Category Archives: เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.4

ลักษณะของข้อมูลที่ดี

มีคำกล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลไว้อย่างน่าฟังว่า  ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ  สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย  (Garbage In,  Garbage  Out)  ซึ่งหมายความว่า  ถ้าข้อมูลที่นำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ  ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย  ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล  รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นด้วย

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้ ปัจจุบันซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารทั่วโลกประมาณพันล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ใบความรู้ เรื่อง จริยธรรมในโลกของข้อมูล

ใบความรู้ ม.4

เรื่อง จริยธรรมในโลกของข้อมูล

คลิกที่นี้

จริยธรรมในโลกของข้อมูล

 

เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 เนื้อหาและรูปภาพ จาก : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

ข้อมูล (Data) คือ สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การบันทึกไว้เป้นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์

สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่ไ้ด้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้น เช่น ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคนที่เป็นข้อมูล จะสามารถสร้างสารสนเทศจากข้อมูลได้หลายรูปแบบ ตามจุดประสงค์แตกต่างกัน เช่น นำมาเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ หาค่าเฉลี่ยของส่วนสูงของนักเรียน

ความรู้ (Knowledge)

ในทางวิชาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวไว้ คือ สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข

นิยามของความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้ิอมูลและสารสนเทศ คือ ความรู้ที่แฝงอยู่ในข้อมูล เป็นสิ่งที่สามารถสกัดจากสารสนเทศที่มีรูปแบบน่าสนใจ เป็นจริงสำหรับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นข้อมูลที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจากการวิเคราะห์สารสนเทศจะได้ความรู้ที่ประโยชน์ต่อผู้ ใช้

ข้อมูลและรูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เรียบเรียงโดย ครูปิยะดนัย  วิเคียน