เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

images1

icon1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก  เช่น  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล  หรือรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  นอกจากนี้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร  เช่น  งานด้านบริหาร  การจัดการ  และการปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นเนื้อหาที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาได้โดยคลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการ

kob1

รูปลูกศร

it

data

network

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: