ส. เรณุมาศ ใหม่โปธิ เลขที่ 22 ม.5/1

   น่าจะเชื่อถือได้ เพราะว่าผู้เขียนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น และผู้อ่านก็สามารถเป็นคนให้ความรู้ใหม่ได้ หรือถ้าผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องนั้นๆมากกว่าก็สามารถปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้สมบูรณ์มากขึ้นได้ และข้อมูลที่เผยแพร่ไปให้กับผู้อ่านนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น

  • นางสาว ชนากานต์ ก้อนแหวน เลขที่ 5

   ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะวิกิเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้บางครั้งอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆเข้ามาแก้ไขให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ในบางครั้งก็มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแก้ไขข้อมูลให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง ดังนั้นสำหรับในความคิดของดิฉันข้อมูลในวิกิจึงน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
   จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือ วิกิมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นเวลาเราทำงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลเราควรสืบค้นข้อมูลจากหลายๆเว็บไซต์และนำมากลั่นกรอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

  • น.ส. ศิริพร ฟูเขียว

   เชื่อถือได้ เพราะ ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำมาเผยแพร่และสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลย้อนหลังให้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุดได้ตลอดเวลา

  • สุทธิดา เขื่อนแก้ว

   เชื่อถือได้แต่ไม่ 100% เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญก็จริงแต่วิกิสามารถเข้าไปแก้ไขได้ ก็อาจมีคนไม่ประสงค์ดีเข้าไปแก้ไขในทางที่ผิด ดังนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมูลอีกที

  • โสภณวัฒน์ ใจกล้า

   ส่วนมากเชื่อถือได้ เพราะ วิกิเป็นสารานุกรมเสรีที่ใครๆ ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จนบางครั้งคนมือบอนก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรจนข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากมาย

  • จุฑามาศ สารอินทร์

   ค่อนข้างเชื่่อถือได้ เพราะ มีผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องมาเผยแพร่ข้อมูลและได้แก้ไขปรับปรุงข้องมูลอยู่เสมอ หากเราต้องการนำข้อมูลมาเราต้องดู้หลายๆเว็บแล้วมารวบรวมเรียบเรียงข้อมูลจึงจะได้ข้อมูลที่สมบรูณ์แบบที่สุด

  • น.ส.ณัฐชา สิบแก้ว เลขที่ 10

   ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะผู้ที่ให้ข้อมูลในวิกิเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านในเรื่องที่ให้ข้อมูล และวิกิยังสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้

  • สุรพันธ์ นันตาดี

   เชื่อถือได้ เพราะ เป็นข้อมูลจากผู้รู้เฉพาะทางหรือ ผู้รู้เฉพาะสิ่่งที่เขาถนัด และทำให้เราเกิดความรู้ได้มาก

  • ปรียาภรณ์ อุดถา

   เชื่อถือได้ เพราะ ข้อมูลมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ

  • ภูมินทร์ พรมสอน

   เชื่่อถือได้เพราะวิกิมีรวบรวมบทความและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีการพิสูทว่าเชื่อถือได้แน่นอน

  • ศรัญญา ชุ่มธิ

   เชื่อถือได้ เพราะ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่่างๆ

  • พงศ์ศิลป์ อินบุญส่ง เลขที่19

   ก็ 50-50 ครับ เพราะเรื่องส่วนใหญ่มาจากผู้ชำนาญเฉพราะเรื่องมาเผยแพร่ข้อมูล
   แต่ก็นะ บางครั้งอาจจะมีคนมือบอนเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล…
   ดังนั้นเราต้องเชื่อแค่ 50% พอครับ

  • น.ส.นุชจรินทร์ อุดถา เลขที่ 14

   ค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะข้อมูลในวิกิถูกปรับปรุงขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ ซึ่งหากเราไม่แน่ใจในข้อมูลเราก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังในวิกิเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ได้

  • เบญจมาศ แรดตุ้ย

   ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้
   เพราะ ข้อมูลในวิกิเป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาเผยแพร่ข้อมูล แต่ในบางครั้งข้อมูลในวิกิก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกัน ฉะนั้นก่อนที่เราจะนำข้อมูลต่างๆมาใช้เราควรสืบค้นจากหลายๆที่เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

  • มินตรา ปิมปา

   เชื่อถือได้ เนื่องจากข้อมูลในวิกิต้องตรวจสอบและกลั่นกรองก่อนที่่จะโพสต์ข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ตและในวิกิยังมีข้อมูลที่ละเอียดและอับเดตการปรับปรุงให้ข้อมูลถูกต้องอยู่ตลอดเวลาด้วย

  • พชรพล เลิศนิรันดร์สกุล

   เชื่อได้ เพราะข้อมูลเหล่านั้นที่ปรากฏบน วิกิ มาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของข้อมูล ซึ่งข้อมูล จะตรงกับความเป็นจริงมาก

  • นางสาว บุษบา ยะวัน เลขที่ 42

   ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะจากการค้นหาข้อส่วนใหญ่ในหลายๆ เว็บ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในวิกิ จะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันมาก อีกอย่างข้อมูลในวิกิ เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง

  • น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจคำวัง

   เชื่อถือได้ เพราะเป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลที่มีความรู้เฉพาะเรื่อง สามารถปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องและสมบูรณ์

  • เชื่อถือได้เพราะเป็นข้อมูลที่มาจากผู้เชี่ยวชาญเเละยังมีเเหล่งอ้างอิงข้อมูล

  • ธวัชชัย ไชยเมืองชื่น

   น่าจะเชื่อถือได้ เพราะข้อมูลที่ได้มาน่าจะผ่านการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง แล้วถ้าได้ข้อมูลที่ดีกว่าข้อมูลเดิมก็สามารถ เปลี่ยนได้

  • เบญจพล แก้วยา

   ได้ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่มีทุกเรื่องไม่ต่างกับ Google ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้คนเข้าไปใช้ ไปค้นหาข้อมูลต่างๆมากมาย จึงน่าเชื่อถือ

  • อิศรา ก๋าแก่น

   เชื่อถือได้ เพราะ มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาอธิบายข้อมูล

  • น.ส. จินดารัตน์ อุ่นปิง

   ค่อนข้างเชื่่อถือได้ เพราะ บุคคลต่างๆสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ๆได้ และวิกิยังเหมาะสำหรับเก็บรวบรวมรายละเอียดของเอกสารด้วย และรายละเอียดต่างๆของข้อมูลจะถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลทั่วไปอีกด้วย

  • น.ส.สุภาณี ชุ่มธิ

   เชื่อถือได้บ้าง เพราะข้อมูลอา่จจะมีการเขียนข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง หรือาจจะมีการแก้ไขข้อมูลที่ถูกอยู่แล้วให้ผิดไปแต่บางข้อมูลก็เขียนได้ถูกต้องอาจเป็นเพราะมีประสบการณ์ในการสืบค้นหาข้อมูลอย่างแม่นยำและถี่ถ้วน

  • ปาริฉัตร เรือนชมภู

   เชื่อถือได้ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ที่อยู่ในวิกิมีการอัปเดตและปรับปรุงอยู่เสมอ
   และยังเป็นเว็บที่ให้ข้อมูดได้มากและครอบคลุมเนื้อหามากมายที่เราอยากรู้

  • นาย อภิสิทธิ์ ใจยา

   เชื่อถือได้แน่นอน…..ฟันธง
   เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านนั้นๆที่เราต้องการศึกษา

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   เชื่อถือได้บ้างและต้องใช้วิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลเพราะอาจจะจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมในข้อมูลนั้น บางข้อมูลอาจจะมีการแก้ไขและต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและแม่นยำ

  • น.ส.สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

   ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะ ข้อมูลในวิกิพีเดียเป็นข้อมูลของผู้มีความรู้ทางด้านต่างๆ แต่เราควรที่จะควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมุลได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

  • ธันวากานต์ แก้วลังกา

   ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะ ผู้เขียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อมูล อีกทั้งข้อมูลนั้นสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราจะนำข้อมูลนั้นมาศึกษา ควรตรวจสอบข้อมูลนั้นว่าถูกต้องหรือไม่

  • น.ส.อภิญญา อุตถา

   มีความน่าเชื่อถือได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเราควรเอาข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเบื่องต้นเท่านั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรไป อีกอย่างในวิกิมีการเปลี่ยนแปลงฃ้อมูลอยู่ตลอดเวลาที่เารก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

  • วุฒิพร ดวงสุภา

   เชื่อถือได้เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาเผยแพร่ข้อมูล
   และก็สามารถแก้ไขเปรี่ยนแปลงข้อมูลได้ตรอดเวลานะ จ๊ะ!!!

  • ชลิดา หล้าภู

   เชื่อถือได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องมีการกลั่นกรองจากหน่อยงานต่างๆด้วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  • ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์

   เชื่อได้บ้างไม่เชื่อได้บ้างค่ะ ทางที่ดีควรหาข้อมูลจากหลายๆที่แล้วนำมาพิจารนาก่อนที่จะเชื่อจะดีกว่านะ

  • น.ส.ขวัญประภา ยอดปนันท์

   เชื่อถือได้ เพราะว่า ทุกครั้งที่่เราทำรายงาน เราก็จะ copy ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย มาส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อมูลใน วิกิพิเดีย มากจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

  • นสใ นริศรา อุ่นเมืองใจ

   เชื่อถือได้เพราะว่าหน่อยงานนี้อาจจะหาข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูลมาแล้ว และหน่อยงานนี้มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง ซึ่งเราสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลใหม่ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใหม่ๆหน่อยงานนี้จะมีการเก็บรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

  • วิเชียรชนะ แก้วลังกา

   เชื่อถือได้ เพราะข้อมูลในวิกิ นั้น เป็นการเผยแพร่ความรู้ของผู้เชียวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆไป และข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้บอกมานั้น ก็อาจจะผ่านการตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้ว ถึงได้นำมาให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป

  • นางสาว ชลธิชา อินไผ่

   เชื่อถือได้ เพราะว่า สิ่งตีพิมพ์วิชาการและที่กลั่นกรองมาแล้วเชิงวิชาการและตำราเรียนโดยทั่วไปเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด

  • น.ส ประกายเพชร ชุ่มธิ

   ข้อมูลในวิกิเชื่อถือใด้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่อ่านข้อมูลที่ต้องใช้วิจารณญานในการอ่านข้อมูลและต้องหาแหล่งข้อมุลอื่นเปรียบเเทียบด้วยชึ่งก็มีทั้งที่น่าเชื่อถือได้เพราะวิกิเป็นเว้บที่สามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดของเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมออาจมีการคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนได้

 3. 3. นักเรียนชอบบริการอะไรบ้างบนอินเทอร์เน็ต และจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

  • กฤษณะ ปันสุพฤษ์

   การสื่อสารในเวลาจริงเพราะสามารถคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลได้อย่างทันทีสามารถโต้ตอบกันได้แต่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกไม่คุยทั้งวันทั้งคืนหรือคุยเฉพาะมีธุระเท่านั้น

  • วีรพงศ์ ฟูตุ้ย

   E-mail เพราะว่าสะดวกสบายกว่าการส่งจดหมาย และสังคมออนไลน์ทีี่ทำให้เราสามารถติดตามข่าวสารให้ทันสมัยและติดต่อกับเพื่อน คนรู้จักได้สะดวก ง่ายขึ้นกว่าเ้ดิม ส่วนในเรื่องของการใช้งานเราควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมและควรคิดไว้เสมอว่า เรายังมีโลกภายนอกและสังคมอื่นๆอีกมากมาย ไม่ได้มีเพียงโลกออนไลน์อย่างเดียว

  • วนิดา ดวงสุภา

   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   บริการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนหนังสือ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปนั่งในชั้นเรียน แต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ จะเรียนที่ไหน เมื่อใด ก็ได้ ผู้เรียนสามารถนั่งเรียนด้วยตนเอง แบบเป็นขั้นตอนบทต่อบท หากสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามจนเข้าใจ และมีการสอบวัดผล เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โดยสรุปแล้วการเรียนแบบ Online ใช้สำหรับในการศึกษาข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียน

  • ฐิติวัฒน์ ก๋าแก่น

   ชอบการสื่อสารในเวลาจริง คือ การพูดคุยโต้ตอบกันแบบทันที เช่น Chat เพราะโปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่พูดคุยกันเฉยๆ แต่สามารถแบ่งปันข้อมูล แชร์สถานที่ หรือรูปภาพได้ แต่เราก็ควรแบ่งเวลาในการใช้บริการให้เหมาะสม ไม่ใช่พูดคุยกันตลอดเวลา เล่นเฉพาะยามว่าง หรือต้องการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ เช่น การถามการบ้าน เป็นต้น

  • ไชยวัฒน์ ใหม่ธรรม

   เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพราะเป็นชุมชนออนไลน์ที่ทำให้ทุกๆคนมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น และมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆได้ทันเหตุการณ์อีกด้วย ได้ทั้งความบันเทิงและได้สาระควบคู่กันไปด้วย การใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม มีมั้งข้อดีข้อเสีย เราควรมีสติทุกๆครั้งที่ใช้บริการ เพราะข้อมูลต่างๆจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ บางครั้งอาจจะเกิดผลเสียต่อเรา ดังนั้นเราควรมีสติคิดทุกๆครั้งก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูล 😉

  • น.ส. เรณุมาศ ใหม่โปธิ เลขที่ 22 ม.5/1

   – วิกิ เพราะ เป็นการเผยแพร่ของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง และสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมได้ เช่น เราซึ่งเป็นนักเรียนก็สามารถใช้เป็นช่องทางประกอบกับการเรียนหนังสือได้
   – การสื่อสารในเวลาจริง เพราะ เป็นการสื่อสารที่จะโต้ตอบกลับได้ทันที และสามารถข้อความตอบกลับได้หลายแบบ คือ ส่งแบบภาพ แบบวิดีโอ หรือแบบเสียง เช่น ห้องคุย เป็นการสนทนาพูดคุยกันระหว่างบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การสนทนาในรูปแบบนี้จะสะดวก และประหยัดเวลาในการสื่อสารมากขึ้น

  • นางสาว ชนากานต์ ก้อนแหวน เลขที่ 5

   ชอบบล็อกและเว็บไซต์เครือสังคมออนไลน์ แต่ชอบบล็อกมากที่สุด เพราะได้เข้าไปอ่านเรื่องราวที่เราสนใจซึ่งเป็นทั้งคำแนะนำ ข้อมูลที่น่าสนใจ และประสบการณ์ดีๆของผู้เขียนที่มาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะบล็อกของเว็บไซต์เด็ก-ดี ดิฉันชอบมาก เพราะมีสาระความรู้มากมาย ถ้าเวลาเราเข้าไปอ่านข้อมูลในบล็อก แล้วเราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เราก็ควรใช้ภาษาที่สุภาพ และควรแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกด้วยเพื่อเป็นการในกำลังใจแก่ผู้เขียนบล็อก
   การเยี่ยมชมบล็อกต่างๆอาจทำให้เกิดความเพลิดเพลินเพราะเป็นเรื่องที่เราชอบและสนใจ ซึ่งอาจให้เราเกิดโลกส่วนตัวสูงและแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงควรแบ่งเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วย

  • น.ส. ศิริพร ฟูเขียว

   e-mail เป็นไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและรวดเร็วในการส่งจดหมายและสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว ที่อยู่ไกล หรือใช้กับการศึกษาการส่งงานให้คุณครู การใช้อีเมลที่ถูกต้อง ต้องใช้คำที่สุภาพ เขียนเนื้อหาที่มีสาระ กระชับ เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้อีเมลควรใช้ในยามที่จำเป็นไม่ใช้ในทางมี่ผิดและก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

  • สุทธิดา เขื่อนแก้ว

   ชอบ e-mail เพราะสามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบทั้งภาพ เสียง ฯลฯ ที่มีประโยชน์ (ใช้ส่งงานครูด้วย)การบริการรับส่งจดหมายแบบนี้ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทาง

  • โสภณวัฒน์ ใจกล้า

   ชอบบริการการสนทนาผ่านเครือข่าย เพราะบริการนี้ถ้าเราใช้ให้เป็นก็จะประหยัดเงินค่าโทรศัพท์ขึ้นอีกมาก

  • จุฑามาศ สารอินทร์

   ชอบการสื่อสารในเวลาจริง เพราะสามารถคุยกับคนที่ยุห่างไกลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายมากๆ และยังทำให้เราได้เผยแพร่ข้อมูลได้อาทิเช่น รูป เสียง แต่เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกว่าเวลาไหนสมควรจะพูดคุย

  • น.ส.ณัฐชา สิบแก้ว เลขที่ 10

   การสื่อสารในเวลาจริง เพราะเป็นการพูดคุยโต้ตอบกันได้ทันที และในการใช้บริการเราควรจะแบ่งเวลาในการใช้บริการให้เหมาะสม

  • สุรพันธ์ นันตาดี

   ไมโคบ๊อก ใช้ในการสื่อสารทำงานในเวลาจำเป็น เพราะต้องใช้ข้อความที่กระทัดรัดใช้กับเพื่อนๆๆหรือคนที่สนิทกับเรา

  • ปรียาภรณ์ อุดถา

   การบริการที่เป็นการสื่อสาร ทำให้เราได้ติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งง่ายต่อการติดต่อที่มีความรวดเร็ว ทำให้บริการเกี่ยวกับบริการมีคนนิยมมาก แต่การใช้บริการนี้ก็ควรจะใช้ให้เหมาะสม ไม่นำบริการเหล่านี้ไปทำในทางเสียหาย ซึ่งเราต้องคิดว่าเราใช้เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ใช้เพื่อทำเรื่องเสียหาย

  • ภูมินทร์ พรมสอน

   Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่น Google.comซึ่งเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Search Robot จะทำหน้าที่คอยวิ่งเข้าไปอ่านข้อความจากหน้าเว็บไซต์ ของเว็บต่าง ๆ แล้วนำมาจัดลำดับคำค้นหา (Index) ที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้น เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราเข้าไปใช้บริการ
   กับ Search Engine ใช้ให้เหมาะสมโดยการใช้ค้นหาสิ่งที่เราต้องการค้นหาจริงๆๆใช้ให้ถูกต้องไม่ไปเข้าดูสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้น

  • ศรัญญา ชุ่มธิ

   เว็บไซต์ครือข่ายทางสังคม เพราะสามรถติดต่อกับเพื่อนๆได้สะดวกและได้รู้จักมากมายในโลกออนไลด์ ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ห่างไกลแ่ต่เราต้องแบ่งเวลาในการใช้งาน ไม่เล่นทั้งวันทั้งคืน หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

  • พงศ์ศิลป์ อินบุญส่ง เลขที่19

   การให้ความบันเทิง บนอินเทอร์เน็ต เราสามารถเข้าบริการด้านความบันเทิงหลายรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น..แต่เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกวิธี
   และเราต้องเข้าใจว่าบริการนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญดังนั้นเราไม่ต้องสนใจมันมาก

  • น.ส.นุชจรินทร์ อุดถา เลขที่ 14

   -การสื่อสารในเวลาจริง เพราะเป็นการสือสารที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที และข้อมูลสามารถส่งได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ การใช้งานให้เหมาะสมคือแบ่งเวลาในการใช้ให้ถูก ไม่ควรเล่นนานจนเกินไป

  • เบญจมาศ แรดตุ้ย

   เว็บไซต์ครือข่ายทางสังคม
   เพราะทำให้เราสามารถติดต่อกับเพื่อนๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งประหยัดเงินค่าโทรศัพท์ และได้รู้จักอะไรอีกมากมายในโลกออนไลน์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จัก และเราต้องรู้จักแบ่งเวลาเล่น ไม่ใช่เล่นจนไม่ทำการบ้าน อ่านหนังสือ แต่เราต้องเล่นเป็นเวลาและก็ต้องไม่เล่นนานเกินไปค่ะ

  • สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

   ชอบเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพราะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลบนอินเตอร์เน็ตและสามารถแสดงความคิดเห็นสิ่งต่างๆร่วมกันหรือมีการแบ่งปันรูปภาพ เพลง วิดีโอ การใช้งานเราควรที่จะมีการแบ่งเวลาให้เหมาะสม ให้พอดีกับวัยเด็กนักเรียนของเรา

  • มินตรา ปิมปา

   เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพราะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันทางสังคมต่างๆซึ่งเราสามารถเล่าถึงประสบการที่ได้รับให้คนอื่นฟังได้ สามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆได้อาทิเช่นรูปภาพ เพลง วิดีทัศน์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ แต่การใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้และควรคิดก่อนที่จะโพสต์อะไรลงไปก่อนเราควรใช้มันให้เกิดประโยชน์
   ไม่ใช่ใช้มันประจานเรื่องของตัวเอง

  • พชรพล เลิศนิรันดร์สกุล

   การสื้อสารในเวลาจริง สามารถสื่อสาร กับผู้คนต่างๆได้ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ได้แชร์ความรู้ หรือ ได้ค้นพบเพื่อนใหม่ๆ ประเทศต่างๆ รอบโลก

  • นางสาว บุษบา ยะวัน เลขที่ 42

   บริการขายสินค้าออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ควรศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ ก่อนซื้อสินค้า เช่น Dealfish เพราะมีการโฆษณาที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

  • น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจคำวัง

   การสือสารในเวลาจริง(แชท)
   ใช้เมื่อเกิดความจำเป็นไม่ใช้เพื่อไปข่มขู่ผู้อื่นใช้กับคนที่อยู่ห่างไกลมากๆเพราะสะดวก รวจเร็วและประหยัดค่าโทร

  • ธวัชชัย ไชยเมืองชื่น

   เด็กดี.คอม – วิกิพีเดีย เพราะ ลักษณะของเว็บ การนำสร้างชุมชนสำหรับวัยรุ่น เป็นแหล่งรวมตัว พบปะพูดคุยของวัยรุ่น วัยมัธยมฯ จนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการที่โดดเด่น ได้แก่ เว็บบอร์ด บล็อก, Writer ชุมชนนักเขียน ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้นำเสนอผลงาน งานเขียน ของตนเองในเว็บไซต์ ที่ผานมาบริการ Writer เป็นแหล่งเพาะนักเขียน จำนวนมาก

  • การสื่อสารในเวลาจริงเพราะการสื่อสารในเวลาจริงนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยุ่ห่างไกลได้ทันที ตอบกลับได้ทันที เเต่ต้องใช้งานเเบ่งเวลาการใช้ให้ถูกต้องเเละไม่กรอกข้อมูลที่เป็นส่วนตัวจนเกินไป

  • เบญจพล แก้วยา

   Facebook and Google ใช้บางเวลาที่ว่างไม่มีอะไรทำ เวลาเรียนก็ไม่ต้องเล่น ไม่เล่นจนเป็นนิสัย

  • อิศรา ก๋าแก่น

   เว็บไซต์ให้ความบันเทิงต่างๆ เช่น บริการเกมออนไลน์ ฟังเพลง แต่เราต้องรู้จักเล่นเป็นเวลาอย่าเล่นมากเกินไป

  • น.ส.สุภาณี ชุ่มธิ

   ํ่You tube เพราะYou tubeเป็นบริการที่ให้ทั้งภาพและเสียง อยากชมหรือสืบค้นข้อมูลอะไรก็สามารถทำได้ อาจจะเป็นข้อมูลทางการศึกษาก็มีให้ครบถ้วน มีให้ชมในรูปแบบ 3มิติหรืออาจจะฟังเพลง ดู MV ก็ยิ่งทำได้ง่ายและการที่เราจะทำให้เหมาะสมคือ เราต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีไม่ใช้จนเสียการงานการเรียนและไม่ทำให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน

  • น.ส. จินดารัตน์ อุ่นปิง

   ชอบการสื่อสารในเวลาจริง เช่น แชท เพราะเป็นการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถแชทกับเพื่อนๆ หรือ พ่อแม่ ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล
   และควรใช้ในเวลาที่เหมาะสมและสมควร ไม่ใช้มากเกินไปจนเสียการเรียน.

  • ปาริฉัตร เรือนชมภู

   youtube กับ การสื่อสารเวลาจริง
   สำหรับ youtube สามารถใช้ศึกษาหาอะไรใหม่ๆได้อยู่เสมอเพราะจะมีคนอัปเดตตลอด
   ส่วนการสื่อสารเวลาจริงเราสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ไกลๆได้อย่างง่ายและสะดวกแต่อย่างไรก็ตามการใช้บริการเหล่านี้ก็ควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องและไม่ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปใช้บ้างบางเวลา

  • นาย อภิสิทธิ์ ใจยา

   facebook Youtube ใช้ในการสื่อสารพูดคุยกับบุคคลอื่นทางอินเตอร์เน็ตและหาความรู้ที่เราต้องการศึกษาต่างๆๆ เช่น ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการท่องเที่ยว ฟังเพลง

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   YOU tube เพราะมีข้อมูลที่หลากหลายทั้งภาพ เสียง เนื้อหา เช่น การสอนหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ชมเพลง ภาพยนตร์ mv ทำให้ง่ายต่อการเรีียนรู้ และอยู่ในกรอบของความถูกต้องในการใ้ข้อมูล

  • ธันวากานต์ แก้วลังกา

   ดิฉันชอบ การสื่อสารในเวลาจริงเพราะมีความรวดเร็วและโต้ตอบกลับได้ทันที สามารถคุยกับคนที่อยู่ไกลกว่าเราได้ ส่งรูปภาพ ส่งเพลงให้กันได้

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   เชื่อถือได้บ้างและต้องใช้วิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลเพราะอาจจะจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมในข้อมูลนั้น บางข้อมูลอาจจะมีการแก้ไขและต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและแม่นยำ

  • น.ส.อภิญญา อุตถา

   การสื่อสารเวลาจริง และการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เพราะทั้งสองอย่างช่วยให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีการพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยเลือกใช้งานในเวลาจำเป็นในส่วนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเข้าในเวลาที่ต้องใช้งานเท่านั้น เนื่องจากในเวลาอื่นก็ต้องมีงานทำด้วยเช่นกัน

  • วุฒิพร ดวงสุภา

   You tube เพราะYou tube สามารถโหลดหนังโป๊ได้ตรอดเวลา
   แต่เราต้องใช้เวลาโหลดให้เหมาะสมไม่ใช่ว่านั่งโหลดอยู่ตรอดเวลา
   คิดดูถ้าหากนั่งโหลดอยู่ตรอดเวลาครูเห็นแน่และเสียเวลาเรียนอีก…นะจ๊ะ

  • ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์

   ตอบอย่างไม่ต้องคิดนานเลยว่า…”ชอบเฟสบุ๊ก” เป็นที่สวด 555+
   ก็มันทำให้เราได้รู้ข่าวสาร(ทั้งมีและไม่มีสาระ)ต่างๆ การใช้งานก็ควรที่จะใช้ในทางที่ควรและถูกต้อง ใช้แชร์ประสบการณ์ดีๆของเราให้เพื่อนๆได้รู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

  • ชลิดา หล้าภู

   การแชทและการส่งe-mail เพราะบริการทั้งสองสามารถส่งข้อความต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีราคาประหยัดกว่าการสื่อสารอื่นๆ การสื่อสารทั้งสองควรใช้ให้อยู่ในขอบเขตเพราะการสนทนาทางแชทอาจถูกล่อลวงได้อย่างตามข่าวในหนังสือพิมฉะนั้นเราควรพูดคุยอย่างมีวิจารณญาณ

  • น.ส.ขวัญประภา ยอดปนันท์

   E-mail เพราะเป็นการบริการที่ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ที่ในสมัยก่อนต้องใช้เวลานานในการรับส่งข้อมูลหรือจดหมาย แต่ปัจจุบัน เนื่องจาก internet มีคุณภาพที่ดีขึ้นจึงทำให้สามารถ ติดต่อหรือใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

  • น.ส. นริศรา อุ่นเมืองใจ

   Blog เพราะ เราสามารถบันทึกข้อมูลแบบไดอารี่ซึ่งเปรียบเสมือนไดอารี่ไฮเท็คที่มีลูกเล่นมากกว่าไดอารี่ธรรมดาและใน Blog ยังมีเว็ปไซต์อื่นๆอีกมากมายให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

  • วิเชียรชนะ แก้วลังกา

   การสื่อสารในเวลาจริง เพราะ การสื่อสารในเวลาจริงนั้นทำให้เราสะดวกมากขึ้นเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร กับ เพื่อน หรือ ญาติพี่น้อง ที่อยู่ ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น MSN สามารถคุยโต้ตอบกันได้ อย่างสะดวก และยังทำให้เรามีเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้น แต่ว่า เราก็ควรที่จะเล่นอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป เพราะจะทำให้เราเสียสุขภาพ เราควรจะให้บริการนี้ ให้เกิดประโยชน์ให้สูงที่สุด!!!

  • นางสาว ชลธิชา อินไผ่

   ชอบบริการ การส่ง อีเมล์ ใช้แบบการส่งงานและส่งเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพราะทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมและสะดวกสบายในการใช้ ส่งง่ายถึงเร็วและสามารถเก็บข้อมูลความลับได้อย่างดี

 4. 4. นักเรียนมีวิธีการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์กับคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง

  • กฤษณะ ปันสุพฤษ์

   -ใช้โปรแกรมสแกนโปรแกรมไม่พึงประสงค์
   -ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจจะมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์อยู่ก็ได้
   -ทำความสะอาดเครื่อง(Cleaner)บ่อยๆ

  • วีรพงศ์ ฟูตุ้ย

   -ใช้โปรแกรมป้องกันโปรมแกรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นไวรัส
   -หมั่นตรวจตรา ดูแลเครื่อง และมีการใช้โปรมแกรมสแกนให้กับเครื่องด้วย
   -ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมเรื่อยเปื่อย เพราะอาจมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ติดมา

  • วนิดา ดวงสุภา

   -หมั่นสแกนคอมพิวเตอร์บ่อยๆ
   – อัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน หรือ ทุกครั้งที่โปรแกรมแจ้งเตือนให้อัปเดต
   – ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่มากับ E-mail หรือโปรแกรมสนทนาต่าง ๆรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อ หรือหน้าเว็บที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ
   – สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนใช้งานทุกครั้ง

  • ฐิติวัฒน์ ก๋าแก่น

   ใช้โปรแกรมป้องกันที่ทันสมัยอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ หากมีเว็ปไซต์ที่คาดว่าไม่ปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของเราก็ควรหลีกเลี่ยง และก็ควรเปลี่ยนรหัสการเข้าใช้บ่อยๆ เพื่อป้องกันการเจาะข้อมูล

  • ไชยวัฒน์ ใหม่ธรรม

   การป้องกันโปรแกรมไม่ึงประสงค์ ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันต่างๆไว้ด้วย เพื่่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และควรอัพเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจได้ไวรัสแถมมาด้วย และอีกอย่างที่เกิดบ่อยในชีวิตประจำวันของเราคือการใช้แฟตไดร์ เราควรสแกนแฟตไดร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง เพราะแฟตไดร์เป็นพาหะในการนำข้อมูลจากพีซีเครื่องหนึ่งมาใส่ในอีกเครื่อง นี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่พบในปัจจุบัน :3

  • น.ส. เรณุมาศ ใหม่โปธิ เลขที่ 22 ม.5/1

   -ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
   – ควร update โปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและกำจัดไวรัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมถึง ไวรัสชนิดใหม่ๆ
   -สแกนทุกไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต
   -สแกนไฟล์หรือโปรแกรมที่ติดมากับ e-mail ก่อนที่จะเปิดอ่านหรือเก็บลงบน ฮาร์ดดิสก์

  • นางสาว ชนากานต์ ก้อนแหวน เลขที่ 5

   1. ก่อนที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ควรตรวจสอบข้อมูลของโปรแกรมนั้นๆให้ดีก่อน และควรดาวน์โหลดในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ หรืออาจจะดูที่ความคิดเห็นของคนที่ลองดาวน์โหลดไปใช้ก่อนหน้าแล้วก็ได้
   2.จัดไฟล์งาน หรือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา ให้เป็นระเบียบ(อาจะจัดเก็บแยกโฟลเดอร์) หมั่นตรวจสอบดูว่ามีไฟล์แปลกปลอมที่เราไม่เคยเห็นมาปะปนอยู่กับไฟล์ที่เราเก็บไว้หรือไม่ หากพบให้ลองใช้โปรแกรมสแกนไวรัสตรวจสอบดู
   3.หมั่นใช้โปรแกรมสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆเพื่อป้องกันมัลแวร์ที่อาจแฝงมาอยู่ในรูปโปรแกรมต่างๆได้ และโปรแกรมสแกนดังกล่าวควรมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา
   4. ก่อนเปิดไฟล์ใน USB flash drive ควรสแกนก่อนเสมอ

  • สุทธิดา เขื่อนแก้ว

   -ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์
   -ตรวจเช็คเครื่องสม่ำสมอ
   -ติดตั้งโปรแกรมคัดกรองเว็บที่น่าสงสัย
   (phishing filtering)
   -ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาวน์โหลดไฟล์และรับไฟล์จากอินเตอร์เน็ต
   -สแกนไวรัสสม่ำเสมอ

  • น.ส. ศิริพร ฟูเขียว

   -ติดตั้งตัวดักจับโปรแกรมไม่พึงประสงค์
   -ไม่ควรไว้ใจคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลความลับ เพราะอาจจะโดนโปรแกรมไม่พึงประสงค์ขโมยข้อมูลความลับ
   -ไม่ควรดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมสแกนเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ

  • โสภณวัฒน์ ใจกล้า

   -ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
   -อัพเดทโปรแกรมป้องกันสม่ำเสมอ
   -ไม่ควร copy งานก่อนสแกนไวรัส

  • จุฑามาศ สารอินทร์

   – ก่อนเปิดไฟล์ใน USB flash drive ควรสแกนทุกครั้งเมื่อใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
   -ใช้โปรมแกรมป้องกันแสกนโปรมแกรมไม่พึงประสงค์
   -ไม่ควรดาวน์โหลดโปรมแกรมที่ไม่จำเป็นมา อาจมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ติดมาด้วย
   -หมั่นดูแล รักษา ความสะอาดเครื่องคอมอย่างสม่ำเสมอ

  • น.ส.ณัฐชา สิบแก้ว เลขที่ 10

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
   ควรสแกนงานก่อนเปิด
   update โปรแกรมสแกนอย่างสม่ำเสมอ

  • สุรพันธ์ นันตาดี

   ไม่เข้าไปโหลดโปรแกรมจากเว็บที่ไม่ดี หรือ สงสัยว่าอาจมีโปรแกรมหรือ ไวรัสปะปนมา
   มั่นอัฟเดทโปรแกรมสแกนไวรัสอยู่ตลอด

  • ภูมินทร์ พรมสอน

   ตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นโปรแกรมที่เราต้องการหรือไม่
   เปิดใช้ Antivirus เพื่อป้องกันการเข้ามาของ virus
   .ใช้โปรแกรม C-Cleaner ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของเรา

  • ปรียาภรณ์ อุดถา

   -ใช้โปรแกรมแสกนก่อนที่จะเข้าเว็บหรือตัวบันทึกข้อมูล
   -พิจารณาโปรแกรมที่เสี่ยงหรือเว็บที่มีการแนะนำ
   -แสกนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บ่อยๆ

  • ศรัญญา ชุ่มธิ

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนและอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ ระวังในการใช้แผ่นบันทึกข้อมูลและแฟลชไดร์ฟ และไม่ควรจะดาวโหลดโปรแกรมที่สามารถดาวโหลดฟรีโดยไม่พิจารณา

  • พงศ์ศิลป์ อินบุญส่ง เลขที่19

   -พิจารณาโปรแกรมที่เสี่ยงหรือเว็บที่ไม่มีการแนะนำ
   -แสกนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บ่อยๆ
   -ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อยู่ก็ได้

  • น.ส.นุชจรินทร์ อุดถา เลขที่ 14

   -เปิดใช้ไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
   -ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วบนคอมพิวเตอร์
   -สแกนไวรัสก่อน copy งานเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
   -หมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ
   -ไม่ควรโหลดโปรแกรมต่างๆทึ่คิดว่าสมารถติดไวรัสได้ง่าย

  • เบญจมาศ แรดตุ้ย

   ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมมาเรื่อยเปื่อย สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนใช้งานทุกครั้ง และอัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน

  • สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

   -ใช้โปรแกรมป้องไวรัส และเราต้องหมั่นตรวจคอมพิวเตอร์ของเราเสมอ
   -หมั่นอัพเดตและดูการแจ้งเตือนของคอมพิวเตอร์เสมอ
   – ตรวจสอบเว็บที่เราดาวน์โหลดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าเราไม่มั่นใจควรหลีกเลี่ยง
   -หมั่นทำความสะอาดเครื่อง และสแกนไวรัสบ่อยๆ

  • มินตรา ปิมปา

   วิธีการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ตามความคิดของหนูก็จะมี
   – ไม่เข้าไปเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นรวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลหรือเว็บไซตืที่เรื่อยเปื่อยของเราด้วย
   – หมั่นอับเดตโปรแกรมสแกนไวรัสหรือข้อมูล
   – หมั่นทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ(cleaner)

  • พชรพล เลิศนิรันดร์สกุล

   -สแกนไวรัสทุกครั้ง ก่อนใช้งาน แฟลซไดร์ฟ
   -จัดการไฟล์บ่อยครั้ง
   -บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ

  • นางสาว บุษบา ยะวัน เลขที่ 42

   – ติดตั้งโปรแกรม Anti virus
   – ทำการ สแกน ไวรัส ทุกครั้งที่ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
   – ควรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส ที่อัพเดรตตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์

  • น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจคำวัง

   ไม่ดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่รับรองความปลอดภัยในการรับไฟล์
   ปรับปรุงโปรแกรมป้องกัน”มัลแวร์สม่ำเสมอ
   ไม่เก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างเดียว

  • ธวัชชัย ไชยเมืองชื่น

   1.ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
   2.เข้าเว็บไซต์ที่เหมาะสม เพราะเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอาจมี ตัวไวรัสอยู่
   3.ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

  • ใช้โปรเเกรมป้องกันที่ดีเเละคอยอัพเดทอยู่เป็นประจำเเละต้องไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจจะมีโปรเเกรมพวกนี้เเฝงอยู่ได้

  • น.ส.สุภาณี ชุ่มธิ

   ต้องสแกนแฟลชไดร์ฟก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งเพราะอาจจะมีไวรัสที่ไม่พึงประสงค์มายุ่งวุ่นวายกับคอมพิวเตอร์ได้ และต้องหมั่นสแกนคอมพิวเตอร์ของเราเพราะเราไม่รู้ว่าไวรัสนี้จะมาเมื่อไหร่ ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเจ้าตัวปัญหานี้จะทำร้ายคอมพิวเตอร์ของเราได้ยากมาก

  • เบญจพล แก้วยา

   ลงโปรแกรมสแกนไวรัส ถ้าหนักหน่อยถึงขนาดที่โปรแกรมสแกนไวรัสยังต้องยอมแพ้ ก็ต้องเข้าร้านลงโปรแกรมใหม่

  • อิศรา ก๋าแก่น

   -ใช้โปรแกรมป้องกันสแกนโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
   -หมั่นอัพเดตโปรแกรมป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
   -พยายามหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจจะมีไวรัส

  • น.ส. จินดารัตน์ อุ่นปิง

   ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่นการรับไฟล์ หรือ การดาวน์โหลดต่างๆ
   และควรตั้งรหัสผ่านที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได และควรเปลี่ยนรหัสบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยแกคอมพิวเตอร์

  • ปาริฉัตร เรือนชมภู

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนโปรแกรมไม่พึงประสงค์และคอยอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่เสมอๆ
   และเวลาเสียบ USB ก็ควรสแกนก่อนที่จจะเปิดไฟล์

  • นาย อภิสิทธิ์ ใจยา

   – ใช้โปรแกรมสแกนไวรัสที่เชื่อได้
   – อัพเดทโปรแกรมสแกนบ่อยๆๆ
   -ไม่เข้าไปโหลด อะไรก็ตามจากเว็บที่ไม่น่าเชื่อ…..นะจ๊ะ ^^

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   ไวรัส วิธีป้องกันคือ ต้องสแกนแฟลชไดร์ฟหรืออุปกรณ์อื่นก่อนที่จะเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เพราะเราไม่ทราบว่าในอุปกรณ์นั้นๆมีไวรัสหรือไม่ที่จะทำให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สูญหายหรือเสียหายได้

  • ธันวากานต์ แก้วลังกา

   -สแกนไวรัสก่อน copy งานทุกครั้ง
   -ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เป็นประจำ
   -ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสที่คุณภาพดี
   -ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ เวลามีปัญหา

  • น.ส.อภิญญา อุตถา

   หมั่นทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ
   ไม่นำโปรแกรมที่ไม่รู้จักลงในเครื่อง
   หมั่นตรวจสอบว่ามีความเสียหายของโปรแกรมภายในรึเปล่า
   ไม่โหลด vedio หรือเพลงมาก เพราะอาจมีไวรัสแผงตัวเข้ามาได้

  • วุฒิพร ดวงสุภา

   ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจมีไวรัสอยู่
   และใช้โปรแกรมป้องกันที่ทันสมัยอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ก๊าปโป๋ม

  • ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์

   คือว่าหนูไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะ 555+ แต่ถ้าเป็นหนู ก็คงเอาเข้าร้านแล้วบอกเขาว่าลงโปรแกรม”สแกนโปรแกรมไม่พึงประสงค์” และอีกทางป้องกันก็คือไม่เข้าเว็บมั่วๆมั้ง”””

  • ชลิดา หล้าภู

   เราควรสแกนเครื่องคอมทุกครั้งในการใช้งานและเวลาเอาแฟรตไดร์มาจุ๊บเอาข้อมูลควรสแกนไวรัสทุกครั้งและนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปฟอร์แมทด้วยถ้ามีไวรัสเข้าเครื่อง

  • น.ส.ขวัญประภา ยอดปนันท์

   ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส ที่มีการซื้อลิทสิทธิ์ อย่างเป็นทางการเพราะโปรแกรมสแกนไวรัสที่ซื้อนั้นจะมีการใช้โปรแกรมอย่างเต็มรูปแบบ

  • น.ส. นริศรา อุ่นเมืองใจ

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเพราะปัจจุบันไวรัสมีการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาที่มันสามารถเจาะทำลายข้อมูลของเราได้ ฉะนั้นเราควรอัพเดทหรือใช้โปรแกรมที่ทันสมัยยิ่งกว่่าไวรัสนั้นเพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลของไวรัสชนิดนั้น

  • วิเชียรชนะ แก้วลังกา

   ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์เราให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะถ้าเราไม่สแกน อาจจะทำให้ข้อมูลที่มีความสำคัญของเราหาย หรือ อาจจะทำให้ คอมพิวเตอร์ของเราพังก็ได้ เราควรที่จะ สแกนเคื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆ และเราก็ควรหลีกเลี่ยงเว็บที่ไม่ปลอดภัย ถ้าหากเราเข้าเว็บที่ไม่ปลอดภัย โปรแกรมสแกนไวรัสบางโปรแกรม ก็อาจจะเตือนเราว่าเว็บนี้ไม่ปลอดภัย เราก็ควรที่จะเลี่ยง เพราะถ้าเราเข้าไป อาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เราติดไวรัสได้!!

  • นางสาว ชลธิชา อินไผ่

   – ใช้โปรแกรมสแกน เช่น ไวรัส
   -อับเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน
   -ตรวจเช็คดูแลเครื่อง สม่ำเสมอ

 5. 5. ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะใดบ้าง และมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์

  • กฤษณะ ปันสุพฤษ์

   -จัดกิจกรมมบนเว็บไซต์ เช่น ในตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในfacebookคนที่ตอบตรงประเด็นมากที่สุดก็จะได้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน

  • วีรพงศ์ ฟูตุ้ย

   การใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันยังไม่มีมาตราการทีเข้มงวดพอ ทำให้ทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ตามใจชอบ เช่น ใช้ทำลายชื่อเสียงคนอื่น ส่วนการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เราควรมีกิจกรรมที่เป็นสิ่งดึงดูด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง อาจจะเป็น เกมส์ หรือ กิจกรรมต่างๆ ก็ได้ และอาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นของดึงดูดใจ

  • วนิดา ดวงสุภา

   ไม่เหมาะสมคือ ในการล่อลวงผู้อื่นในทางที่ผิด และจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ดี เช่น มีเกมส์ให้เล่นที่ไม่รุนแรง หรือมีการตอบคำถามในเว็บต่างๆที่มีสาระแล้วก็จะมีผลตอบแทบ อย่างเช่น ของรางวัลจากดารา นักร้อง ที่ชื่นชอบ

  • ฐิติวัฒน์ ก๋าแก่น

   ปัญหาการล่อลวงหญิงสาวผ่านสังคมออนไลน์ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราก็ควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ผ่านสังคมออนไลน์ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพราะจะได้ย้ำเตือนว่าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดที่สวยหรูแต่แฝงไปด้วยอันตรายรอบตัว

  • ไชยวัฒน์ ใหม่ธรรม

   ในปัจจุบันเกิดปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตผิดๆอย่างมากมาย เช่น การหลอกลวงล่อลวง การแอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ การเสนอขายสินค้าที่ผิดๆหลายๆอย่าง และ อีกมากมายที่พบมากในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะไม่รู้ต้นเหตุมาจากไหน ควรจะจัดตั้งองค์กรรณรงค์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ปลูกจิตใต้สำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ อาจจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆได้ไม่มากก็น้อย 😉

  • น.ส. เรณุมาศ ใหม่โปธิ เลขที่ 22 ม.5/1

   ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม คือ
   – การเล่นเกมส์ของเด็กไทย ปัจจุบันนี้เด็กจะติดเกมส์เป็นจำนวนมาก และจะเล่นเป็นเวลานาน การเล่นเกมส์เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพปัญหาที่พบบ่อยคือ อาการล้าของสายตา กล้ามเนื้อที่แขน คอ ไหล่ หลัง และเด็กที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากเกินไป จนไม่สนใจเพื่อนๆ และสังคมรอบข้าง ในที่สุดจะกลายเป็นคนขี้อายและตัดขาดจากสังคมปัญหาอีกประการหนึ่งเกิดจากเกมประเภทที่มีการใช้ความรุนแรงเกมประเภทนี้ทำให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าว เข้ากันกับเพื่อนๆ ไม่ได้ วิธีแก้ปัญหานี้ คือ เราแนะนำให้เด็กรู้จักเลือกเกมที่ให้ประโยชน์มากกว่าความสนุกเพียงอย่างเดียว และควรสอนให้เด็กแบ่งเวลาเรียนกับเวลาเล่นให้ถูก

  • นางสาว ชนากานต์ ก้อนแหวน เลขที่ 5

   นอกจากอินเทอร์เน็ตจะมีข้อดีอยู่มากมายแล้วยังมีข้อเสียอยู่มากมายด้วยเช่นกัน บางครั้งดิฉันคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีข้อเสียมากกว่าข้อดีด้วยซ้ำ ซึ่งข้อเสียดังกว่าก่อให้เกิดปัญหามากมายในสังคมไทย เช่น เด็กติดเกมส์ เล่นเกมส์หามรุ่งหามค่ำ จนเสียชีวิต(จากที่เป็นข่าว) การรู้จักกันผ่าน แชท แล้วนัดพบกัน จากที่เห็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การทำร้ายร่างกาย ที่ร้ายแรงที่สุดคือการทำให้เหยื่อเสียชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากเราไม่ช่วยกันแก้ไข มัวแต่ชะล่าใจ อาจทำให้ปัญหานี้หนักขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนที่เราจะร่วมกันรณรงค์ เราควรเริ่มแก้ปัญหานี้ที่ตัวเราก่อน นั้นคือ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ จากนั้นค่อยๆขยับขยายรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร่วมกันรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม ใช้ในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ซึ่งกลุ่มเล็กๆนี้อาจจะขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ที่เข้มแข็งได้ในอนาคตหากผู้ใช้อินเตอร์ร่วมมือร่วมใจช่วยกันรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

  • สุทธิดา เขื่อนแก้ว

   -ใช้ในการเผยแพร่ภาพอนาจาร
   -ใช้ในการเจาะระบบรักษาความปลอดภัย
   -ใช้ในการขโมยข้อมูลส่วนตัว
   -ใช้ในการล่อลวงต่างๆ
   ควรจะรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่องเช่น รณรงค์ให้ครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก ความอบอุ่นมีเวลาให้ลูกๆหลานๆ เพื่อเด็กจะได้ไม่หมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ตมากไป และให้เจ้าของร้านเน็ตช่วยดูด้วย อย่าเห็นแก่เงิน เป็นต้น

  • น.ส. ศิริพร ฟูเขียว

   การใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม เช่น การขโมยข้อมูลของผู้อื่น การล่อลวงผู้อื่นไปทำอันตราย การเผยแพร่ภาพอนาจารและการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต
   วิธีการแก้ไข ควรมีการรณรงค์ในการใช้อินเทอร์ที่ถูกต้องภายในโรงเรียน ภายในชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ และเมื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต พบเห็นข้อความและสิ่งที่ไม่เหมาะสมควรออกจากเว็บไชต์นั้น และไม่ควรส่งรูปของตนเองและผู้อื่นให้คนอื่นผ่านทางอีเมลถ้าไม่ได้รับอนุญาติ และไม่ควรไว้ใจอินเทอร์เน็ตเพราะทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้จริงเสมอไป

  • โสภณวัฒน์ ใจกล้า

   เช่น เด็กติดเกม ผู้หญิงถูกหลอกไปข่มขืน เป็นต้น ปัญหาเล่านี้จะต้องแก้ไขมาจากภายในและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพราะฉะนั้นเราควรรณรงค์ให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้รู้จักประโยชน์แล้วโทษของมันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

  • จุฑามาศ สารอินทร์

   ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเช่น โรคติดอินเทอร์เน็ต เกิดการหลอกลวงเพื่ออนาจาร ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาคือ รณรงค์ และจัดกิจกรรมอบรมที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากอินเทอร์เพื่อที่สร้างความสำนึกคิด เพื่อให้เด็กๆหรือ เยาวชนเกิดความกลัวและรักตัวเองมากขึ้น และใช้อินเตอร์เน็ตได้ถูกวิธี รู้จักแยกแยะสิ่งไหนถูกผิด สามารถนความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • สุรพันธ์ นันตาดี

   ใช้ในลักษณะล่อลวงคนอื่นในโลกออนไลน์ หรือ หลอกคนอื่น เราจะช่วยเตือน หรือ ย้ำบอกคนในโลกออนไลน์ให้ระวังคนแปลกหน้าหรือจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

  • น.ส.ณัฐชา สิบแก้ว เลขที่ 10

   การใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม เช่น
   -ใช้เป็นสื่ออนาจาร
   -ใช้ในการล่อลวงผู้อื่น
   -เด็กติดเกมส์
   เราควรมีการให้คำแนะนำในการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม

  • ปรียาภรณ์ อุดถา

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่มีมาครการที่เข้มงวดพอจึงทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากนำไปใช้ในทางที่ผิด ควรมีกิจกรรมที่ทำแล้วสามารถสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ใช้ หรือกิจกรรมที่เป็นการตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

  • ภูมินทร์ พรมสอน

   เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน สร้างลิขสิทธิ์ของผลงานนั้นๆและไม่สนับสนุนการเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเพราะถือมีความผิดเมื่อเกิดการฟ้องร้อง

  • ศรัญญา ชุ่มธิ

   ในปัจจุบันยังมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมเกิดปัญหาต่างๆ เช่น โรคติดอินเทอร์เน็ต ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง และการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดของเยาวชน ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์บนเว็บไซด์ ให้ความสำคัญกับเยาวชนให้มากๆ

  • พงศ์ศิลป์ อินบุญส่ง เลขที่19

   การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมก็มีทั้งใช้โหลดรูปโป๊โหลดหนังโป๊
   เราก็สร้างเพจมาสักเพจแล้วเขียนประกาศหน้าเพจไว้ว่า
   หากใครเจอเว็ปที่มีรูปโป๊หรือคลิปโป๊
   ให้โทรหาอาจารย์ ปิยะดนัย แล้วก็เอาเงินที่อาจารย์ 1000 บาทถ้วน

  • น.ส.นุชจรินทร์ อุดถา เลขที่ 14

   ในสังคมปัจจุบันมีผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมเช่น
   -มีการเผยแพร่ภาพอนาจารหรือสื่อลามกต่างๆ
   -ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการก่อเหตุล่อลวงผู้อื่นและก่อเหตุอาชญากร
   -ใช้อินเตอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ต่างๆซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดความรุนแรง
   วิธีการรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ คือ เลือกใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณและรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกและผิด และที่สำคัญต้องไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วยวนใจในรูปแบบต่างๆตลอดจนเรียนรู้ถึงภัยอันตรายและผลเสียที่จะได้รับ เป็นต้น

  • เบญจมาศ แรดตุ้ย

   ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะทำลายชื่อเสียงของคนอื่น ทำให้คนอื่นเสียหาย ชอบเจาะข้อมูลของคนอื่น และเราควรรณรงค์ให้มีการโหวตวิธีการใใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์หรือตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกวิธี ถ้าใครโหหวตหรือตอบได้ถูกใจที่ดีก็ได้ของรางวัลตอบแทนค่ะ

  • สุภัทราภา ป๋าเมืองมูล

   ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสมมีอยู่มาก เช่นการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต สื่อลามกอนาจารบนเว็บไซต์ต่างๆ ปัญหาการโจรกรรมทางอินเตอร์เน็ต รัฐบาล ควรมีกฏหมายหรือมาตราการที่เคร่งครัด หรือมีการรณรงค์การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

  • มินตรา ปิมปา

   ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมเช่น โพสต์ด่าคนอื่น ใช้ในการติดต่อในทางที่ไม่ดี และเลียนแบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วยวึ่งมันทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมายเช่นเด็กเลียนแบบเกมส์ การปล้นทรัพย์ของผู้อื่น เราจะรณรงค์โดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเราอาจจะจัดในเชิงสนุกสนานแล้วก็แอบสอดแทรกสาระเข้าไปด้วยก็ได้

  • พชรพล เลิศนิรันดร์สกุล

   การล่อล่วง อาชญากรรม ช่วยรณรงค์ให้รัฐบาล ออกกฏหมายที่เข้มงวดกว่าเดิม

  • นางสาว บุษบา ยะวัน เลขที่ 42

   การสร้างเว็บที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บพนัน เว็บลามกอนาจาร เว็บขายสินค้าชวนเชื่อเกินความจริง เป็นต้น วิธีรงณรงค์ คือ ช่วยเป็นหู เป็นตา ปลุกฝั่งจิตสำนึกของเยาวชน ให้รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง รงณรงค์ให้โรงเรียนจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม

  • น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจคำวัง

   -การใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมเช่น โพสรูปภาพอนาจาร
   ดาวน์โหลดข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ ขโมยข้อมูลส่วนตัวผู้อื่น เป็นต้น
   -วิธีป้องกันคือทำความเข้าใจหรือแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้บุคคลใดก็ตามใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการระเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

  • มีการใช้เว็บไซต์ในทางลามกอนาจารเเละมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำลายชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสนับสนุนเว็บไซต์พวกนี้

  • ธวัชชัย ไชยเมืองชื่น

   ผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม ก็คือผู้ใช้ที่เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ล่อลวงชู้สาว ไม่ตอบตามความเป็นจริง และเราควรจะเข้ามาใช้บริการในทางบวก เช่น เผยแพร่ข้อมูลดีๆ มีสาระ และข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ในีวิตประจำวันได้

  • น.ส.สุภาณี ชุ่มธิ

   ้่้ปัจจุบันมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม คือ นำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงว่าหากเหตุการณ์นี้เจอกับตัวเองจะรู้สึกอย่างไร หรืออาจจะใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดคลิปโป๊ลามกอนาจารหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การรณรงค์คือ ให้ความรู้บนอินเทอร์เน็ตและสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบของการนำข้อมูลไปทำในทางที่ผิดจนทำให้ผู้อื่นต้องเจอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆตามมาและคอยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ใช้ social network

  • อิศรา ก๋าแก่น

   ใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์เช่น เล่นแต่เกม ใช้ดูคลิปวิดิโออนาจาร เราควร หาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านี้เช่น การค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน

  • เบญจพล แก้วยา

   ดูและโหลด คริป วีดีโอ เกมส์ การ์ตูน อนาจาร แทนทีจะทำสิ่งพวกนี้ ให้ไปใช้บริการอื่นๆที่มีใช้ในอินเตอร์เน็ต ที่สร้างสรรค์กว่านี้เช่น Facebook Youtube 4shared Google ไปดูเว็บ ง่าย ง่าย สไตร์ครูปิยะดนัยเเทนดีกว่า

  • น.ส. จินดารัตน์ อุ่นปิง

   ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงต่างๆ เช่น ค้าขายยา เป็นต้น
   ใช้อินเทอร์เน็ตในการดูสื่อลามก และเว็บไซต์ที่ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์
   .
   วิธีรณรงค์ คือ ใช้อินเทอณ์เน็ตให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้เป็นสื่อในการเรียน การทำงาน
   และใช้หาข้อมูลการเรียนการสอนต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคต

  • นาย อภิสิทธิ์ ใจยา

   ใช้ในการโหลดคลิปลามก การ์ตูนโดจิน(ลามก) หรือ ล่อลวงคนอื่นทางอินเตอร์เน็ต
   เราควรจัดทำกิจกรรมให้ความรู้กับคนอื่นๆทางเว็บไซต์……

  • ปาริฉัตร เรือนชมภู

   นักเรียนและเยาวชนติดต่อเข้าไปในเว็บไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุอารมณ์ก่อให้เกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอานาจารอาชญกรรมแะยังก่อให้เกิดอันตรายตัวตัวเองและสังคมอีกด้วย

  • น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มธิ

   การใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมจำนวนมากมาย เช่น การนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินความจำเป็นจนเสียการเรียน เสียการงาน เสียสุขภาพ เสียเวลาในการทำประโยชน์อีกมากมายเช่นการเล่นเกมส์เป็นเวลานานจนอาจจะลืมทานข้าวจนทำให้เป็นโรคกระเพาะหรือโรคอื่นๆตามมา วิธีรณรงค์ให้ความรู้การณรงค์เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งผ่านทางsocial network และทางป้ายประกาศ เผยแพร่ให้ความรู้อย่างถูกต้องแลฃะเหมาะสม

  • ธันวากานต์ แก้วลังกา

   ปัจจุบันปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตมีมาก ทั้งการถูกหลอกลวง อาชญากรรม เป็นต้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะผู้ใช้ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิดและไม่รับรู้ถึงโทษ ดังนั้นก่อนการใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้ในทางที่ถูกต้อง ไม่หลงในคำเชิญชวนของคนในสังคมออนไลน์ที่จะหลอกลวงเรา อีกทั้งควรใช้ให้เหมาะสมกับวัยด้วย

  • น.ส.อภิญญา อุตถา

   การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม เช่น การหลอกกันมาพบเจอนอกบ้านแล้วทำร้าย การก่อกวนละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ล่วงลามทางคำพูด เป็นต้น
   วิธีช่วยในการป้องกัน เช่น พูดคุยกับคนรู้จัก ไม่ออกไปเจอกันข้างนอก และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทางโลกออนไลน์

  • วุฒิพร ดวงสุภา

   เล่นแต่ facebook โหลดหนังไม่พึงประสงค์มาดู
   ดังนั้นเราควรช่วยกันรณรงค์แบบ…ใครเห็นเว็บที่ไม่พึงประสงค์ก็แจ้งกรมอุตุ
   และก็สานต่ออย่างที่พงศ์ศิลป์ว่า แน๋แฮ๊….

  • ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์

   โหย!!! เยอะแยะเลย ไม่ว่าจะตายหรือเสียคนเพราะการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็เห็นรณรงค์อยู่ตลอดแหละค่ะแต่ก็ไม่เห็นดีขึ้น สิ่งสำคัญก็คงอยู่ที่การอบรมดูแลของครอบครัวมากกว่าค่ะ “อินเตอร์เน็ตไม่ได้เห็นต้นเหตุแต่การใช้ของเราตังหากที่ทำให้เกิดผล”

  • ชลิดา หล้าภู

   อย่างเช่นล่อลวงในลักษณะเชิงชู้สาวแล้วพาไปข่มขืนและลักพาตัวไป และส่วนใหญ่มักจะกระทำในเด็กผู้หญิง ทั้งนี้ผู้ปกครองควรดูแลการใช้สื่อต่างๆของเด็กเพื่อที่จะให้ไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าเช่นนี้ เพราะนี่ไท่ใช่ปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่เป็นปัญหาระดับชาติที่รอการแก้ไข

  • น.ส.ขวัญประภา ยอดปนันท์

   การขายผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางค์ ที่ไม่มี อ.ย และ ไม่มีคุณภาพ อาจทำให้เกิดการหลอก หรือ ล่อลวง ให้ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น วิธีการป้องกันก็คือ เราต้องตรวจสอบสินค้าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ จากผู้ที่มีประสบการณ์จากการซื้อสินค้านั้นแล้ว ว่ามีคุณภาพหรือไม่ และเราควรรณรงค์ให้คนที่ซื้อสินค้าในอินเทอร์บ่อยๆ ได้รู้เท่าทันถึงเล่ห์เหลี่ยมหรือกลยุทธ์ของผู้ขายสินค้าที่ไม่มี อ.ย

  • น.ส. นริศรา อุ่นเมืองใจ

   การเล่นเกินเวลา ไม่สนใจการเรียน เล่นแต่ internet ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว สูญเสียสุขภาพ และการเข้าร่วมสังคม วิธีการแก้ไขก็คือ ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม และจัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง internet และ ให้รู้่า ภัยของ internet มีมากมายอย่างไรบ้าง กำหนดเวลาเล่น internet วันละ2ชั่วโมงก็พอ การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรใช้ internet ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรดุแลตัวเองบ้าง แ่งเวลาให้เพื่อนๆและสังคมภายนอกกก….

  • วิเชียรชนะ แก้วลังกา

   การชวนให้ทำงานผ่าน Internet เพราะ เว็บ หรือ บุคคลพวกนี้ มักจะเอาเงินมาล่ออยู่เสมอ และบุคคลพวกนี้ ก็อาจจะเป็นพวกเว็บหลอกลวงเรา ก็เป็นได้ วิธีที่ช่วยรณรงค์หรือวิธีป้องกันการหลอกลวงนี้ เราควรที่จะต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะต้องตัดสินใจทำ และควรที่จะปรึกษาผู้ที่เขามีความรู้ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร เพราะถ้าเรา ตัดสินใจไปแล้ว อาจจะทำให้เราเสียใจไปตลอด ก็อได้!!

  • นางสาว ชลธิชา อินไผ่

   การใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขาย
   ของผิดกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

   – มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
   – ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
   – เติบโตเร็วเกินไป
   – ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อน
   – ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
   – ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ

   – เป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อก่อเหตุร้าย เช่น การวางระเบิด หรือล่อลวงผู้อื่นไปกระทำชำเรา
   – ทำให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเตอร์เนตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับเคลื่อนไหว และการรณรงค์เราควรจะส่งเสริมเยาวชนไห้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ไม่ประมาทและออกกฎหมายควบคุม

 6. วิยกาญย์ หน่อคำ

  อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายที่กว้างใหญ่ สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ และในภายภาคหน้าอินเตอร์เน็ตอาจจะสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว

 7. กานต์พิชชา ใจใหม่

  อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายหลายๆเครือข่ายไว้ด้วยกัน ในวันข้างหน้าแค่เรานึกอินเทอร์เน็ตก็จะมาหาเราเอง

 8. วิยกาญย์ หน่อคำ

  เชื่อถือได้ เพราะมีผู้มีความรู้คอยแก้ไขปรับปรุงและกลั่นกลองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เชื่อถือได้

 9. กานต์พิชชา ใจใหม่

  เชื่อถือได้ เพราะมีคนใช้บริการมากและมีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรืองทำให้ข้อมูลมัความแม่นยำอยู่เสมอ

 10. วิยกาญย์ หน่อคำ

  E-mail เพราะ เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบโทรคมนาคม ข่าวสารหรือข้อความของ e- mail จะเป็นไฟล์ประเภทข้อความ อย่างไรก็ตามสามารถส่งไฟล์ประเภทอื่น เช่น ไฟล์ประเภทภาพหรือเสียง

 11. กานต์พิชชา ใจใหม่

  E-mail เพราะ ใช้ส่งข้อความหรือส่งงานให้ครูอยู่ตลอดเวลาใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากเป็นสิ่งแรกที่เรามี

 12. วิยกาญย์ หน่อคำ

  -ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  -หมั่นลงวินโดว์ทุกๆ3เดิอน
  -ทำความสะอาดเครื่องให้บ่อย

 13. วิยกาญย์ หน่อคำ

  ลงโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนเอาอะไรมาลงก็สแกนก่อน
  ไม่เข้าเว็บที่เสี่ยงต่อไวรัส

 14. วิยกาญย์ หน่อคำ

  ใช้หลอกลวงอย่่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือ การขายสินค้าและบริการต่างๆไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
  ฉะนั้นวิธีแก้ไขก็ไม่ยากอะไรเลย ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตควรคิดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน ไม่ควรเชื่อคนง่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: