การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

DSC08028_new

ปี 2552

 • โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1  เม.ย. 2552  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ระหว่างวันที่  15 – 16 พ.ค. 2552  ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา”  ระหว่างวันที่  5 – 8  ต.ค. 2552  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
 • การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)  ระหว่างวันที่  9 – 11 ต.ค. 2552  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
 • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ เทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชา  ระหว่างวันที่  26 – 30 พ.ย. 2552 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2552  ระหว่างวันที่ 15 – 17  ธ.ค. 2552  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

ปี 2553

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3”  ระหว่างวันที่ 30 – 31  มี.ค. 2553  ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท
 • การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 25 – 30  เม.ย. 2553  ณ โรงแรมเซ็นทารา    แม่สอดฮิลล์
 • การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่  24 – 30 พ.ค. 2553  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
 • การอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่  1 – 9 มิ.ย. 2553 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
 • การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 14 ส.ค. 2553  ณ วัดป่าขะเนจื้อ (อรทัย)
 • การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 28 -29 ส.ค. 2553  ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และครูแกนนำระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2553  ณ  โรงแรมรอแยล เบญจากรุงเทพฯ
 • การตรวจขั้นที่ ๕ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2553  ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
 • เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานนิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย. 2553 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
 • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูแกนนำและครูเครือข่ายการพัฒนาวิชาการฯ  วันที่ 29 ธ.ค. 2553  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

ปี 2554

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 12 พ.ค. 2554  ณ ห้องประชุม สพป. ลำปาง เขต 3
 • การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันที่ 7  มิ.ย. 2554   ณ ห้องประชุม สพป. ลำปาง เขต 3
 • การอบรมเชิงวิชาการ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Script” วันที่ 10 มิ.ย. 2554  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมและการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิ.ย. 2554  ณ หอประชุม สพป. ลำปาง เขต 3
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  ระหว่างวันที่ 19 – 20  ส.ค. 2554  ณ หอประชุม บุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 • การประชุมครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น  ระหว่างวันที่ 6 – 7 , 22 – 23  ก.ย. 2554
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ การผลิตสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม GSP  วันที่ 14 ก.ย. 2554  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลลำปาง  (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ปี 2555

 • การประชุมปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 13 – 14  มิ.ย. 2555  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555 รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ
 • การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ   วันที่ 30 มิ.ย. 2555  ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง
 • การอบรม เรื่อง การวัดและประเิมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามสภาพจริง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555  ณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง
 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

ปี 2556

 • การประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวนการนำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 255ุ6  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนำ ASEAN Curriculum  Sourcebook สู่การปฏิบัติ จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 255ุ6  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2556
 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการนำ ASEAN Curriculum  Sourcebook สู่การปฏิบัติ จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 255ุ6  ณ โรงแรมเอ็มทูเดอบางกอก กรุงเทพมหานคร
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning)โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2”  จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน  2556  ณ โรงแรมนิวเวิลด์ ซีตี้ กรุงเทพฯ
 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  วันที่ 25 มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนเขลางค์นคร
 • EIS Basic Training for Non-English Speaking Teachers Using English as a Medium of Teaching Techniques for Thai Primary and Secondary Schools  จัดโดย EIS Training Thailand  ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556  ณ Sasidara resort and Dhevaraj Hotel
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมอินเวอร์เตอร์ในการประหยัดพลังงาน จัดโดย OMRON ELECTRONICS CO.,LTD. วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  วันที่ 19 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมทิพย์ช้าง จังหวัดลำปาง
 • การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  วันที่ 26 สิงหาคม 2556  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปี 2557

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนสู่การสอบ O-net และ PISA  จัดโดย กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเกาะคา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้”  จัดโดย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  วันที่ 17 มีนาคม 2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 • การประชุมเสวนาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24  มีนาคม  255ุ7 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษา/ดูงานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 3 เมษายน 2557 
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)  จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2557  ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

ปี 2558

 • การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอท.) ของศูนย์พัฒนากรเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา “กิจกรรมการสื่อสารนำเสนอหัวข้อโครงงานฐานวิจัยนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา รุ่นที่ ๓ และเรียนรู้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย”  ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ผ่านการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีที โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
%d bloggers like this: