แหล่งอ้างอิง

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2554.

“อินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95.

“อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://www.thaiall.com/article/internet.htm

“บริการบนอินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=25&chap=6&page=t25-6-infodetail11.html

“โปรแกรมไม่พึงประสงค์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://jokkerjupjif.blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html

ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.l3nr.org/posts/460787

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: