Category Archives: เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.5

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.5

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลสารสนเทศสินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน ชายทะเล หรือร้านอาหารทั่วโลก

 

อ้างอิง

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

รูปภาพประกอบเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

 

การบันทึกหัวข้อเว็บ ม.5

2

3

ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทำการบันทึกหัวข้อเว็บของตนเองตามลิงค์ข้างล่างนี้ โดยสามารถบันทึกหัวข้อเว็บได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2556

1

รูปร่างเครือข่าย (Network topology)

รูปร่างเครือข่าย (Network topology)

คือ รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ

คลิกเพื่อเข้าสู่เนื้อหาทำแบบทดสอบ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้ เช่นสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน สามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน แบ่งปันการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีราคาแพงหรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ แม้กระทั่งสามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้ เป็นการลดต้นทุนขององค์กร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งานของเครือข่าย ดังนี้

คลิกเข้าสู่เนื้อหาเพื่อทำแบบทดสอบ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

ใบงาน ม.5 เรื่อง โพรโตคอล

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด

 1. โพรโตคอล คืออะไร
 2. IEEE, ISO, ANSI คืออะไร
 3. ทีซีพี / ไอพี  คืออะไร
 4. ไวไฟ (Wireless Fidelity : Wi – Fi) คืออะไร
 5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) คืออะไร
 6. มาตรฐาน IEEE 802.11 มีมาตรฐานย่อยและความเร็วในการส่งข้อมูลอย่างไร
 7. ไออาร์ดีเอ (Intrared Data Association : IrDA) คืออะไร
 8. บลูทูท (Bluetooth) คืออะไร
 9. อินฟราเรด (Infrared) คืออะไร
 10. ให้นักเรียนค้นหาโพรโตคอลมาอย่างน้อย 3 ชนิด พร้อมอธิบายลักษณะของทั้ง 3 ชนิด

ใบงาน ม.5 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด โดยสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากเว็บ https://krupiyadanai.wordpress.com หรือค้นหาจาก http://www.google.com

คำถาม

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร
 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามพื้นที่ครอบคลุมการใช้งานได้กี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ (Pan, Lan, Man, Wan)
 3. เครือข่ายแบบรับ – ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer – to -Peer) แตกต่างกันอย่างไร
 4. รูปร่างเครือข่าย (Network topology) คืออะไร
 5. เครือข่ายแบบบัส เครือข่ายแบบวงแหวน เครือข่ายแบบดาว และเครือข่ายแบบเมช มีลักษณะอย่างไร

internet1

รูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติและการนำไปใช้ของสื่อกลางแบบไร้สาย

สื่อกลางแบบใช้สาย

       เป็นสื่อกลางที่อาศัยสายสัญญาณเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ส่งผ่าน ข้อมูลเพื่อนำไปยังจุดหมายปลายทาง สื่อกลางเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ของสื่อกลางแบบไร้แตกต่างกัน

4image15

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobilephone communication) ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสา รับส่งสัญญาณ (tower) ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล (cell) สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเสา สัญญาณทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยสายสื่อสาร ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานโทรศัพท์มีการเคลื่อนที่ออกห่างจากเซลหนึ่ง ไปในเซลอื่น สัญญาณการเชื่อมต่อของโทรศัพท์จะถูกส่งต่อไปยังเสารับส่งสัญญาณของเซลต่อไป เรื่อยๆ โดยทั่วไปเซลหนึ่ง ๆ สามารถครอบคลุมรัศมีได้ไกลหลายกิโลเมตร

4image19

คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

ใบความรู้ เรื่อง สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารไปยังจุดหมายปลายทาง  โดยการสื่อกลางในการส่งข้อมูลจะมีทั้งแบบมีสาย  เช่น  สายเคเบิล  สายยูทีพี  สายไฟเบอร์ออพติก  และสื่อกลางในการส่งข้อมูลแบบไร้สาย  เช่น  คลื่นวิทยุ  ไมโครเวฟ  และดาวเทียม

 

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

 

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ เรื่อง บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทำใบงานต่อไปนี้

images1111

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

โครงการสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3

ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และเนื่องจากสมาชิกของโลกไซเบอร์สามารถสร้างตัวตนใหม่ที่อาจมีบุคลิก นิสัย รูปลักษณ์ หรือแม้แต่อายุที่แตกต่างไปจากตัวตนที่แท้จริง จึงอาจใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

มัลแวร์ (malware) เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลาย หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแบ่งปันความคิด ข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงความรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยีหรือบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม จาก : เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลสารสนเทศ สินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จาก คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน ชายทะเล หรือร้านอาหารทั่วโลก

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ