คลังเก็บบล็อก

ใบความรู้ เรื่อง จริยธรรมในโลกของข้อมูล

ใบความรู้ ม.4

เรื่อง จริยธรรมในโลกของข้อมูล

คลิกที่นี้

จริยธรรมในโลกของข้อมูล

 

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

 

โฆษณา