พื้นฐานภาษา HTML

images_1 รู้จักภาษา HTML

         HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย Tim Berners-Lee เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียนที่อาศัยตัวกำกับ เรียกว่า แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ เรียกใช้เอกสารเหล่านี้โดยการใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Mozilla Firefox, Opera , Nescape navigator, Internet Explorer ฯลฯ เป็นต้น

ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันขณะที่ HTML รุ่น 5 ยังคงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในการใช้งาน

 images_1ลักษณะของภาษา HTML 

          องค์ประกอบของภาษา HTML สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่ว ๆ ไป และส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกว่า แท็ก (Tag) โดยแท็กคำสั่งของ HTML จะอยู่ในเครื่องหมาย < และ > ซึ่งมีหลักในการเขียนดังนี้

  • รูปแบบแท็กจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนเริ่มต้นของแท็ก เรียกว่า “แท็กเปิด” และส่วนจบของแท็ก เรียกว่า “แท็กปิด” โดยในส่วนของแท็กปิดต้องมีเครื่องหมาย Slash (/)
  • แท็ก (Tag)  เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
   Ø Tag เดี่ยว  เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <br>, <hr> เป็นต้น
   Ø Tag เปิด/ปิด  เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash (/) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>k5
   ในกรณีต้องการซ้อนแท็กมากกว่า 1 แท็ก เราต้องทำการเปิด ปิดแท็กให้ถูกต้อง โดยการปิดแท็กในสุดก่อน แล้วจึงไล่ปิดแท็กอื่น ๆ ตามลำดับ
  • k4บางแท็กอาจจะไม่ต้องมีแท็กปิดก็ก็ใช้งานได้ เช่น <br>
  • เราสามารถพิมพ์เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ เช่น <HTML>,<html>,<Html> จะมีความหมายเหมือนกันเพื่อรองรับเอกสารแบบ XHTML
  • บางแท็กจะต้องมีตัวกำหนดคุณสมบัติ เรียกว่า แอตทริบิวต์ (Attribute) และค่าที่ถูกกำหนดให้ใช้ในแท็ก (Value) โดยจะเขียนไว้หลังแท็ก
   o แอตทริบิวต์ (Attributes)  เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วน Tag เปิดเท่านั้น Tag คำสั่ง HTML แต่ละคำสั่ง จะมี Attribute แตกต่างกันไป และมีจำนวนไม่เท่ากัน การระบุ Attribute มากกว่า 1 Attribute ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น

k6
images_1 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา
HTML

<html>
<head>
<title>หัวข้อเว็บเพจ</title>
</head >
<body>
…ส่วนของเนื้อหา หรือข้อความที่จะใช้แสดงเนื้อหาในเว็บเพจ …
</body>
</html>

 • <html>…</html> เป็นแท็กแรกที่ต้องมีในภาษา HTML ซึ่งบอกให้ทราบว่านี้คือ ภาษา HTML ใช้ในการกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML
 • <head>…</head>  เป็นส่วนกำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML
 • <title>…</title>  เป็นแท็กที่ใช้กำหนดชื่อเว็บเพจ ซึ่งภายแท็กจะเป็นชื่อเรื่องเว็บที่ต้องการ ซึ่งความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ข้อความนี้จะปรากฏที่ title bar ของบราวเซอร์ที่เราใช้งานอยู่
 • <body>…</body>  ส่วนที่เป็นเนื้อหาเว็บเพจของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ตาราง และการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่น ๆ

images_1เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML 

ในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เราจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ดเรียกว่า Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างและแก้ไขข้อความ ปัจจุบันมีอยู่มากมายที่ใช้สำหรับแก้ไขโค้ด HTML เช่น Notepad, EditPlus, Dreamweaver ฯลฯ เป็นต้น

 k7

images_1ทดลองเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

วิธีการเปิดโปรแกรม

1. เลือก Start >> All Programs >> Accessories >> Notepad

1           2. ลองพิมพ์โครงสร้างพื้นฐาน ดังรูป

2

วิธีการบันทึกเอกสาร HTML

การบันทึกเอกสาร HTML ที่สร้างเสร็จแล้ว จะบันทึกนามสกุลเป็น .html หรือ .htm ซึ่งมีวิธีการบันทึกเอกสาร ดังนี้

1. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วไปที่ File >> Save

## หากเป็นการบันทึกชื่อใหม่ให้เลือก   File >> Save As..

3

2. บันทึกชื่อไฟล์และตามด้วยนามสกุล .html หรือ .htm   เช่น Test.html

4

วิธีการดูผลลัพธ์

วิธีที่ 1

หลังจากบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เราไปดับเบิลคลิกที่ไฟล์เอกสารเว็บที่เราสร้าง จะปรากฏดังรูป
5

วิธีที่ 2

เปิดโปรแกรม Internet Explorer

File >> Open >> Browse.. >> เลือกไฟล์เอกสารที่เราสร้าง >> Open >> OK  จะปรากฏเอกสาร HTML ที่เราสร้าง
k8

วิธีการแก้ไขเอกสาร HTML

           การแก้ไขเว็บเพจให้เรากลับไปที่ Notepad และทำการแก้ไขได้เลย เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์ และกลับไปที่เว็บบราวเซอร์อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม F5 ที่แป้นพิมพ์ เพื่อให้บราวเซอร์ทำการโหลดเว็บเพจที่เราได้แก้ไข

1. เปิดอิดิเตอร์ Notepad

2. File >> Open

7           3. เลือก All Files

11

4. เลือกเอกสาร HTML ที่ต้องการแก้ไข >> คลิก Open >> ปรากฏเอกสาร HTML ที่ต้องการแก้ไข

k9

5. เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์ และกลับไปที่เว็บบราวเซอร์อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม F5 ที่แป้นพิมพ์ เพื่อให้บราวเซอร์ทำการโหลดเว็บเพจที่เราได้แก้ไข

          หากพบว่าเนื้อหาที่เขียนในเว็บเพจไม่ปรากฏเป็นภาษาไทย ให้เรากำหนดการแสดงผลของบราวเวอร์ใหม่  โดยการคลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง >> Encoding >> Thai (Windows)

17

16

อ้างอิง

 • รูปภาพจากอิดิเตอร์ Notepad
 • การสร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML และ HTML เขียนโดย นายประชา  พฤกษ์ประเสริฐ  สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: