Daily Archives: กันยายน 14, 2012

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน

         

         โดยที่นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเป็นใยนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วแต่ไม่สามารถหางานทำ  ประกอบกับกระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาและประสงค์จะทำงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นประจำทุกปี
ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการสำรวจและจัด ทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำแก่บุคคลดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่าให้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของกรมการจัดหางาน ที่เว็บกองวิจัยตลาดงาน  http://lmi.doe.go.th/

โฆษณา