แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

บรรณานุกรม

มณีโชติ  สมานไทย. ภาษา HTML ฉบับผู้เริ่มต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2548.

ประชา  พฤกษ์ประเสริฐ. สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML&XHTML. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2553.

วัฒนา  ส่งสิงห์. เรียนรู้เทคนิคและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เน็ตดีไซต์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556.

จีราวุธ  วารินทร์. ฺBasic + Advance HTML5 CSS3 + Javascript ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2556.

 

 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. ออกแบบและเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ครูมนตรี โคตรคันทา

2. สอนเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML นางเรณู ขวัญแก้ว

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML” นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์

4. การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายบุญเชิง นามวงค์

5. http://www.enjoyday.net

6. http://www.mindphp.com

7. http://www.w3ii.com/th/

8. https://www.w3schools.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: