คลังเก็บบล็อก

ลักษณะของข้อมูลที่ดี

มีคำกล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลไว้อย่างน่าฟังว่า  ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ  สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย  (Garbage In,  Garbage  Out)  ซึ่งหมายความว่า  ถ้าข้อมูลที่นำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ  ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย  ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล  รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นด้วย

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา