บทเรียน คอมพิวเตอร์ 4

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

32202  เทคโนโลยีสื่อประสม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2     จำนวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา 40 ชั่วโมง      

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา บริการบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมไม่พึงประสงค์ ผลกระทบของการใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสม องค์ประกอบของสื่อประสม ประเภทสื่อประสม พื้นฐานวีดีทัศน์และภาพยนตร์ การจัดทำวีดีทัศน์และภาพยนตร์ การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ การประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ฝึกปฏิบัติการผลิตวีดีทัศน์และภาพยนตร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่าการเลือกใช้เทคโนโลยี ทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้

1. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
3. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
รวม  3  ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: