บทเรียน การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง 33295  การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1                    จำนวน  2.5  หน่วยกิต       เวลา  100  ชั่วโมง      

 

ศึกษาความหมาย คำนิยาม  คำศัพท์ ส่วนประกอบ รูปแบบ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจเบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติ และการอธิบายระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น จัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจเบื้องต้น

เพื่อให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่าการเลือกใช้เทคโนโลยี ทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
2. จัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจเบื้องต้น

รวม  4  ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: