ASEAN Curriculum Sourcebook” หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ทุกฝ่ายต่างเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน อนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ  “Asean Curriculum Sourcebook หรือ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน” โดยจะกำหนดให้เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ให้เด็กและพลเมืองอาเซียนได้เรียนรู้สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ  Asean Curriculum Sourcebook มีกรอบการเรียนรู้ร่วมกัน5 เรื่องหลักคือ

Knowing ASEAN ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 1. รู้จักโครงสร้าง วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ สำรวจความสำคัญ ความสำเร็จและความท้าทายในอนาคตของอาเซียน
 2. Valuing and Diversity การเห็นคุณค่าความเป็นหนึ่งและความหลากหลาย
  ศึกษาและให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงอันซับซ้อนและอิทธิพลทางด้านต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมและศาสนาของแต่ละชาติ รวมถึงให้การยอมรับและเคารถในอัตลักษณ์และความหลากหลายของแต่ละเชื้อชาติใน อาเซียน
 3. Connecting Global and Local การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
  ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกในเรื่องของผลกระทบต่อการเปลี่ยน แปลงหรือเหตุการณ์ในอาเซียนเป็นอย่างไร และในทางกลับกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลก
 4. Promoting Equity and Justice การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
  ส่งเสริมและสนับสนุนหลักความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมโดยใช้หลักการดังนี้

  • หลักเหตุและผล
  • หลักรัฐศาสตร์
  • หลักปรัชญา

  โดยใช้หลักการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 5. Work Together a sustainable Future การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
  สร้างความตระหนักถึงข้อจำกัดในด้านทรัพยากรและการเติบโตของประชากร รวมทั้งความเชื่อมโยงของประเด็นเหล่านี้ต่อความยั่งยืนของสังคม ให้การสนับสนุนให้คนในสังคมรู้จักทำงานร่วมกันภายในชุมชนเพื่อเป็นรากฐาน สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันภายในอาเซียน เพื่อความสงบสุขและความเจริญเติบโต และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางหลักสูตรสำหรับเด็กไทยโดยหลังจากนี้จะมี การนำหลักสูตรของแต่ละประเทศทั้ง10 ชาติสมาชิกอาเซียนมาดูในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้เด็กไทยและพลเมืองอาเซียนได้ เรียนรู้สิ่งที่คล้ายกันและมีคุณลักษณะเฉพาะในความเป็นอาเซียน

แหล่งที่มา :
กรอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=29120& amp;Key=hotnews. (วันที่ค้นข้อมูล 6 พฤศจิกายน 2555).
ASEAN Curriculum Sourcebook. http://www.facebook.com/#!/ASEANDNA?fref=ts. (วันที่ค้นข้อมูล 6 พฤศจิกายน 2555).– ( 955 Views)

Advertisements

Posted on เมษายน 7, 2013, in การศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink. 3 ความเห็น.

 1. ต้องการความรู้เกี่ยวกับ Thai curriculum for Asean ใครรู้บ้างคะ
  ช่วยตอบที ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: