การเป็นวิทยากรอบรม

  • วิทยากรการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทยและพื้นเมือง  ระหว่างวันที่  20 – 22  ส.ค. 2553 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
  • วิทยากรการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระหว่างวันที่  1 – 9  มิ.ย. 2553  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
  • เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปี 2555”  วันที่ 29 มิ.ย. 2555  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  • วิทยากรบรรยาย ในฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ICT ง่าย ๆ สไตล์เด็ก ๆ  โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555  วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขอวิทยา
  • วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  • วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบป้ายโปสเตอร์” นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  • วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานและการสร้างสื่อ Social Media เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” คณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  • วิทยากรการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 30 ตุลาคม 2558
%d bloggers like this: