Category Archives: การสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี 1/2556

04-12-56-13

ที่มา http://www.kroobannok.com

ปฏิทิน “สอบบรรจุครูผู้ช่วย” ปี 2556

04-12-56-12

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้เปิดเผยร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ดังนี้

  • กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.56
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 พ.ค.
  • ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 22 มิ.ย.
  • สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิ.ย.
  • สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิ.ย.
  • ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 ก.ค.56

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่าในกรณีที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯและส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการสอบแข่งขันพร้อมกันให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์การสอบแข่ง ขันทั้งหมด และหากปรากฎว่าการดำเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ เมื่อการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก อย่างไรก็ตาม จากนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.จะทำหนังสือแจ้งเวียนไปให้เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ได้รับทราบและเพื่อให้ออกประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ในการสอบแข่งขันกันต่อไป

ที่มา : http://www.kroobannok.com/57814