Category Archives: การจัดทำวีดิทัศน์

เอกสารโครงร่างงานนำเสนอ

แบบร่างงานนำเสนอ

หนังสั้น เส้นทางสู่ฝัน (Dream of the future)

แบบบันทึกหัวข้อวีดิทัศน์และภาพยนตร์

ให้นักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์ทำการลงทะเบียนข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1

เอกสารการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์

คำชี้แจง

ให้นักเรียนโหลดเอกสารตามหัวข้อที่กำหนด จากนั้นเขียนหรือพิพม์เอกสารการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์ตามเอกสารที่แนบมาให้ ส่งครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2556  และส่งครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2556  เพื่อจัดทำผลงาน/ชิ้นงานต่อไป  หากไม่ส่งเอกสารการการจัดทำจะยังไม่อนุญาตให้จัดทำได้ผลงาน/ชิ้นงาน

สำหรับนักเรียนที่จัดทำวีดีทัศน์และ MV

สำหรับนักเรียนที่จัดทำภาพยนตร์หรือหนังสั้น

หากมีปัญหาให้ติดต่อครุผู้สอนได้

ใบงาน ม.5/5

ใบงานที่ 1 
การจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์

คำชี้แจง

ให้้นักเรียนหาตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด ส่งท้ายชั่วโมง (ส่งคาบในคาบได้ 10 คะแนน ไม่ส่งงาน -10 คะแนน)

  1. วีดิทัศน์ คืออะไร
  2. ภาพยนตร์ คืออะไร
  3. หลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน์มี 4 ประการ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ)
  4. ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์  มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ)
  5. รูปแบบรายการผลิตวีดิทัศน์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง  (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ)
  6. ขั้นตอนการเขียนบทวีดิทัศน์ประักอบด้วยอะไรบ้าง (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ)
  7. ทำไมเราต้องออกแบบ storyboard