บรรณานุกรม

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2554.

“อินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95.

“อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://www.thaiall.com/article/internet.htm

“บริการบนอินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=25&chap=6&page=t25-6-infodetail11.html

“โปรแกรมไม่พึงประสงค์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://jokkerjupjif.blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html

ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.l3nr.org/posts/460787

มหาวิทยาลัยสุรนารี. (2540). ระบบการผลิตชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน. [ม.ป.ท.]  : [ม.ป.พ.].

พรพิไล เลิศวิชา. (2542). แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. [ม.ป.ท.] :  [ม.ป.พ.].

มหาวิทยาลัยสุรนารี. (2540). ชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.].

“พื้นฐานวีดิทัศน์และภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://auttakorn.blogspot.com/

“วีดิทัศน์และภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

www.bncc.ac.th/new/files/120827077495236_12091621214117.pdf

“ภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/ภาพยนตร์

“แนวภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/แนวภาพยนตร์

“การจัดทำสื่อประสม”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo

“การจัดทำสื่อประสม”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo

“บุคคลที่เกี่ยวของในขั้นตอนการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://princezip.blogspot.com/2012/06/blog-post_07.html

“ขั้นตอนในการถ่ายภาพยนตร์สั้น”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.htc.ac.th/audiotech/roched/3902-2108/Production.doc

“การเขียนบทภาพยนตร์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://khrudaysi.blogspot.com/2007/09/blogpost_08.html

“การเล่าเรื่อง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://sirimajan.exteen.com/

“การกำกับภาพ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://openupmedia.blogspot.com/2010/09/blog-post_15.html

“การกำกับภาพ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaishortfilm.com

“การกำกับภาพ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.market7.com/blog/2008/08/03/shot-heard-round-the-world/

“กล้องดิจิตอลวีดีโอ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.allreviews.com/camcorders

“กล้องวิดีโอ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://burptv.comli.com

“วิธีการเลือกไมโครโฟน”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.kevinwilley.com/l3_topic04.htm

“การตัดต่อเบื้องต้น”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://learners.in.th/blog/techno501/77635

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: