โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ง 32202        รายวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีการประเมิน เวลาเรียน คะแนน
1 อินเทอร์เน็ต 1. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต – แผนผังความคิด เรื่อง อินเทอร์เน็ต- การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต- งานนำเสนอ เรื่อง ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ต – ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน- ประเมินการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต- ประเมินการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต- ประเมินผลงาน/ชิ้นงานกลุ่ม

8

20

2 เทคโนโลยีสื่อประสม 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน – แผนผังความคิด เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อประสม- งานนำเสนอ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์- การวางแผนการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์- บทวีดีทัศน์และภาพยนตร์- การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์- วีดิทัศน์และภาพยนตร์ – ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน- ประเมินงานนำเสนอผลงานกลุ่ม- ประเมินการวางแผนการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์- ประเมินการเขียนบท วีดิทัศน์และภาพยนตร์- ประเมินการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์- ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน

18

30

หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีการประเมิน เวลาเรียน คะแนน
3 การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ 3. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ – การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro- การสร้างชิ้นงาน   วีดิทัศน์และภาพยนตร์กลุ่ม – สังเกตพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro- ประเมินการสร้างชิ้นงานวีดิทัศน์และภาพยนตร์กลุ่ม

10

20

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบระหว่างภาค)

2

10

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)

2

20

รวม

40

100

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: