คำแนะนำการใช้งานบทเรียน

คำแนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (Online)

บทเรียนออนไลน์ (Online) หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สาระสำคัญ

HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียนที่อาศัยตัวกำกับ เรียกว่า แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ เรียกใช้เอกสารเหล่านี้โดยการใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML มีขั้นตอน คือ การวางแผนการจัดทำเว็บเพจ การหาข้อมูลในการทำเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจ การแต่งเติมเว็บเพจ และการเผยแพร่เว็บเพจ

สาระการเรียนรู้

1. ภาษา HTML เป็นภาษาในการพัฒนาเว็บเพจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกดูผ่านโปรแกรม    เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)

2. ภาษา HTML มีเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ดเรียกว่า Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างและแก้ไขข้อความ เช่น Notepad, EditPlus, Dreamweaver ฯลฯ เป็นต้น

3. การจัดรูปแบบเอกสารต้องใช้คำสั่งภาษา HTML เพื่อกำหนดให้เอกสารมีรูปแบบตามต้องการ เมื่อแสดงผลในเว็บบราวเซอร์

4. การจัดรูปแบบตัวอักษรเป็นการเขียนคำสั่ง HTML เพื่อกำหนดให้ตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ และเพิ่มสีสันให้เอกสาร HTML

5. การสร้างลิสต์รายการ คือ การนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบเพื่อช่วยยกข้อมูลที่เป็นประเด็นมาจัดเป็นรายการหรือลิสต์

6. การแทรกรูปภาพลงในเว็บช่วยทำให้เว็บน่าสนใจ และดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมเว็บ

7. การเชื่อมโยงเว็บเพจช่วยให้ดูเนื้อหาเว็บเพจได้ผ่านการคลิกในแต่ละหัวข้อ

8. การสร้างตารางด้วยภาษา HTML

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของตาราง
 • การสร้างตาราง
 • การกำหนดข้อความกำกับตาราง
 • การปรับขนาดตาราง
 • การใส่สีในช่องเซลล์และการกำหนดสีกรอบตาราง
 • การใส่รูปภาพพื้นหลังตาราง
 • การสร้างตารางซ้อนตาราง

9. การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรม

 • การสร้างเฟรม
 • การกำหนดลักษณะของกรอบเฟรม
 • การปรับและการป้องกันการปรับขนาดเฟรม
 • การใช้แถบเลื่อนในเฟรม
 • การลิงค์เว็บเพจในเฟรม
 • การแทรกเฟรมภายในเว็บเพจ

10. การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML มีขั้นตอนดังนี้ คือ การวางแผนการจัดทำเว็บเพจ การหาข้อมูลในการทำเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจ การแต่งเติมเว็บเพจ และการเผยแพร่เว็บเพจ

เนื้อหาบทเรียน

บทเรียนออนไลน์ (Online) หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหาา จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

 1. พื้นฐานการสร้างเว็บ
 2. หลักการออกแบบเว็บไซต์
 3. พื้นฐานภาษา HTML
 4. ทดลองเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 5. การจัดวางเนื้อหาบนเว็บ
 6. การจัดการข้อความ
 7. การสร้างลิสต์รายการ
 8. การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ
 9. การเชื่อมโยงเว็บเพจ
 10. การสร้างตาราง
 11. การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรม
 12. การสร้างแบบฟอร์ม
 13. การแทรกมัลติมีเดีย

ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (Online)

ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (Online) หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้นักเรียนเข้าบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บบล็อก คือ https://krupiyadanai.wordpress.com

2. คลิกเลือกเมนูบทเรียน HTML

3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้

 1. อ่านคำแนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (Online)
 2. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น
 3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ปฏิบัติ) หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น
 4. ศึกษาบทเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น โดยเริ่มเนื้อหาเรื่องที่ 1 ถึง เนื้อหาเรื่องที่ 13 อย่างละเอียด สามารถเรียนซ้ำได้ตลอดเวลา เมื่อไม่เข้าใจ ซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหา
 5. นักเรียนศุึกษาแหล่งเรียนรู้เพอ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
 6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้สอนกำหนด
 7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (ปฏิบัติ) หน่วยที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML เบื้องต้น

4. เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Groups ของห้องตนเองนักเรียน]

%d bloggers like this: