จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML ได้
 2. เขียนคำสั่งภาษา HTML เบื้องต้นด้วยอิดิเตอร์ Notepad ได้
 3. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเขียนคำสั่งภาษา HTML
 4. อธิบายวิธีการจัดรูปแบบเอกสารและรูปแบบตัวอักษรได้
 5. จัดรูปแบบหน้าเอกสารและตัวอักษรด้วยภาษา HTML ได้
 6. เลือกใช้คำสั่ง HTML จัดรูปแบบหน้าเอกสารและตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม
 7. อธิบายวิธีการสร้างลิสต์รายการและการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจได้
 8. สร้างลิสต์รายการเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นหรือรายการได้
 9. แทรกรูปภาพลงในเว็บเพจเพื่อให้ช่วยให้เว็บน่าสนใจขึ้นได้
 10. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการตกแต่งเอกสารด้วยลิสต์รายการและรูปภาพ
 11. อธิบายวิธีการเชื่อมโยงเว็บเพจรูปแบบต่าง ๆ ได้
 12. สร้างจุดเชื่อมโยงเว็บเพจเพื่อให้สามารถดูเนื้อหาแต่ละหน้าที่น่าสนใจได้
 13. เลือกใช้การเชื่อมโยงเว็บเพจได้อย่างเหมาะสม
 14. อธิบายวิธีการสร้างตารางด้วยภาษา HTML ได้
 15. สร้างตารางเพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูลในเว็บได้
 16. สนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการสร้างตารางด้วยภาษา HTML
 17. อธิบายวิธีการแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมด้วยภาษา HTML ได้
 18. เขียนแท็กคำสั่ง HTML เพื่อแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมได้
 19. ประยุกต์ใช้งานแท็กคำสั่ง HTML เพื่อแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมได้อย่างเหมาะสม
 20. อธิบายขั้นตอนในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ได้
 21. สร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML ได้
 22. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างเว็บเพจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

%d bloggers like this: