มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านออกแบบ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ (อัพเดทล่าสุด)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านออกแบบ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ (อัพเดทล่าสุด)

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป  (www.decorate.su.ac.th)
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
– สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
– สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
– สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (www.ict.su.ac.th)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สายวิชาภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(http://www.suic.org/programs/bfa_multimedia.html)

– มัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (www.arch.kmitl.ac.th)
ภาควิชานิเทศศิลป์
– สาขาวิชานิเทศศิลป์
– สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดีโอ
– สาขาวิชาถ่ายภาพ

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://creativearts.faa.chula.ac.th/class.php)
ภาควิชานฤมิตศิลป์
– สาขาวิชาเรขศิลป์
– สาขาวิชานิทรรศการศิลป์
– สาขาวิชามัณฑนศิลป์ (แฟชั่น-สิ่งทอ)
– สาขาวิชาหัตถศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (http://cucommde.blogspot.com/)

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  (www.arch.chula.ac.th/departments_id.php)
– สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
– สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

คณะนิเทศศาสตร์  (www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/film.htm)

ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
คณะวิชาออกแบบ
  (www.pohchang.rmutr.ac.th , http://web.rmutr.ac.th/pch)
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณท์
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– ศิลปะการถ่ายภาพ

5.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์

– สาขาวิชาการออกแบบ  (www.finearts.cmu.ac.th/design/)
– สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  (www.fotofofa.org)

วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี   (www.camt.cmu.ac.th/ani/)
– สาขาวิชาแอนิเมชั่น

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ 
(www.arch.kmutt.ac.th/communication.html)
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร INTER)
คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
– สาขาวิชามีเดียอาร์ต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (www.fiet.kmutt.ac.th/online)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fofa.swu.ac.th/)
ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
– สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (http://cosci.swu.ac.th/)
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
– สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

8. มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fineart.buu.ac.th/visualcom.html)
ภาควิชานิเทศศิลป์
– สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
– สาขาออกแบบเรขศิลป์
– สาขาโทรทัศน์ และดิจิตอลมีเดีย

วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://faa.kku.ac.th/visual/)
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (www.ic.kku.ac.th/thai/)

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์   (http://fineart.tu.ac.th/home.asp)
– สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ศูนย์ลำปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.icdonline.co.cc)
– สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (http://jc.tu.ac.th/)
– กลุ่มวิชาภาพยนตร์

11. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  (www.muic.mahidol.ac.th/thai/media.php)
หลักสูตรศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts – B.A.)

กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media )
– การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)
– การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
– การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)
– การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  (www.arch.nu.ac.th/artsite/)
– สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
– สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
– สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
(www.ap.ubu.ac.th/index2.php?openpage=1&pageboby=body011)
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาควิชาการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์
ภาควิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(www4.msu.ac.th/architect/cahome.html)
ภาควิชานฤมิตศิลป์

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   (http://itschool.mfu.ac.th/main)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(www.fitm.kmutnb.ac.th/cm/index.php?option=com_content&task =view&id=30&Itemid=42)
ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม   (http://diat.cit.kmutnb.ac.th/)
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
– สาขาวิชาออกแบบศิลปะประยุกต์

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์   (www.far.ssru.ac.th/main.php)
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (www.fit.ssru.ac.th)
– สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

18.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
(http://dusithost.dusit.ac.th/~human/program/art2/index.html)
หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ  (http://evexdusit.blogspot.com/)

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.fa.rmutt.ac.th)
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutt.ac.th)
– สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
– สาขาวิชามัลติมีเดีย

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (www.sci.rmutk.ac.th/)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  (www.textiles.rmutk.ac.th/)
– สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.techhome.rmutk.ac.th/)
– สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
– สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

21.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html)
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.hec.rmutp.ac.th/th/news.php)
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutp.ac.th/)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://artnet.chandra.ac.th/news.php)
– สาขาวิชาศิลปกรรม

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (www.bsru.ac.th/~human/art/index.html)
– สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.bsru.ac.th/~sci/dept/product/index.php)
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
(http://bestechcenter.com/comtech.html)

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://dit.dru.ac.th/artanddesign/)

หลักสูตรศิลปกรรม
– สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาศิลปกรรม  (www.pnru.ac.th/fac/human/upload-files/pictures/26/Art_9378.pdf)

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : https://blog.eduzones.com/imp/27199

โฆษณา

Posted on มกราคม 4, 2016, in การศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: