Category Archives: ผลการสอบ

ผลการสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1

คะแนนสอบกลางภาค 1.58

ประกาศผลการสอบระหว่างภาค
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ให้นักเรียนที่ได้คะแนนไม่ถึง 10 คะแนนติดต่อแก้ตัวภายในไม่เกินวันพุธที่ 29 ก.ค. 58 นะครับ

คะแนนสอบกลางภาค 1/2557