Category Archives: งานนำเสนอ

งานนำเสนอ เรื่อง โปรแกรมไม่พึงประสงค์

โพรโทคอล

อุปกรณ์การสื่อสาร

รูปร่างเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูล

สื่อกลางในการสื่อข้อมูล

โทรศัพท์มือถือ

บทบาทและวิวัฒนาการสื่อสารข้อมูลฯ